Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Mezinárodní Centrum pro talentovanou mládež (CTY)

Paní Jeanne Bočková, která poskytla našemu redaktorovi ochotně rozhovor, působí jako konzultantka v oblasti podnikového a manažerského poradenství od roku 1989. Od letošního roku  se podílí na přípravě projektu CTY Central Europe – Centrum pro talentované děti a mládež.

Po prázdninách jsem mluvil s ředitelem Gymnázia Jana Keplera Jiřím Růžičkou o Centru pro talentovanou mládež (ve zkratce CTY), které existuje při univerzitě Johnse Hopkinse v USA, se kterým spolupracují již tři česká špičková gymnázia, ale také o tom, že by podobné centrum mělo vzniknout i v České republice. Jak je tento projekt daleko?

Minulý týden jsme měli setkání, na které Národní vzdělávací fond (PhDr. Kopicová) pozvalo Ministerstvo školství a mohli jsme tam představit celý tento projekt. Přišli také studenti, jak z Keplerova gymnázia, tak z gymnázia Nad alejí. Atmosféra jednání byla úžasná. Všichni potvrdili, že takové centrum je přínosem pro studenty, že je přínosem pro pedagogy a že je to něco, co naše vzdělávací nabídka dosud neposkytuje. Studenti mají možnost vybrat si kurzy podle svého zájmu a mohou si v dané oblasti výrazně prohloubit svoje znalosti a angličtinu. Na setkání zaznělo mnoho slov na podporu tohoto projektu i ze strany Ministerstva školství a z toho mám velkou radost. Proto věřím, že se podaří najít dost financí, aby se projekt podařilo realizovat tak, jak jsme ho připravili.

Kdo ze strany ministerstva tento projekt podpořil?

Zatím bych o tom dopodrobna nechtěla mluvit, protože jednání nejsou ještě u konce. Partnery projektu ale jsou Národní vzdělávací fond, Masarykova universita a The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies(AFCSLS), který tento projekt do České republiky před dvěma lety přinesl. A hledáme samozřejmě i sponzory. Protože všude tam, kde tento projekt existuje, je financován ze státního rozpočtu nebo z velkých nadací, nebo kombinací obojího. I když do budoucna je tato aktivita chápána vlastně jako životaschopný podnikatelský projekt, do začátku potřebuje větší množství financí, jinak by projekt zůstal značně omezen a to by bylo rozhodně škoda.

V tuto chvíli samozřejmě není ještě jisté, zda se opravdu podaří v České republice mezinárodní Centrum pro talentovanou mládež skutečně založit tak, jak je to v některých jiných zemích. Jestliže se to však podaří, jaká je představa jeho tvůrců?

Ten projekt začal fungovat v České republice již ve školním roce 2011/2012 prostřednictvím akademických on-line kurzů pro talentované studenty, zaměřených například na fyziku, matematiku, biologii, chemii na úrovni prvního ročníku vysokoškolského studia. Právě Keplerovo gymnázium, Gymnázium Nad alejí a Gymnázium PORG byla první tři gymnázia, která se do této aktivity zapojila. V roce 2011/2012 studovalo v programu 60 českých a slovenských studentů. V letošním roce již studuje 146 studentů a 17 gymnázií. Našim cílem bylo získat 100 studentů, za které školné hradí AFCSLS a dalších 35, kteří by si program sami hradili. Pilotní fáze projektu, která ukázala, že zájem studentů je podstatně větší, než na jaký byl původní plán a sponzorské zdroje. Přihlásilo se asi 230 studentů, i přesto, že projekt není mezi studenty příliš známý.

Pilotní projekt byl zaměřen na středoškoláky, kteří jsou jeden nebo dva roky před maturitou, aby se výrazně posílila jejich znalost v oboru, který chtějí studovat na domácích vysokých školách, nebo v zahraničí. Ti, kteří udělali výborně zkoušky, mají otevřené dveře ke studiu na prestižních světových universitách. Tak tato mezinárodní centra fungují. Ve světě jsou natolik známá, že se o těch, kteří projdou s úspěchem jejich kurzy předpokládá, že jsou ve svém oboru na špičkové úrovni a university o ně mají velký zájem.

Přáli bychom si, aby od září 2013 centrum již řádně fungovalo, jako běžná organizace, která poskytuje vzdělání, které překračuje rámec základního nebo středoškolského studia a které umožní talentovaným dětem nebo studentům, aby se rozvíjeli v předmětech svého zájmu.

Ale, jak už jste řekla, Centrum pro talentovanou mládež bude pracovat i s žáky základních škol, nejen se středoškoláky.

Ty programy budou jak pro středoškoláky, tak pro děti ze základních škol. S talentem se člověk rodí a je jenom na nás, jestli umožníme, aby se rozvíjel nebo nerozvíjel. Nemůžeme přece čekat, že se talent projeví až na střední škole. Na gymnázium jdou studenti, kteří převážně vědí, co chtějí studovat, který předmět je baví více. Pokud promrháme to nadšení dětí, které vstupují na základní školu a které se také zajímají o různé obory, bude to velice špatné. I oni přece mají právo dozvědět se něco o tom, co je zajímá, jinak je to přestane bavit a ztratí zájem. Důležité je, aby se k nim tyto informace dostaly v době, kdy to vše berou jako hru. A přitom taková hra může mít akademický podtext, na kterém mohou rozvíjet své fantazie.

Takovýmto dětem se s velkým úspěchem věnuje Asociace malých debrujarů ČR, dětem na základní a na střední škole se věnuje také velice úspěšný projekt Talnet, který vede doktor Stanislav Zelenda. Jakým způsobem budete spolupracovat s těmito projekty? Budete využívat i jejich zkušenosti?

Určitě. To jsou velice zajímavé projekty. Takových projektů je v České republice několik. Já bych třeba doplnila „Dětskou universitu“ v Liberci, nebo projekt „Přírodovědci“, který je tady v Praze. Jedná se ale o jednotlivé aktivity, které spolu nejsou propojeny a ta nabídka není ucelená. Centrum pro talentovanou mládež (CTY) nabízí, že do toho vnese určitý systém.

Jednak se budou využívat programy, které byly pro síť těchto center vytvořeny například ve Spojených státech, v Irsku (které se  hodně zaměřuje na mladší věkovou skupinu) a jinde. Pro středoškoláky pak CTY Online programy a letní Summer Camps. Pro mladší děti pak spíše programy presenční. Můžeme CTY projekt propojit s programy, které již u nás dobře fungují, vytvořit programy nové nebo využít zkušenosti zahraničních kolegů.

Když jste mluvil o Debrujárech, já jsem některé vedoucí debrujárských kroužků oslovila a někteří se opravdu zapojili, například z Liberecka. Je tedy vidět, že zájem je. Co se týče Talnetu, je to aktivita výborná a prospěšná a myslím, že ti, kteří se zapojí do aktivit CTY se mohou zapojovat i do aktivit Talnetu a naopak. Ale nejlepší by bylo, kdyby došlo k propojení všech těchto aktivit.

Jak bude Centrum pro talentovanou mládež (CTY) financováno? Něco jste již naznačila.

Hlavním problémem všech dosavadních projektů je, že jsou často závislé na vnějších zdrojích peněz. Ve chvíli, kdy došly peníze, zanikl i projekt. CTY Central Europe je koncipováno jako nezisková samofinancovatelná organizace. Její programy budou hrazeny rodiči (na středních školách případně i studenty). Na všechny programy bude možné poskytovat stipendia, aby se do programu mohly zapojit i děti rodičů s nižšími příjmy. Aby centrum úspěšně fungovalo, potřebujeme prostředky na první dva až tři roky projektu.

Z hlediska rodičů se vlastně jedná o jakési lepší volnočasové specializované aktivity, řekněme kroužky, které svým dětem stejně již dnes platí. Proč mluvíme o lepších aktivitách? Protože všechny obory, o které děti projeví zájem, budou mít akademické zázemí a zejména CTY nabízí systém pro rozvoj nadaných dětí a studentů, který je již prověřený třicetiletou praxí.

Vyučující budou akademičtí pracovníci, tak, jako je to třeba v Talnetu?

V současné době bude třeba rozlišovat programy pro středoškoláky a programy pro děti za základních škol. U těch prvních, jak už jsem říkala, běží v současné době CTY Online kurzy, pomocí video-lekcí, učebnic, laboratorních prací, atd. a každý student má svého lektora, v současné době amerického lektora, který ho tímto virtuálním kurzem provádí a který je zároveň odborníkem na dané téma. Neznamená to nutně, že je to vysokoškolský, nebo středoškolský pedagog. Mohou to být i lidé s praxí. Například lidé, kteří si vybrali téma Angličtina – psaní esejů mohou mít jako konzultanta zkušeného novináře. Díky tomu, že program běží již druhý rok a jsou jasné obory, o které mají studenti zájem, například biologie, fyzika, matematika, máme také české lektory. Pedagogové z gymnázií se do tohoto projektu zapojili již minulý rok takovou stínovou formou, kdy studenty podporovali a pomáhali jim, ale současně sledovali, jak s nimi ti američtí lektoři pracují. V letošním roce se do projektu zapojilo více než třicet českých středoškolských učitelů a oni budou mít amerického stínového pedagoga. Výuka středoškolských studentů i učitelů probíhá výlučně v angličtině.

Učitelé, kteří se do projektu CTY Central Europe zapojí, budou školeni jak u nás, tak v zahraničí. Zapojení do CTY programu jim kromě dalších znalostí jim, poznání jiného způsobu výuky, pro ně nabízí také možnost dalšího finančního příjmu.

Jak bude probíhat výuka mladších dětí?

Tam je ten koncept zcela odlišný. Středoškoláci studují virtuální on-line kurzy dálkově. Ty kurzy jsou všechny v angličtině. U menších dětí je důležité, aby kurzy probíhaly prezenčně. Bude to vlastně takový odborný kroužek, bude probíhat v češtině a budeme spolupracovat s CTY Irsko, které se zaměřuje převážně na talentované mladší děti ve věku 6 až 16 let.Právě zde chceme využít zkušenosti těch aktivit, o kterých jste mluvil, zapojit lokální lektory, ale nejenom pedagogy, protože zkušenosti ukazují, že třeba vysokoškoláci, které baví nějaký předmět, dokáží velice dobře vysvětlit takový předmět mladším dětem. Já jsem měla možnost vidět tohle v Irsku, kde většina programů byla vedena vysokoškoláky, nebo učiteli základních a středních škol. Ty děti svůj předmět milovaly. Devadesát procent dětí si následující rok volí další obor. Nejde totiž o to, abychom z takových dětí dělali předčasně specialisty, ale abychom jim nabídli možnost rozvíjet jejich zájmy.

Mohou se například učit matematiku prostřednictvím šifer, nebo se přiučit základům veterinární medicíny, archeologie, medicíny techniky... My bychom mohli naopak Irům nabídnout naše individuální projekty, o kterých jsme mluvili, jako určité obohacení. Další součástí těchto aktivit jsou letní vědecké CTY tábory. S těmi mají naši studenti již také zkušenosti. Naši studenti vyjeli nejen do USA, ale také do Hongkongu a do Irska. Na letních táborech se zvolený obor studuje po dobu tří týdnů. A my bychom byli rádi, aby podobné tábory vznikly i v České republice, ale s mezinárodní účastí. To by znamenalo velké obohacení pro domácí studenty a současně by takový tábor stál méně, než kdyby studenti cestovali třeba do USA.

Vážená paní Bočková, děkuji Vám za rozhovor.

                                                                           Otázky kladl Miroslav Žák


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV