Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

  • Vysoká škola

Stipendium je poskytováno studentům, občanům České republiky do dovršení 26 let, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium. Stipendium slouží k podpoře studia na tuzemských středních a vysokých školách všech typů a zaměření. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů. Uzávěrka pro příjem žádostí je dvakrát ročně, zpravidla v únoru a v srpnu.
Stipendium je přiděleno na celý školní rok. Příspěvky jsou vypláceny v měsíčních splátkách a slouží k platbě internátu, koleje, jízdného do školy, obědů. Stipendijní program je otevřen i dětem z dětských domovů, které po maturitě pokračují ve studiu na vysoké škole. Nadační fond požaduje od svých stipendistů zprávy o výsledcích studia.

O poskytnutí stipendia rozhoduje správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů.

Požadavky na uchazeče o stipendium: Je občanem České republiky a je mu méně než 26 let. V případě nezletilých osob žádost podepisuje i zákonný zástupce.
Uchazeč má jasnou představu o celkových nákladech na studium a o požadavcích na plnění ze strany Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.
Uchazeč byl ke studiu již přijat.

Dokumenty potřebné k vyplněné žádosti do projektu:
Strukturovaný životopis – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, e-mail, telefon).
Doporučující dopis jednoho garanta, který uchazeče a jeho studijní zaměření zná a může se tak kvalifikovaně k žádosti vyjádřit.
Přehled aktuálně vyplácených dávek státní sociální podpory žadatele – vystavuje místní úřad práce.
Kopie posledního vysvědčení – v případě studentů vysokých škol kopie indexu z minulého roku.
Potvrzení o studiu
Žádost o stipendium se předkládá výhradně na předepsaném formuláři.

Pokud tedy chcete požádat Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových o stipendium, zašlete svou žádost včetně všech příloh do uvedeného data. Správní rada si může vyžádat doplnění / konkretizaci žádosti.

V případě dotazů je možné kontaktovat paní Romanu Rašovskou, která má projekt na starosti.

Kontaktní osoba