V této sekci shromažďujeme zajímavé odkazy, které nespadají do kategorií uvedených v jiných částech webu

Akademie mládeže

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hl.m.Prahy pořádají pro studenty gymnazií, odborných škol a pro ostatní zájemce Akademii mládeže. Cyklus probíhá na podzim a v zimě příslušného roku.

Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky je veřejná neuniverzitní výzkumná instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti.

Aktivity pro děti v krajích ČR spolupracující s Mensou http://deti.mensa.cz/index.php?pg=mapa

Interaktivní mapa ČR pomůže nalézt aktivity pro nadané děti ve všech krajích. Jedná se o organizace či iniciativy, se kterými spolupracuje Mensa ČR. Jedná se o školy, školky, kluby nadaných dětí, herních klubů Mensy a dalších partnerů.

CEEPUS - středoevropský výměnný univerzitní program (http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=15)(otevře nové okno)

Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit . Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol (dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.). Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu. Výhody programu CEEPUS: jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru online přihlášky a aktuální výše stipendií na www.ceepus.info stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi uznávání studia je dáno v projektech sítí společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku

Centrum nadání

Centrum nadání, o. p. s. vzniklo jako důsledek činnosti skupiny odborníků - pedagogů, psychologů a dalších odborných pracovníků, kteří se již delší dobu věnují péči o mimořádně nadané děti v naší republice. Zakládající členové Centra jsou velmi angažovaní v problematice poskytování komplexních služeb skupině dětí, na kterou se v našem státě stále ještě poněkud zapomíná.

Centrum nadania (Slovensko)

Centrum nadania, n.o. vzniklo s cílem poskytovat informace rodičům i odborníkům, odborné poradenství v oblasti intelektového nadání včetně nadání ve spojení s nějakým problémem (poruchy učení, poruchy chování, autismus, asperger) a realizovat péči o rozvoj nadání a osobnost těchto dětí. Provozuje soukromou základní školu pro žáky s intelektovým nadaním CENADA, dále odborné poradenství, poskytování informací a poradenství odborníkům a rodičům z oblasti výchovy a vzdelávání intelektově nadaných dětí. 

České hlavičky

České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež a žáky vyšších ročníků základní školy. Cílem projektu je příprava a realizace každoroční celostátní soutěže pro děti ze základních škol a středoškolskou mládež. V rámci soutěže se udělují ceny v 5-ti kategoriích, o jejichž vítězích rozhoduje odborná porota složená z představitelů zájmových sdružení, zástupců vysokých škol, univerzit a vědeckých ústavů.

Dějiny věd a techniky - časopis 

Vědecký recenzovaný časopis vydávaný od roku 1968. Časopis je zaměřen především na původní články z dějin přírodních a exaktních věd, z techniky a z dějin věd příbuzných, ale nevyhýbá se ani dějinám společenských věd a filosofii vědy. Vychází čtvrtletně jako členský časopis Společnosti pro dějiny věd a techniky, založené v roce 1965. Je vydáván s podporou Rady vědeckých společností ČR.

Edutorium - webové stránky doplňující činnost Techmania Science Center 

Edutorium jsou nové webové stránky, které doplňují činnost Techmania Science Center. Pokud máte rádi vědu a techniku, jste na správných stránkách. Neleznete zde nejen články o fyzice či o vyznamných vědcích a vynálezcích, ale především vše, co souvisí s exponáty v Techmania Science Center.

Elektronický občasník SOČkař 

Elektronický občasník k soutěži Středoškolská odborná činnost SOČkař je dalším informačním zdrojem, který má přispět k  popularizaci soutěže na školách a případně pomoci i při získávání dalších sponzorů. Současně je odpovědí všem těm, kteří říkají „ soutěže jsou stále stejné, nic se tam neděje“. Snahou jeho tvůrců je, aby sočkař byl časopisem nejen pro mladé, ale aby se na něm i autorsky podíleli. Kontakt na redakci je  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ale můžete psát i paní Ing.Fatkové  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Jitce Machačkové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Jednotlivá čísla k nahlédnutí na: http://www.soc.cz/casopis-sockar0

Erasmus Mundus - program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání. První etapa programu Erasmus Mundus byla schválena na období 2004-2008.V současnosti program pokračuje s určitými úpravami, jako je např. možnost tvorby společných doktorských programů, poskytování stipendií evropským studentům nebo začlenění programu External Cooperation Window do struktury programu Erasmus Mundus II.

Evropské sdružení European Schoolnet 

Evropské sdružení European Schoolnet Cíle: podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání, podporuje spolupráci škol v Evropě a výměnu zkušeností v oblasti těchto předmětů: matematika, přírodovědné a technické předměty Poskytuje ČR: možnost sdílení dobré praxe v oblasti zapojení informačních a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávání možnost sdílení dobré praxe v oblasti výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů možnost zapojení do významných projektů iniciovaných a spolufinacovaných Evropskou komisí

EXPERIMENTÁRIUM V SPŠ OTROKOVICE 

Experimentárium ve Střední průmyslové škole Otrokovice využívají žáci k různým pokusům, zkoumání fyzikálních zákonů, ale učí se také komunikovat v rámci týmu, učí se rozhodovat tak, aby dosáhli stanovených výsledků a cílů. Vybavení Experimentária se využívá při běžné výuce v SPŠ Otrokovice, při sdílené výuce žáků základních škol a také při práci a hrách ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Mládež bývá nadšena, když si zkouší práci moderátorů a režisérů v reálném televizním studiu, jsou překvapeni, co vše jim může ukázat elektronový mikroskop. Mnoho smíchu je slyšet, když si na oči nasadí brýle, které imitují stav člověka v opilosti nebo to, jak vidí hmyz. Jednou z největších „atrakcí“ je obyčejný záchod, který zde v Experimentáriu je rozřezán tak, aby bylo vidět, jak se čerpá voda a co se děje s vodou při spláchnutí.

eXperimentuj 

Inspirujte své studenty! eXperimentujte s námi! experimentuj.eu je virtuální interdisciplinární platforma pro učitele přírodovědných předmětů. Je nástrojem výměny zkušeností a kontaktů a vyzývá ke spolupráci a sdílení. Je ojedinělou, volně dostupnou zásobárnou nenáročných experimentů jdoucích napříč obory. eXperimentuj je částí širšího projektu Podpora talentovaných studentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí ( www.talentove.eu). Vychází ze skutečnosti, že kvalitní a aktivní pedagog je podmínkou pro rozvoj potenciálu studentů a klíčem k vytvoření jejich kladného postoje k přírodním a technických vědám. Podpora studentů a jejich pedagogů jde ruku v ruce. eXperimentuj reaguje na nové trendy ve výuce přírodovědných a technických předmětů. Klade důraz na badatelsky orientované vyučování, interdisciplinárnost a kritické myšlení. V centru výuky stojí bádání a experimenty, na jejichž základě žáci objevují přírodní zákonitosti a propojují informace do smysluplného celku. eXperimentuj je zdrojem materiálů pro učitele, kteří sami bádají a vedou své studenty k samostatnému poznávání skutečnosti. Najdou zde teoretická vodítka ve formě přednášek, metodickou příručku a instruktážní videa k experimentům.

Globe - mezinárodní program podporující zájem o přírodní vědy 

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) = mezinárodní program, který podporuje u žáků 2. stupně ZŠ a SŠ zájem o přírodní vědy. Žáci se učí využívat výzkumné metody a výsledky vlastního bádání k poznávaní životního prostředí. Mohou odhalit místní environmentální problémy a hledat jejich řešení. Žáci pozorují vývoj počasí a podnebí, zkoumají druhy lesních porostů, vlastnosti půdy či kvalitu vody v tocích ve svém okolí. Získaná data mohou odesílat do celosvětové internetové databáze (garantem je NASA), kde slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití. Podrobné informace o programu GLOBE v pdf. Program probíhá na 12 000 školách ve 111 zemích světa. V ČR již 17 let, aktuálně je zapojeno 142 základních a středních škol.

Heuréka - projekt na podporu výuky fyziky 

Co je Heuréka? Způsob výuky fyziky (převážně na základní škole, ale nejen tam), při němž fyzika není pro děti strašákem, ale pestrou krajinou, kterou je zajímavé zkoumat. Řada seminářů pro učitele fyziky, na nichž jde nejen o odbornost a metodiku, ale i o setkávání, vzájemnou pomoc, spolupráci a budování mezilidských „sítí“ v nejširším slova smyslu. Ryze český projekt, který se úspěšně rozvíjí již více než desetiletí. Vznikl v roce 1991 „zdola“, z iniciativy několika kantorů, které nebavilo učit fyziku jen s křídou a tabulí. V posledních několika letech k sobě přitáhl zájem řady dalších lidí a výrazně se rozrůstá. 

Jednota českých matematiků a fyziků 

Jednota českých matematiků a fyziků pravidelně pořádá konference s názvem „Ani jeden matematický talent nazmar“, pořádá Matematickou a fyzikální olympiádu a další soutěže, korespondenční semináře a akce pro nadané žáky i pedagogy. a stipendia. Celostátní soutěže pořádané JČMF pro žáky základních škol Matematický klokan Archimediáda pro studenty středních škol Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Turnaj mladých fyziků Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ pro studenty vysokých škol a mladé vědce SVOČ v matematice Soutěž o Cenu České matematické společnosti Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala SVOČ v didaktice matematiky Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky Soutěže a stipendia s podílem JČMF a soutěže v příbuzných oborech pro žáky základních škol MaSo - MAtematická SOutěž Moravskoslezský matematický šampionát - pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty 3. ročníků SŠ Matboj - pro ZŠ, pořádá Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové MFnáboj - pro ZŠ i nižší G, pořádá Výfuk (součást FYKOSu Matematicko-fyzikální fakulty UK) pro studenty středních škol Moravskoslezský matematický šampionát - pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty 3. ročníků SŠ Stipendium Georga Placzeka Turnaj měst Mezinárodní soutěž Náboj FYKOSí Fyziklání - pořádá FYKOS na Matematicko-fyzikální fakultě UK Fyziklání online - pořádá FYKOS na Matematicko-fyzikální fakultě UK Internetová matematická olympiáda - pořádá Ústav matematiky FSI VUT v Brně Středoškolská odborná činnost - obory 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika a 18. Informatika Astronomická olympiáda - pořádá Česká astronomická společnost cena Praemium Bohemiae - uděluje Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji Matematický duel

Leonardo - Pořad o vědě a s vědci 

Živě moderovaný proud reportáží, rozhovorů, zpráv z vědy, glos, zajímavostí, kvízů a soutěží. Čas vysílání: pondělí-pátek 16:10 Délka pořadu: 50 minut

Metodický portál - inspirace a zkušenosti učitelů - žáci ZŠ 

Na těchto webových adresách najdete příspěvky věnované problematice péče o nadané žáky ZŠ: http://rvp.cz/filtr-ZUBB-DC-1

Technecium - talentcentrum vědy a Průmyslu 4.0    

Technecium je otevřený komunitní vzdělávací prostor zaměřený na tvůrčí a badatelskou práci s novými technologiemi jako je ICT a robotika v širokém spektru oborů od medicíny po kosmický výzkum, který připravuje děti a mládež na svět práce 2035+ v inovační a znalostní ekonomice 21. století.  Svým charakterem MakerSpace/HackerSpace a jedinečným propojením na odborné a materiálně-technické zázemí výzkumu a vývoje moderní české high – tech firmy na poli Průmyslu 4.0 i řadu výzkumných pracovišť vysokých škol a Akademie věd v oblasti přírodních věd vytváří Technecium unikátní prostředí pro identifikaci nadání a systematický rozvoj talentu dětí a mládeže ve všech jeho stupních. Možnost neformálního kontaktu žáků s inspirativními odborníky z širokého spektra oborů současné vědy a techniky nad společnými tvůrčími a badatelskými projekty umožňuje propojovat formální vzdělávání s praxí a podporovat kariérní rozvoj talentovaných žáků pro vědu, výzkum a inovace. Podobně jako ve finském školství pracujeme s mezioborovými a mezipředmětovými projekty, které propojují všechny složky STEAM: Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics a podporují rozvoj klíčových kompetencí pro 21. století včetně aktivního občanství. 

T-expedice 2022

T-Expedice (která se koná již od roku 2013 a je určena pro žáky základních a středních škol) je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru a slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat svět kolem nás.