70. ročník Matematické olympiády pokyny k okresním kolům kategorií Z6, Z7 a Z8

29.03.2021

Tyto pokyny vydává Ústřední komise matematické olympiády v reakci na letošní neobvyklou a měnící se situaci, a to s cílem uskutečnit okresní kola MO při zachování platných protipandemických opatření.

Termíny

Okresní kola kategorií Z6, Z7 a Z8 se uskuteční dne 31. 3. 2021, a to od 8:30 do 10:30.

Protože účastníci budou soutěžit na školách nebo distančně, je důležité, aby se začínalo všude ve stanoveném čase 8:30.

Řešení úloh bude zveřejněno na stránkách matematické olympiády v soutěžní den po 14:00.

Základní pokyny k organizaci

Při organizaci okresních kol dbejte na to, aby bylo vyhověno všem v ten den platným protipandemickým opatřením. Dále

• soutěžící, kteří smí být přítomni ve škole, budou řešit soutěžní úlohy ve své škole pod dohledem dospělé osoby či kamery,

• soutěžící, kteří nesmí být přítomni ve škole, budou řešit soutěžní úlohy distančně a podepíší čestné prohlášení, že pracovali samostatně,

• Organizátor smí navíc vyžadovat kamerový dohled nad soutěžícími. Zadávání úloh, odevzdávání a opravování řešení

• Zúčastnění pedagogové na školách dostanou zadání aspoň 60 minut před začátkem soutěže, zadání pro soutěžící vytisknou a zajistí čisté papíry (případně papíry s hlavičkou) pro vypracování řešení. Vytištěná zadání rozdají soutěžícím 5 minut před začátkem soutěže.

• Distanční soutěžící dostanou zadání 5 minut před začátkem soutěže.

• Prezenční i distanční soutěžící samostatně vypracují svá řešení na připravené papíry opatřené hlavičkou. • Distanční soutěžící odevzdají svá naskenovaná řešení předepsaným způsobem (Odevzdávací systém MO, e-mail, . . . ) nejpozději 20 minut po skončení soutěže, a to ke každé úloze jeden soubor ve formátu pdf.

• Pedagogové na školách zajistí po skončení soutěže odeslání soutěžních protokolů předsedovi OK MO dohodnutým způsobem (buď elektronicky nebo fyzicky).

• Opravení soutěžních protokolů zajistí předseda OK MO, tj. protokoly se budou opravovat centrálně, nikoli přímo na školách. Ke skenování řešení do požadovaného formátu doporučujeme (především distančním soutěžícím) skenovací aplikace pro mobilní telefony, např. ClearScanner, Adobe Scan, Cam Scanner a další. Povolené pomůcky

• Při soutěži smí soutěžící používat pouze psací a rýsovací potřeby, matematickofyzikální tabulky a občerstvení.

• Elektronické přístroje smí použít pouze distanční soutěžící, a to jen ke zobrazení zadání, pokud nemá k dispozici tiskárnu, případně ke komunikaci se zadavatelem úloh.

• Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s dalšími osobami (s výjimkou dotazů zadavateli úloh).