Podpora nadaných žáků základních a středních škol

 

MŠMT v souladu s  Koncepcí podpory_rozvoje_nadani_2014-2020.pdf vyhlásilo dotační program "Podpora nadaných žáků základních a středních škol" pro rok 2018, který finančně podporuje organizátory mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let.

Cílem programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků, podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání a propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání.

Kompletní dokumentace k programu na rok 2018 na webu MŠMT

Žádost o poskytnutí dotace musí být vložena a uzavřena v systému ISPROM nejpozději do 13.00 hod. dne 10. 11. 2017. Poté je systém uzavřen.
V listinné podobě musí být žádost doručena na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5 Malá Strana, 118 12 Praha 1 nebo fyzicky do podatelny ministerstva nejpozději do 14.00 hod. 10. 11. 2017. Pokud je písemná podoba žádosti zasílána poštou, musí být na poštovním razítku uvedeno datum nejpozději 10. 11. 2017.
Kontaktní osoba programu je Ing. Jaroslav Froulík, MŠMT, odbor pro mládež, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 234 811 136, e-mail: jaroslav.froulik@msmt.cz.

 

Historie

Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2016 ve formátu pdf.

Pozvánky na aktivity realizované v rámci podpořených projektů naleznete v sekci Aktivity

Podpořené projekty 2017

název projektu registrační název žadatele popis projektu
K-LaMPa, Královéhradecká laboratoř mladých přírodovědců Jednota českých matematiků a fyziků Nabídneme zájemcům o přírodovědné obory možnost pravidelného setkávání s vrstevníky stejných zájmů pod vedením lektorů z PřF UHK. Obsahem setkání bude především experimentální činnost žáků, neboť právě experimentování je na českých školách opomíjeno. Částečně se činnost kroužku zaměří také na přípravu na předmětové olympiády. Pro zájemce z celé České republiky pak nabídneme intenzívní čtyřdenní soustředění, jehož náplní bude řešení integrovaných přírodovědných experimentálních úloh.
Mezinárodní workshop v astronomii a astrofyzice pro nadané žáky středních škol Česká astronomická společnost Hlavní náplní workshopu bude interaktivní výuka astronomie a astrofyziky formou problem solving sessions, kdy účastníci v malých skupinách (maximálně pětičlenných) řeší úlohy zaměřené na teorii, zpracování dat a pozorování oblohy. Na konci každé sekce prezentují výsledky ostatním v angličtině. Program doplní odborné exkurze (Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, tokamak COMPASS, historie astronomie v Praze), odborné přednášky našich i zahraničních odborníků a společné volnočasové aktivity.
Letní odborné soustředění CHO a BIO - BĚSTVINKA 2017 Univerzita Karlova Letní odborné soustředění „Běstvinka" je vzdělávací akce pro účastníky krajských kol Chemické olympiády kategorie D a Biologické olympiády kategorií C a D, která navazuje na tradiční soustředění „Běstvina", jež je určené řešitelům ChO a BiO starších (středoškolských) kategorií. V roce 2016 proběhne 4. ročník „Běstvinky", jejímž cílem je podchytit a motivovat nejmladší účastníky ChO a BiO. Soustředění je čtrnáctidenní s kapacitou 40 chemiků a 80 biologů.
Vydra – výlet do reálné vědecké práce ve fyzice 2017 Jednota českých matematiků a fyziků Ve druhém ročníku série diskusních přednášek specialistů z různých oborů fyziky získají studenti představu o skutečné vědecké práci ve fyzice. Přednášky ukáží postup při řešení badatelských úloh; současně budou sloužit jako odrazový můstek pro studenty při hledání a výběru úloh, na jejichž řešení se později budou moci dlouhodobě podílet (např. v rámci soutěže TMF nebo přehlídky SOČ). V rámci akce si studenti také vyzkoušejí vědeckou práci od vlastního měření až po komunikaci vědeckých výsledků.
Podpora nadané mládeže formou realizace vícedenních vzdělávacích akcí univerzitního typu zaměřených na vodní ekosystémy a jejich biodiverzitu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Podpora nadané mládeže formou realizace vícedenních vzdělávacích tematických akcí univerzitního typu s mezinárodním rozsahem, zaměřených na vodní ekosystémy a jejich biodiverzitu. Komplexní realizace 3 pětidenních (vždy 3 + 2 dny) kreativních vzdělávacích modulů pro mládež od 13 do 19 let na Fakultě rybářství a ochrany vod, zprostředkujících nové poznatky v oblasti přírodních věd (spolupráce s motivovanými akademiky) a zapojující progresivní metody zážitkové pedagogiky a projektové výuky.
Poznáváme a zkoumáme neživou přírodu II. Mendelova univerzita v Brně Aktivity projektu budou zaměřeny na poskytnutí nadstandardního vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů s důrazem na neživou přírodu (pedologii, geologii, chemii, geomorfologii a ekologii) vybraných nadaných žáků ZŠ a SŠ prostřednictvím vzdělávací a výzkumné infrastruktury a odborného personálního zázemí LDF Mendelu v Brně a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. (Geopark Železné hory). Celková délka trvání vzdělávání bude 7 výukových dní, resp. 52 hod/žák.
Astronomická expedice 2017 pro nadané žáky Česká astronomická společnost Astronomická expedice je akce určená pro mládež ve věku 15 až 25 let se zájmem o vesmír a přírodní vědy. Každoročně se pořádá na Hvězdárně v Úpici a má dlouholetou tradici, v roce 2017 se koná již 59. ročník. Akce se účastní okolo 60 mladých lidí, přičemž až polovina vždy na akci přijíždí poprvé. Pro účastníky je týmem zkušených vedoucích, kteří jsou pracovníky českých hvězdáren a studenty vysokých škol s přírodovědným zaměřením, připraven bohatý odborný program.
Letní škola aplikované ekologie Česká zemědělská univerzita v Praze Letní škola ve dvou pětidenních bězích pro nadané žáky středních škol. Zúčastněným studentům budou praktickou formou představeny směry výzkumu Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Důraz bude kladen na samostatnou a týmovou práci žáků. V rámci letní školy se žáci zúčastní odborných přednášek, práce v laboratořích a exkurzí za měřených na oblasti výzkumů excelentních týmů, např. environmentální geochemie, genetika, GIS, biologické a molekulární metody.
Biologie "po škole" - mimoškolní vzdělávací aktivity pro žáky středních škol Sdružení Arachne, z.s. Vysokoškolskými pedagogy a studenty budou žákům středních škol předány aktuální poznatky z biologie, zúčastní se praktických cvičení a exkurzí a vyzkoušejí si vlastní vědeckou práci nad rámec středoškolské výuky. Aktivity budou probíhat ve třech rovinách – (1) soustředění na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, (2) soustředění ve vybraných přírodovědně zajímavých místech ČR a (3) formou korespondenčního semináře. Akce budou vždy doplněny zážitkovým mimoodborným programem.
Letní odborné soustředění ChO a BiO Běstvina 2017 VŠCHT Praha Letní odborné soustředění v Běstvině je tradičně vzdělávací akce pro účastníky krajských kol Chemické (ChO) a Biologické (BiO) olympiády a je nedílnou součástí každoročního průběhu aktivit ChO a BiO. Soustředění je čtrnáctidenní s kapacitou 80 chemiků a 40 biologů.
Expedice Mars 2017 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. Předmětem žádosti je podpora dalšího ročníku projektu Expedice Mars, který se už 13 let věnuje práci s talentovanou mládeží se zaměřením na celkový rozvoj osobnosti. Rozšiřuje odbornostní a sociální kompetence nadané mládeže, které jí pomáhají ke snadnějšímu začlenění do kolektivu. Účastníci EM jsou motivování k další vědecké práci a jsou u nich podporovány návyky mezioborové spolupráce. Díky tomuto přístupu patří naši účastníci mezi světové špičky nastupující generace mladých vědců a inženýrů.
NANOŠKOLA 2017 - letní odborná škola výzkumného ústavu pro nadané středoškoláky Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Letní škola (21.-25.8.) o Nanomateriálech a nanotechnologiích, v rámci níž se prostřednictvím přednášek a exkursí a praktických měření v laboratořích studenti seznámí s výzkumnými tématy z FCH se zaměřením na nanosvět. Očekáváme, v souladu s lety minulými, že letní škola opět vygeneruje zájemce o studium přír. věd (fyzikální, chemické, biologické obory) na univerzitách či VŠ technických. Někteří studenti budou s námi spolupracovat v rámci stáží SŠ či potom v rámci bakalářského studia VŠ.
Soustředění vítězů a letní geografická škola Zeměpisné olympiády Univerzita Karlova Mimoškolní vzdělávací aktivita je určena úspěšným řešitelům ústředního kola Zeměpisné olympiády, kteří budou reprezentovat Česko na mezinárodních geografických soutěžích, i těm, pro jejichž soutěžní věkovou kategorii v daném kalendářním roce navazující mezinárodní soutěž vypsána nebyla. Projekt zahrnuje jak odbornou, didaktickou a technickou přípravu soustředění a letní školy, tak její vlastní realizaci formou intenzivního čtyřdenního tutoringu v terénu.
Vědecké stáže pro talentované středoškolské studenty na excelentním univerzitním pracovišti Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Podpora nadaných studentů bude zaměřena na rozvíjení jejich znalostí v oblasti moderní biologie. Nanobiotechnologie je perspektivní vědní obor, který má potenciál využití nejen v medicíně, ale i v širokém spektru oborů. Žáci se budou dozvídat nejnovější informace a aktivně se podílet na testování účinků nanomateriálů na vybraných mikroorganismech v praktických kurzech na střední škole. Cílem projektu je připravit studenty na jejich budoucí studium a povolání v oblasti přírodních věd a pomoci nad
5 P – Pět portfolií Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Projekt završuje aktivity T-Centra a skládá se z pěti profesně a odborně zaměřených vzdělávacích programů, které tvoří Portfolio budoucího technika, přírodovědce, architekta, medika a Portfolio pro nerozhodnuté. Obsah vychází z RVP a ze zájmu studentů a uskuteční se ve spolupráci s AV ČR střediskem TOPTEC, iQLANDIÍ a firmou MAHLE Behr za možné účasti učitelů přírod. věd. Cílem je rozvinout kompetence žáků v technických a přír. oborech formou interaktivní činnosti v moderních laboratořích.
Letní škola Automotive VŠB-TUO Realizace letní školy Automotive pro nadané žáky se zájmem v oboru strojírenství (konkrétně konstrukce a výroby automobilů) s cílem podpory talentované mládeže a zvýšení zájmu o studium technických oborů a o vědeckou kariéru. Prostřednictvím předkládaného projektu poskytneme nadaným žákům možnost mimoškolního vzdělání v oblasti mechaniky, fyziky a stavby strojů nad rámec ŠVP a standardních osnov. Nezanedbatelný je také rozvoj manuální zručnosti.
Vědcem nanečisto - Podpora talentovaných žáků v matematice a fyzice v severočeském regionu Jednota českých matematiků a fyziků V rámci projektu bude připravena a realizována série aktivit - týdenní letní škola a vícedenní soustředění v oblasti matematiky, fyziky a informatiky, kde odborníci z UJEP v Ústí nad Labem a dalších vysokých škol připraví miniprojekty, jejichž řešením mohou talentovaní žáci ZŠ a SŠ ze severočeského regionu vyzkoušet vědeckou práci na vlastní kůži.
Ve světě matematických aplikací II Jednota českých matematiků a fyziků Projekt umožní žákům základních a středních škol absolvovat dva kurzy aplikované matematiky (Matematika v dějinách lidstva , Od zábavných hříček k aplikacím). Každý kurz bude zahrnovat seznámení s on-line výukovým prostředím formou matematické soutěže, šest lekcí s úkoly pro žáky a závěrečné víkendové soustředění. Originální žákovská řešení budou použita v souhrnných materiálech, které budou zveřejněny na webu jako další dva díly nové řady vzdělávacích materiálů pro žáky i jejich učitele.
CTM Online kurzy pro nadané a motivované sředoškoláky Centrum pro talentovanou mládež, z.s. Cílem projektu je umožnit nadaným a motivovaným středoškolákům studovat a úspěšně absolvovat online distanční vzdělávání v angličtině, zejména přírodovědného a technického zaměření, nabízené Centrem pro talentovanou mládež, z.s. ve spolupráci se zahraničními partnery: UNHS, FVLS, CTY Johns Hopkins University, GPA, IMACS, Thinkwell nad rámec školních vzdělávacích programů a kvalitně se připravit na mezinárodní zkoušku Advanced Placement, a budoucí univerzitní studium.
Mladý vědec 2017 Asociace malých debrujárů ČR, spolek Mladý vědec je projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy. Projekt propojuje znalosti žáků z těchto oblastí v návaznosti na Rámcový vzdělávací program a klade důraz na hlubší rozvoj praktických kompetencí žáka.
Centrum podpory talentů Náchod 2017 Středisko volného času Déčko, Náchod Centrum podpory talentů Náchod je inovativní projekt cílící na rozvoj nadaných žáků a studentů, především v technických a přírodovědných oborech. Projekt je soustavou vzdělávacích aktivit, které podpoří odborné zaměření talentovaných žáků 2. st. ZŠ a SŠ nad rámec školní docházky. Podporuje spolupráci v oblasti formálního, neformální vzdělávání a reálné praxe. Jsou v něm zapojeni pedagogové i experti z firem, kteří budou vyhledávat a podporovat koordinovaně mladé talenty v dalším rozvoji.
Vysokoškolákem na zkoušku Ostravská univerzita Projekt podporuje 122 žáků nadaných a 1 žáka talentovaného z Moravskoslezského kraje a přilehlých krajů. Je tvořen 6 samostatnými moduly nabízejících žákům pestrou škálu odborných aktivit, forem a časových rozsahů v oborech primárně přírodovědných s přesahem do oborů pedagogicko-psychologických, medicínských, technických a jazykových. Moduly jsou spolu provázány prostřednictvím jednotné koncepce podpory nadaných a talentovaných v rámci vznikajícího Centra pro podporu talentů při OU.
Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji Západočeská univerzita v Plzni Projekt podporuje přírodovědné vzdělání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji. Nadaným žákům ze ZŠ a SŠ nabídne cyklus přednášek, praktických cvičení a odborných exkurzí z biologie, chemie a fyziky. Cílem projektu je prostřednictvím nabízených aktivit přispět k odbornému růstu jednotlivých účastníků. Při realizaci projektu bude využito potenciálu ZČU v oblasti personálního a materiálního zabezpečení.
Přírodovědný badatelský klub Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Projekt má místní působnost a bude do něj zapojeno cca 20 žáků a studentů místních ZŠ a Gymnázia. Žáky vybereme s pomocí učitelů a na základě dotazníku. S vybranými studenty budeme systematicky pracovat po celý školní rok (schůzky 1x týdně, v létě třítýdenní expedice). Děti budou pod vedením odborníků samy provádět netradiční přírodovědné pokusy a pozorování. Z každého pokusu vytvoří návod, který publikují na populárním badatelském webu www.cheekyjay.com. Tím se dopad projektu znásobí.
Podpora talentovaných středoškoláků v rámci soutěže Merkur perFEKT Challenge Vysoké učení technické v Brně Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí a zájmu o elektrotechnické vzdělání a studijní obory se zaměřením na talentované středoškoláky. Cílem je prostřednictvím soutěže je vzdělat v různých oblastech elektrotechniky (například elektronika, automatizace, technologie, telekomunikace atd.), které pak mohou využít při dalším studiu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně (FEKT). Zapojením do této aktivity získají účastníci dobré odborné předpoklady ke studiu na fakultě.
Letní škola MOFO VŠB-TUO Realizace letního soustředění aplikované matematiky a fyziky pro nadané žáky s cílem podpory talentované mládeže a zvýšení zájmu o studium technických a přírodovědných oborů a o vědeckou kariéru. Prostřednictvím předkládaného projektu poskytneme nadaným žákům možnost mimoškolního vzdělání v oblasti matematiky a fyziky nad rámec ŠVP a standardních osnov.

 

Podpořené projekty 2016

 

název projektu název žadatele
Vydra – výlet do reálné vědecké práce ve fyzice Jednota českých matematiků a fyziků
Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ na TUL Technická univerzita v Liberci
Mladý vědec 2016 Asociace malých debrujárů ČR, spolek
Soustředění vítězů a letní geografická škola Zeměpisné olympiády Univerzita Karlova v Praze
Letní nanoškola 2016 pro nadané středoškoláky Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Ve světě matematických aplikací Jednota českých matematiků a fyziků
Astronomická expedice 2016 pro nadané žáky Česká astronomická společnost
Biologie "po škole" - mimoškolní vzdělávací aktivity pro žáky středních škol Sdružení Arachne, o.s.
Poznáváme a zkoumáme neživou přírodu Mendelova univerzita v Brně
Letní odborné soustředění talentovaných biologů Česká zemědělská univerzita v Praze
Letní odborné soustředění ChO a BiO Běstvina 2016 VŠCHT Praha
Rozvoj talentovaných žáků základních a středních škol prostřednictvím přírodovědných výzkumných aktivit Univerzita Palackého
eFEKTivní vzdělání pro nadané studenty na perFEKTní fakultě Vysoké učení technické v Brně
Podpora nadaných žáků a studentů na Přírodovědecké fakultě MU Masarykova univerzita
Podpora talentovaných žáků v oblasti matematiky, fyziky a informatiky v severočeském regionu ve spolupráci s UJEP v Ústí nad Labem Jednota českých matematiků a fyziků
Praktická astronomie Techmania Science Center o.p.s.
Letní přírodovědná škola pro nadané žáky Moravskoslezského kraje Ostravská univerzita v Ostravě
Letní škola AUTOMOTIVE VŠB-TUO
Podpora nadaných prostřednictvím korespondenčních seminářů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze Univerzita Karlova v Praze
Věda v Lužánkách Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Otvíráme dveře do světa vědy Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Centrum podpory talentů Náchod Středisko volného času Déčko, Náchod
S Thaletem, Pythagorem a Euklidem ve Voděradských bučinách PARES o.s.
Systém podpory a rozvoje nadaných žáků JmK na Masarykově univerzitě Masarykova univerzita
Jáma lvová České vysoké učení technické v Praze
Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty Univerzita Karlova v Praze
Mensovní seminář pro nadané studenty – jaro 2016 Mensa International - Mensa České republiky
Úvod do programování VBA VŠB-TUO
Mensovní seminář pro nadané studenty – podzim 2016 Mensa International - Mensa České republiky
Podpora talentovaných žáků na gymnáziu s technickým zaměřením Nadační fond Gymnázia Frýdek
Středoškolské nadání – brána k vysokoškolskému vzdělání Ostravská univerzita v Ostravě
Vědci do středních škol 2016 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
FabLab - Kluby talentované mládeže Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.
Letní odborné soustředění ChO Běstvinka 2016 VŠCHT Praha
Kurz IT Talent BEA 4 Junior o.p.s.
Space Academy 2016 Česká kosmická kancelář o.p.s.
Čáp - bocian - Ciconia Mladí ochránci přírody, Přírodovědný klub
Věda zblízka Labyrint - Středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno, Arbesova 1187
Experimenty k novým zkušenostem Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace
CTM Online kurzy pro nadané středoškoláky Centrum pro talentovanou mládež, z.s.
Vzdělávací virtuální prostor pro podporu kognitivního nadání na středních školách Vysoká škola ekonomická v Praze