Pro rodiče nadaného dítěte

Je mé dítě nadané?

Pokud si nejste jisti, zda má Vaše dítě nějaké výrazné nadání, je vhodné se poradit s jeho učiteli, vedoucím kroužku, apod. Ti přicházejí s Vaším dítětem dennodenně do styku a vidí jej při plnění úkolů. Na druhé straně se může stát, že učitel Vašeho dítěte není s problematikou nadání dostatečně obeznámen. Máte-li zájem o odbornou diagnostiku, obraťte se na pracovníky pedagogicko psychologické poradny v místě Vašeho bydliště. Případně můžete využít služeb jiné organizace, která se podporou nadání zabývá. Pomoci by Vám měl také výchovný poradce na Vaší škole, případně školní psycholog - pokud tam působí.

K problematice odborného rozpoznávání nadání doporučujeme stejnojmenný článek na našem portále.

Jako rodič však máte ke svému dítěti nejblíže. Proto byste neměli vynechat svůj vlastní úsudek. Dobrou pomoc můžete najít na stránkách Nadané děti. Tématem jsme se zabývali také v článku Charakteristické znaky nadaného dítěte .

Vhodné je také srovnání Vašeho dítěte s výkony vrstevníků, k čemuž mohou posloužit předmětové a další soutěže.

Jak podporovat rozvoj nadání?

 1. Výběr školy
  Pro rozvoj nadání Vašeho dítěte je důležité zvážit, která z dostupných škol mu může nabídnout vhodné prostředí. Přitom není vždy nutné, aby se jednalo o specializovanou školu. Učitel s osobním přístupem je mnohdy důležitější než zaměření školy. Přehled škol, které nějakým způsobem pracují s nadanými nad běžný rámec, můžete najít v přehledu.
 2. Výběr dalších aktivit
  Pokud chcete rozvíjet Vaše dítě i mimo školu, můžete využít kalendář akcí, projít si doporučené publikace či hry rozvíjející některé aspekty nadání.

Kdo mi poradí ohledně kontaktů v oblasti mého bydliště?

Aktuální přehled o školách, organizacích a kontaktech by měl mít krajský koordinátor podpory nadání ve Vašem kraji.

Jaké možnosti má každá škola v oblasti podpory nadání jednotlivých žáků?

Každá škola může realizovat podle svých možností některou z těchto eventualit:

 • Individuální integrace
 • Individuální vzdělávací plán (IVP)
 • Studijní skupiny nadaných v běžné třídě
 • Třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů
 • Metoda otevřených dveří
 • Přeřazení do vyššího ročníku

Podrobněji o nich v naší odpovědi na dotaz v Poradně.

Jak má postupovat rodič, který chce přeřadit dítě do vyššího ročníku?

Postup rodiče je tento:

 1. Promluví si s učiteli jednotlivých předmětů, zda zvládne učivo nejen v oblasti, která je mu blízká, ale i v dalších předmětech;
 2. Podá písemnou žádost řediteli školy, čímž se rozbíhá správní řízení;
 3. Žák absolvuje vyšetření v příslušné pedagogicko-psychologické poradně. Zde je nutné získat pozitivní stanovisko PPP, které je podmínkou pro kladné vyřízení žádosti.
 4. Ředitel stanoví komisi, termín zkoušky a obsah zkoušky.
 5. Po úspěšném absolvování zkoušky ředitel vydá rozhodnutí o zařazení žáka do příslušného ročníku a třídy.

Znění příslušné vyhlášky, kterou se celý proces řídí.

Jak má rodič, který má zájem o individuální vzdělávací plán dítěte, postupovat?

O povolení IVP žádají rodiče ředitele školy. K jeho vytvoření je potřeba vyšetření PPP. Výstup z vyšetření bude podkladem pro zpracování IVP a pro navrhovaná opatření. IVP sestavuje ředitelem pověřený pedagog, často je to výchovný poradce.
Další informace můžete získat od krajského koordinátora podpory nadání nebo od krajských specialistů pedagogů.