Rezortní pracovní skupina

Rezortní pracovní skupina pro podporu nadání je iniciativní, poradní, koordinační a výkonnou skupinou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro otázky využití a rozvoje potenciálu dětí,žáků a studentů a pro oblast podpory nadání – jeho identifikace, rozvoje a uplatnění. Je založena na základě Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020. Členy skupiny jmenuje náměstek ministra pro řízení sekce podpory sportu, tělovýchovy a mládeže.

Skupina připravuje koncepční návrhy, zajišťuje koordinaci a hodnocení naplňování Koncepce podpory rozvoje nadání a zajišťuje reprezentativní zastoupení hlavních subjektů podílejících se na podpoře nadání.

Seznam členů skupiny

Jméno a příjmení   Organizace
Mgr. Lucien Rozprým   JMK
Mgr. Michal Urban   MŠMT O51
Ing. Jaroslav Froulík   MŠMT O51
Mgr. et Mgr. Renata Kábrtová  
MŠMT O21 (gymnázia, SOČ, konzervatoře)
PaeDr. Vladimír Krieg   MŠMT O21 (VOŠ)
Mgr. Zuzana Poláková   MŠMT - koncepční
Mgr. Alena Kramlová   MŠMT O43 - řízení OP
Mgr. Ilona Jedličková   MŠMT O23
Mgr. Lucie Priknerová   MŠMT - strategie a analýzy
Mgr. Monika Fišnarová  
MŠMT - Oddělení předškolního a speciálního vzdělávání – 211
PhDr. Eva Vondráková   STaN
PhDr. Tomáš Fliegl   MŠMT O3 - VŠ
Mgr. Tomáš Kyselica   MŠMT O legislativní
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.   MUNI Brno
PaedDr. Karel Tomek   NÚV
PhDr. Světlana Durmeková, Ph. D.   NÚV
Bc. Jana Smolková   NÚV
Mgr. Simona Šedá   NÚV
ing. Miroslava Fatková   TC NPI ČR
Mgr. Barbora Šobáńová   MŠMT O22 (ZUŠ)
RNDr. Stanislav Zelenda   TC NPI ČR
Mgr. Michal Peterka   MŠMT O51
Ing. Dana Pražáková, Ph.D.   ČŠI
ing. Tomáš Blumenstein   Mensa ČR
Mgr. Eva Tučková   MŠMT O22 (ZŠ)
Mgr. Marta Stará   MŠMT Odd. odborného vzdělávání
Mgr. Štěpánka Thérová   MŠMT Odd. všeobecného vzdělávání
Mgr. Miroslav Litavský   TC NPI ČR
RNDr. Miroslav Randa, Ph. D.   PedF ZČU
Paedr. Blanka Spieglerová   DDM hl. m. Prahy
Mgr. Blanka Mašková   SVČ ATLAS a BIOS, Přerov
Mgr. Lenka Eckertová   Nadace RSJ
Blanka Štefaničová   MŠMT
ing. Marek Novák   Alumni Scientiae Bohemicae (ASB)