Právní a strategické dokumenty

Zákony, vyhlášky, strategie a další dokumenty, které souvisejí s podporou nadání na centrální i krajské úrovni. Doporučujeme web: Zákony pro lidi

Výsledky hledání

Tematická zpráva-společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Ke stažení

  • Shrnutí-Společné vzdělávání ve školním roce 2016-2017.pdf
  • Tematická zpráva-Společné vzdělávání ve školním roce 2016-2017.pdf

Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků - tematická zpráva ČŠI

Zpráva vydaná v roce 2016

Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Text včetně příloh.

Vyhláška č. 55/2005 sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Text v částce 14 Sbírky zákonů ČR

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období 2009 – 2013

Koncepce vychází ze zásad inkluzivního vzdělávání, respektuje některá specifika pro práci s nadanými žáky, která vyžadují vysokou míru kreativity a didaktických schopností pedagogů.

Ke stažení

Deklarace práv nadaných dětí

Deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání podle NAGC - National Association for Gifted Children vytvořila Barbara Clark, California State University, katedra speciálního vzdělávání, Los Angeles, USA. Převzato z webových stránek Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave.

Vyhláška 116/2011 Sb., ze dne 15. dubna 2011

kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Umí školy pracovat s nadanými žáky? - tematická zpráva České školní inspekce

Ze srpna 2008

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce obsahuje mimo jiné:

1) Problémy týkající se mladé generace vyplývající z výzkumů v posledním období
2) Tematické oblasti Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013
3) Ochrana práv dětí a mládeže
4) Mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti dětí a mládeže