Matematický test TIM

17.07.2020

Co je TIM3–5?

TIM3–5 je nově vyvinutý Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice. Jde o standardizovanou psychodiagnostickou metodu pro měření matematických schopností v pásmu středního a vyššího nadprůměru  žáků 3.–5. tříd základní školy. TIM3–5 byl vytvořen odbornými pracovníky, psychology Centra rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

  

Proč jsme TIM3–5 vyvinuli?

Protože testy matematických schopností používané u nás v běžné pedagogicko-psychologické praxi se zatím převážně zaměřovaly na oblast deficitu. V České republice tak dosud neexistoval standardizovaný a psychometricky ověřený nástroj pro měření mimořádné úrovně těchto schopností u dětí na prvním stupni ZŠ. Celkově je zřejmá absence testů zaměřených na měření výkonu (tzv. achievement tests), a to zejména v oblasti nadprůměru. Chtěli jsme tedy poskytnout pedagogům a psychologům spolehlivý nástroj k vyhledávání matematicky nadaných žáků.

Jaké má TIM3–5 vlastnosti?

 • Test je určený pro žáky 3. – 5. ročníků základních škol.
 • Lze jej zadávat individuálně i skupinově.
 • K dispozici jsou dvě paralelní formy (Forma A a Forma B), které je možné použít např. pro opakované testování téhož žáka s krátkým časovým odstupem, při administraci dvěma žákům v jedné lavici pro zamezení opisování atd.
 • Test sestává z 25 položek s volnou odpovědí (výpočtem), administrace testu trvá zhruba 45 minut (1 vyučovací hodinu). Vyhodnocení, tedy přidělení skórů jednotlivým položkám a jejich přepis do vyhodnocovací aplikace, trvá – v případě zkušeného examinátora – cca 5 minut.
 • Skórovací systém (podrobně popsaný v uživatelské příručce) umožňuje u většiny položek zohlednit i částečně správné odpovědi (např. správný postup, ale chybný výsledek v důsledku drobné nepozornosti apod.   
 • Vyhodnocovací aplikace vygeneruje pro každé testování podrobnou zprávu, která obsahuje srovnání matematických schopností žáka s normami pro odpovídající ročník (vyjádřenými ve formě percentilů a některých dalších skórů, jejichž smysl a interpretace jsou podrobně popsány v uživatelské příručce). Kromě toho poskytuje i doplňující informace – např. zvýraznění neočekávaných odpovědí žáka na jednotlivé položky. Ukázku zprávy z vyšetření nabízíme k nahlédnutí.
 • Test je určen primárně pro žáky, u nichž lze s rozumnou mírou jistoty předem uvažovat o nadprůměrné úrovni matematických schopností. Není určený k měření deficitů ani k plošnému testování celých tříd.

Při vývoji testu byly využity pokročilé psychometrické postupy, které dosud nejsou v České republice příliš používané. Test má vynikající psychometrické parametry. Informace o reliabilitě, validitě a dalších charakteristikách testu si můžete přečíst ve volně dostupné publikaci, která se věnuje vývoji testu a zachycuje veškeré provedené psychometrické analýzy.

Test a s ním související publikace prošly i nezávislým recenzním řízením. K dispozici jsou dvě (velmi pozitivní) recenze - první od prof. PhDr. Tomáše Urbánka, Ph.D.druhá od PhDr. Lenky Krejčové, Ph.D.

Kdo může TIM3–5 používat?

Test je určen primárně pro pedagogy, psychology a speciální pedagogy. Nemohou jej využívat laici bez příslušného pedagogického či psychologického vzdělání. Mohou ho tedy zakoupit pracovníci škol, pedagogicko-psychologických poraden a podobných zařízení. Licence testu je vázaná na pracoviště.

Co získá naše instituce nákupem?

Veškeré materiály k testu distribuujeme elektronicky. To znamená, že po nákupu testu v obchodním centru Masarykovy univerzity obdržíte přístup k on-line aplikaci, která slouží ke správě jednotlivých žáků, vyhodnocení výsledků porovnáním s normami, exportu zpráv z vyšetření apod. V aplikaci naleznete také veškeré materiály k testu, které můžete pro potřeby své instituce tisknout neomezeně. Jedná se o tyto materiály:

 • Uživatelská příručka
 • Psychometrická analýza testu
 • Návod k práci s on-line aplikací
 • Testovací sešity pro formu A a B
 • Vyhodnocovací listy pro formu A a B
 • Šablona souhlasu rodiče/zákonného zástupce s testováním

Kolik TIM3–5 stojí a kolikrát ho mohu použít?

Nechceme prodej testu a jeho používání vázat na omezené množství administrací, proto jsme se rozhodli pro prodej ve formě časové licence. Licence k testu je poskytována vždy na jeden rok od data nákupu. Prvotní nákup neomezené licence činí 2 000 Kč (včetně DPH). Každé další prodloužení trvání licence k využívání testu o 1 rok stojí 500 Kč (včetně DPH). Licence je vždy vázána na konkrétní instituci, respektive na jedno pracovištěK jednomu pracovišti může být přiřazeno libovolné množství uživatelů (tedy pedagogů, psychologů či speciálních pedagogů dané instituce) s vlastními přístupovými údaji a vlastním seznamem otestovaných dětí a administrovaných testů. Počet zadaných testů na jednu zakoupenou licenci také není omezen. Podmínkou nicméně je, aby jednotliví uživatelé byli zaměstnanci daného pracoviště. Pokud se instituce skládá z většího množství poboček či pracovišť (např. sloučené Pedagogicko-psychologické poradny), je nutné zakoupit samostatnou licenci pro každou z těchto poboček či pracovišť.

Po vypršení licence je všem uživatelům dané instituce ponechán přístup do aplikace, v rámci svého účtu mohou nadále zobrazovat dříve provedená vyšetření a generovat pro ně zprávy. Nemohou však již do systému přidávat nové žáky či testy. Po případném prodloužení licence jsou všechny tyto funkce znovu aktivovány. Pokud si přejete prodloužit licenci k již zakoupenému testu, kontaktujte nás na info@testy-schopnosti.cz.

Přesvědčili jste mě. Co musím udělat pro nákup testu?

 • Zvolit tzv. správce licence za Vaši instituci

  Před nákupem testu je nutné zvolit za instituci, v rámci které bude test používán, tzv. „správce licence“. Tato osoba má oproti ostatním uživatelům aplikace rozšířená práva a stane se hlavní kontaktní osobou pro komunikaci s námi (distributory testu). Správce licence má vždy přístup ke všem žákům a testům, které byly zadány do on-line aplikace v rámci dané instituce, a může je také editovat. Dále může pro každého dalšího uživatele z dané instituce nastavovat úroveň jeho oprávnění. Pro každého uživatele vybírá jednu ze tří možností:

  • Uživatel vidí a edituje pouze ty žáky, které do aplikace vložil.

  • Uživatel vidí všechny žáky dané instituce, edituje pouze ty, které vložil on.

  • Uživatel vidí a edituje všechny žáky dané instituce.

Je vhodné, aby jako správce licence vystupoval buď ředitel, zástupce ředitele, vedoucí pracoviště a podobně, nebo vedením školy/instituce pověřená osoba (např. metodik pro nadané žáky, výchovný poradce, zkušený „běžný“ pedagog), která dobře zná všechny pracovníky instituce a je schopna zpřístupnit a zabezpečovat bezproblémové používání testu pro ostatní zaměstnance.

 • Správce licence také odpovídá za dodržení příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Osobu správce licence je možné v průběhu používání testu měnit zasláním požadavku na e-mail info@nadanedeti.cz.
 • Přečíst si smluvní podmínky. 
  Před nákupem testu si přečtěte smluvní podmínky. K vlastní objednávce přistupte pouze tehdy, pokud s těmito podmínkami souhlasíte a nejste si vědomi žádných skutečností, které by s nimi byly v rozporu.
 • Vyplnit následující formulář.
  Pro schválení možnosti nákupu testu TIM3–5 je nutné vyplnit následující formulář. Po vyplnění formuláře obdržíte nejpozději do týdne informace o schválení či neschválení možnosti nákupu s odkazem na platební bránu Obchodního centra Masarykovy univerzity. Po zaplacení roční licence k testu získáte přístupový kód do on-line aplikace s návodem k jejímu efektivnímu používání.

Veškeré dotazy a nejasnosti, prosím, směřujte na emailovou adresu info@testy-schopnosti.cz.

Odkaz k přihlášení do online aplikace testu najdete zde. K přihlášení musíte mít zakoupenu licenci k testu.