Soutěž v jazyce anglickém

Organizační řád Soutěží v cizích jazycích, platný od 1.8.2016

Zařazení žáků do jednotlivých kategorií upravují Propozice 2018/19. Pro žáky SŠ, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce i mimo jazykovou výuku je určena kategorie III. B.

Jedná se o následující případy:

a) žák pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;

b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném cizím jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ); například: navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce.

c) žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v  kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí);

d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci se svoji dcerou/synem místo svého rodného jazyka (např. otec je Ind, ale komunikuje s dětmi anglicky, Ukrajinec, ale komunikuje s dětmi rusky).

Do soutěží v cizích jazycích (včetně bilingvních kategorií II. C, III. B a SŠ III v jazyce německém, anglickém, španělském a ruském) se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvní (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

Pozn.: Soutěž ve francouzském jazyce nemá vyhlášené bilingvní kategorie.

Vzhledem k veliké variabilitě možných situací, nelze v propozicích vyčerpávajícím způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a její/jeho rodinné podmínky nejlépe zná, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit žáka do soutěže, odpovědně zvážit konkrétní situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří nadstandardní podmínky v uvedeném cizím jazyce nemají.

Soutěžní kategorie, pro které se soutěž v jazyce anglickém koná, jsou tyto:

  1. kategorie I. A - je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole,
  2. kategorie IB - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole,
  3. kategorie II. A - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
  4. kategorie II. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
  5. kategorie III. A - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol1); probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
  6. kategorie III. B - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol1), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku – viz body a, b; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,
  7. kategorie III. C - je určena žákům SOŠ probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

1) včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Další informace o soutěžích a jazykovém vzdělávání v anglickém jazyce:

Soutěž Juvenes Translatores - pro mladé jazykové talenty z EU, informace o přihlašování a celé soutěži naleznete na sránkách http://ec.europa.eu/translatores; pravidla soutěže naleznete zde     kontakt pro ČR: DGT-Prague@ec.europa.eu

Debatní pohár, debatní liga - soutěže v debatování, zajišťuje Asociace debatních klubů ČR , informace zde

Společnost přátel USA - informace zde; Kontaktní adresa: Štěpánka Maňhalová, Vzdělávací středisko SPUSA, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel. +420 224 210 813, e-mail: stepanka.manhalova@spusa.cz

Americké centrum - přibližuje život v USA odborné i laické veřejnosti, pořádá přednášky, kulturní programy, více informací včetně kontaktů zde

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NIDV
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
11000 Praha

Výsledky