Odkazy

AFCSLS – American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

AFCSLS je neziskový fond, který se snaží propojit spolupráci tří stran, české, slovenské a americké. Hlavním cílem fondu je poskytnout další vzdělávání a profesní rozvoj mladým talentovaným vysokoškolským studentům. Organizace nabízí online kurzy a různé programy CTY (Centra pro talentovanou mládež) jak pro absolventy vysokých škol, tak pro studující.

Akademická informační agentura

Akademická informační agentura (AIA) se zabývá nabídkami stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a informováním veřejnosti o různých možnostech zahraničního studia. Administruje nabídky stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv do více než 40 zemí světa (pro studenty a pedagogy veřejných VŠ v ČR). Spolupracuje při výběrových řízeních na dlouhodobé stipendijní pobyty ve Francii a v Německu (pro studenty SŠ). Podílí se na organizačním zajišťování...

Akademie mládeže

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hl.m.Prahy pořádají pro studenty gymnázií, odborných škol a pro ostatní zájemce Akademii mládeže. Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 - Dejvicích, Technická 3. Všichni, kdo se chtějí dozvědět novinky ze světa chemie jsou vítáni.

Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky je veřejná neuniverzitní výzkumná instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti.

AKTION ČR - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a  vědě v terciárním sektoru, který byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. V květnu 1997 byl k programu AKTION přičleněn Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem. Program AKTION podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží...

Aktivity pro děti v krajích ČR spolupracující s Mensou

Interaktivní mapa ČR pomůže nalézt aktivity pro nadané děti ve všech krajích. Jedná se o organizace či iniciativy, se kterými spolupracuje Mensa ČR. Jedná se o školy, školky, kluby nadaných dětí, herních klubů Mensy a dalších partnerů.

Aldebaran

Spolek ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS (zkratka AGA) má za hlavní cíl propagaci astrofyziky a fyziky plazmatu, včetně vydávání tiskových materiálů a knih z této oblasti. Spolek byl založen v roce 2002. Jádrem spolku je skupina lidí z katedry fyziky FEL ČVUT. Stejnojmenný server ALDEBARAN je provozován jako výukový server katedrou fyziky FEL ČVUT v Praze a spolkem AGA a existuje od roku 2000. Kontaktní informace: Název: Aldebaran Group for Astrophysics Sídlo: Nový lesík 21, 162 00 Praha 6 ...

CEEPUS - středoevropský výměnný univerzitní program

Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit . Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol (dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.). Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je...

Centrum nadania (Slovensko)

Centrum nadania, n.o. vzniklo 25. 1. 2007 s cílem poskytovat informace rodičům i odborníkům, odborné poradenství v oblasti intelektového nadání včetně nadání ve spojení s nějakým problémem (poruchy učení, poruchy chování, autismus, asperger) a realizovat péči o rozvoj nadání a osobnost těchto dětí. Základem jsou následující aktivity. Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, komplexná, odborná, celodenná starostlivosť o nadané dieťa, resp. nadané deti. Podstatou je,...

Centrum rozvoje nadaných dětí

Portál Pracovní skupiny pro výzkum nadaných dětí pod vedením doc. Šárky Portešové z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně obsahuje informace pro psychology, učitele a rodiče nadaných dětí, dále informace o výzkumných porjektech o nadání a související problematice, vybrané publikace. Skupina se zaměřuje zejména na problematiku tzv. dvojích výjimečností (zejména spojení nadaní a poruchy učení), otázky časného čtenářství, otázky sociální a emocionální adaptace...

České hlavičky

České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež a žáky vyšších ročníků základní školy. Je realizován ve spolupráci projektu Česká hlava s VŠE v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Asociací pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) a Sdružením na podporu talentované mládeže České republiky a dalšími...

Český projekt Heuréka - na podporu výuky fyziky

Projekt Heuréka Co je Heuréka? Způsob výuky fyziky (převážně na základní škole, ale nejen tam), při němž fyzika není pro děti strašákem, ale pestrou krajinou, kterou je zajímavé zkoumat. Řada seminářů pro učitele fyziky, na nichž jde nejen o odbornost a metodiku, ale i o setkávání, vzájemnou pomoc, spolupráci a budování mezilidských „sítí“ v nejširším slova smyslu. Ryze český projekt, který se úspěšně rozvíjí již více než desetiletí. Vznikl v roce 1991 „zdola“, z iniciativy několika kantorů,...

Chemie ve Stanici přírodovědců v Praze 5

Jedinečná možnost rozšířit si praktické znalosti a dovednosti. Laboratoř, která má ducha, jenž na návštěvníka zapůsobí a vzbudí v něm příjemnou náladu a nadšení pro experimentování. Téměř rodinné prostředí, kde se každý cítí dobře a nebojí se zeptat, když má s něčím problém, nebo něčemu nerozumí. Pro některé větší nadšence pro chemii se může stát dobrým útočištěm, jistým relaxem či formou seberealizace. Takovou laboratoř najdete ve Stanici přírodovědců v Drtinově ulici v Praze 5.

Cty – Center for Talented Youth

Centrum pro talentovanou mládež je univerzitní centrum Johnse Hopkinse, které se soustředí na vzdělávání talentovaných studentů z celého světa a poskytuje jim mimořádnou průpravu pro budoucí povolání. Ukázkou toho, že jsou absolventi opravdu na vysoké intelektové úrovni je např. skutečnost, že absolventi jsou zakladateli Facebooku či Googlu. Centrum působí při Univerzitě Johnse Hopkinse a bylo založeno již v roce 1979.

Dějiny věd a techniky - časopis

Vědecký recenzovaný časopis vydávaný od roku 1968. Časopis je zaměřen především na původní články z dějin přírodních a exaktních věd, z techniky a z dějin věd příbuzných, ale nevyhýbá se ani dějinám společenských věd a filosofii vědy. Vychází čtvrtletně jako členský časopis Společnosti pro dějiny věd a techniky, založené v roce 1965. Je vydáván s podporou Rady vědeckých společností ČR.

Dětská univerzita MjUNI

Masarykova jUniverzita je určena pro děti od 9 do 14 let, které mají příležitost si vyzkoušet, jaké to je být vysokoškolským studentem, seznámit se s výzkumným prostředím a rozšířit si znalosti přírodních, technických i humanitních věd. Pro malé studenty jsou připraveny výuková sobotní dopoledne na 8 fakultách a 2 odborných pracovištích Masarykovy univerzity, badatelské exkurze za objevováním zajímavých věcí a po zdárném ukončení výuky diplom s podpisem pana rektora.

Edutorium - webové stránky doplňující činnost Techmania Science Center

Edutorium jsou nové webové stránky, které doplňují činnost Techmania Science Center. Pokud máte rádi vědu a techniku, jste na správných stránkách. Neleznete zde nejen články o fyzice či o vyznamných vědcích a vynálezcích, ale především vše, co souvisí s exponáty v Techmania Science Center.

Elektronický občasník SOČkař

Elektronický občasník k soutěži Středoškolská odborná činnost SOČkař je dalším informačním zdrojem, který má přispět k  popularizaci soutěže na školách a případně pomoci i při získávání dalších sponzorů. Současně je odpovědí všem těm, kteří říkají „ soutěže jsou stále stejné, nic se tam neděje“. Snahou jeho tvůrců je, aby sočkař byl časopisem nejen pro mladé, ale aby se na něm i autorsky podíleli. Kontakt na redakci je  casopis@soc.cz, ale můžete psát i paní Ing.Fatkové  fatkova@nidm.cz...

Erasmus Mundus - program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování...

Evropské sdružení European Schoolnet

Evropské sdružení European Schoolnet Cíle: podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání, podporuje spolupráci škol v Evropě a výměnu zkušeností v oblasti těchto předmětů: matematika, přírodovědné a technické předměty Poskytuje ČR: možnost sdílení dobré praxe v oblasti zapojení informačních a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávání možnost sdílení dobré praxe v oblasti výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů možnost zapojení do...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 70.
Položek na stránku 20
  4