Časopis Svět nadání

ISSN 1805-7217

Časopis byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace nově zařazen mezi česká recenzovaná neimpaktovaná periodika.

Svět nadání je internetový časopis, který vznikl 5.3.2012 za podpory projektu OPVK Perun. Je odborným recenzovaným periodikem, které vychází 2x ročně. Jeho hlavním cílem je zveřejňovat původní, zejména psychologické a pedagogické příspěvky, jež se vztahují k široké problematice nadání (zejména rozumového) a povzbudit tak zájem naší odborné i laické veřejnosti o toto důležité, avšak dosud často opomíjené téma.

Časopis je prostorem pro sdílení nových poznatků a zkušeností všech, kteří se zabývají výzkumem nadání nebo pracují s talentovanou a tvořivou populací dětí či dospělých. Zvláště učitelům nabízí možnost podělit se o své vzdělávací a výchovné metody (praktiky), které se jim osvědčily při výuce nadaných dětí. Časopis je však také příležitostí pro vzájemné propojování odborníků různých specializací, kteří chtějí hledat a objevovat cesty a způsoby, jak talenty kultivovat a rozvíjet. Je prostorem k publikování jak renomovaným autorům, tak i začínajícím odborníkům a studentům vysokých škol.

Podmínky recenzního řízení

Na každý příspěvek jsou vypracovány dva recenzní posudky v oboustranně anonymním recenzním řízení (double-blind peer review). Ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů. Cílem recenzního řízení je zpřístupnit čtenářům obsahově kvalitní příspěvky o problematice talentu a nadaní.

Redakce časopisu

Hlavní redaktorka:

Doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. didaktička, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Redakční rada časopisu:

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová, pedagožka, ZŠ Curieových, Praha


doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., psycholog, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava.


doc. PaedDr. Jana Duchovičová, Ph.D., pedagožka, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra.


doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., psycholožka, Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykova univerzita a Ústav primární a preprimární edukace, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové.


doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc., psycholožka, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., didaktička, garantka podpory nadání NPI ČR Praha


PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D., pedagožka, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze


Mgr. Eva Klimecká, Ph.D., pedagožka, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.


Mgr. Petra Kolářová, speciální pedagožka, NPI ČR Praha


MUDr. Matěj Kučera, vědecký pracovník, Národní ústav duševního zdraví, Praha


doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. psycholožka, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.

Technický redaktor:

Bc. Ivana Lichtenberková

Vydavatel:

Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1