Číslo 2, ročník X, 2021

Editorial

Editorial

Sebaúčinnosť intelektovo nadaných adolescentov s Aspergerovým syndrómom

Publikácia sa zameriava na špecifickú kategóriu dvojnásobne výnimočných žiakov, ktorými sú intelektovo nadaní adolescenti s Aspergerovým syndrómom. Cieľom práce je analýza ich sebaúčinnosti, ktorá sa definuje ako viera vo svoje kognitívne, sociálne a emočné kompetencie. V úvode publikácia vymedzuje pojem sebaúčinnosti a definuje jej význam v adolescentnom veku. Ďalšie časti popisujú úroveň sebaúčinnosti u bežných nadaných adolescentov ako aj u adolescentov s Aspergerovým syndrómom. Nasleduje časť, ktorá predkladá výskumy v kontexte sebaúčinnosti (aj celkového sebapoňatia) u nadaných adolescentov s Aspergerovým syndrómom. Všetky údaje syntetizuje časť Diskusia, ktorá objasňuje predložené výskumy. V práci bola konštatovaná nadpriemerná úroveň akademickej sebaúčinnosti a primeraná úroveň celkového sebapoňatia daných adolescentov.