Číslo 2, ročník VI., 2017

Editorial

Okno do zahraničí

Odborná sekce

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

otvíráte nové číslo Světa nadání. Pro reprint zahraniční studie jsme tentokrát vybrali text Abrahama J. Tannenbauma s názvem Nadání: psychosociální přístup. V tomto příspěvku Tannenbaum ukazuje, do jaké míry je právě společnost rozhodujícím činitelem a aktérem při určování uplatnění talentu, při oceňování určitých výkonů a ignorování jiných. Vzhledem k tomu, že se v poslední době hovoří stále častěji o genetické determinaci nadání, zařadili jsme právě tento pohled, aby nám připomněl i jiné podstatné aspekty formující nadání i samotné nadané.

Další příspěvek slovenského autora Dušana Fábika, s názvem: Komparácia emočnej regulácie žiakov zo špeciálnej školy pre intelektovo nadaných a žiakov z bežnej školy, se zabývá otázkou odlišností v regulačních strategiích nadaných a běžných žáků. Kromě zajímavých zjištěných rozdílů nás mohou tyto poznatky vést k dalším úvahám o jejich případném školněporadenském využití, a to jak při podpoře a vedení, tak i při vzdělávání mimořádně nadaných žáků.

Druhý příspěvek tohoto čísla je od autorky Ivany Smítkové a nese název Psychologická identifikace dětí s dvojí výjimečností. Systematicky uvádí čtenáře do obecné problematiky dvojí výjimečnosti, ale současně přináší detailnější pohled na celý diagnosticko-poradenský proces a dává náměty, jak optimálně psychologické vyšetření vést. Závěrečná kazuistika dítěte s dvojí výjimečností ukazuje například, jak důležitá a zásadní pro stanovení aktuálního stavu vývoje dítěte, ale i pro další prognózy jsou pravidelná, detailní a opakovaná komplexní vyšetření.

Vážení čtenáři, problematika mimořádně nadaných dětí je zajímavá a velmi široká. Témat je mnoho, je tedy z čeho vybírat. Na vaše nové příspěvky se těšíme do 30. 6. 2018, kdy nově připravované číslo uzavřeme.

 Šárka Portešová

za redakční radu časopisu

Nadání: Psychosociální přístup

Energetickým centrem nadání je lidský mozek, který řídí jak velikost, tak rozmanitost potenciálu každého jednotlivce. Dokáže vynést Einsteina do výšek abstrakce a umožnit da Vincimu rozlety v oblasti kreativity, které jsou tak daleko za hranicemi běžných výkonů, že se zdají skoro zázračné. Může také generovat téměř nekonečné stopy geniality sahající od ezoteriky fyziky plazmatu přes vizuální nádheru Tádž Mahalu až po magické kadence miltonovského sonetu, vznešené tóny Beethovenovy symfonie Eroica, chuťové požitky gurmánské kuchyně, rafinovanou krásu orientálních uzlových vzorů a dál a dál do všech možných oblastí lidské činnosti.

Psychologická identifikace dětí s dvojí výjimečností

Příspěvek se věnuje problematice psychologické identifikace dětí s dvojí výjimečností s ohledem na jejich specifické potřeby a charakteristiky. Zároveň přináší některé praktické zkušenosti z oblasti psychologické diagnostiky těchto dětí ve spojení s ilustrační kazuistikou.

Komparácia emočnej regulácie žiakov zo špeciálnej školy pre intelektovo nadaných a žiakov z bežnej školy

Cieľom výskumu bolo porovnať stratégie emočnej regulácie u žiakov špeciálneho edukačného programu pre intelektovo nadaných žiakov a žiakov bežného edukačného prostredia. Výskumu sa zúčastnilo 150 študentov vo veku 12 – 14 rokov oboch pohlaví. Na zistenie stratégie emočnej regulácie bol použitý sebavýpovedný Dotazník kognitívno-emočnej regulácie – krátka forma (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire - short form). Štatisticky boli výsledky spracované deskriptívnou štatistikou a Mann-Whitneyho testom. Výsledky preukázali u nadaných žiakov signifikantne vyššiu frekvenciu využívania regulačnej stratégie zameranie sa na plánovanie a nižšiu frekvenciu využívania stratégie pozitívne presmerovanie.