Program Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021

Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání, které rozvíjejí nebo přesahují rámec příslušného stupně vzdělávání žáka.

Žádosti pro rok 2021 se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 16. prosince 2020.

Termín pro podání žádostí je 18. 1. 2021.

Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT.

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností), veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a střediska volného času.

Cílem programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků, podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání a propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání.

 Výzva_nadaní.pdf

Příloha 1_Kritéria věcného hodnocení

Příloha 2_Avízo o vratce

Historie

Pozvánky na aktivity realizované v rámci podpořených projektů naleznete v sekci Aktivity

Podpořené projekty 2018

Název projektuRegistrační název žadateleAnotace
Korespondenční seminář z programování MFF UK Univerzita Karlova Projekt umožní podporu a rozvoj Korespondenčního semináře z programování (dále jen KSP), realizovaného pedagogy a studenty MFF UK. KSP je určený žákům SŠ i ZŠ, kteří projevují zájem o informatiku. KSP probíhá kombinovanou formou – účastníci v průběhu roku řeší distančně náročné úlohy, prezenční část pak probíhá formou soustředění pro nejlepší řešitele. Projekt umožní navýšit kapacity aktivit KSP. Účast v KSP zvyšuje úspěšnost studia na VŠ a úspěšnost studentů na mezinárodních soutěžích.
Expedice Mars 2018 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. Předmětem žádosti je podpora dalšího ročníku projektu Expedice Mars (EM), který se už 14 let věnuje práci s talentovanou mládeží se zaměřením na celkový rozvoj osobnosti. Rozšiřuje odborné a sociální kompetence nadané mládeže, které jí pomáhají ke snadnějšímu začlenění do kolektivu. Účastníci EM jsou motivování k další vědecké práci a jsou u nich podporovány návyky mezioborové spolupráce. Díky tomuto přístupu patří naši účastníci mezi světové špičky nastupující generace mladých vědců a inženýrů.
Závěrečné soustředění Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Univerzita Karlova Záměrem projektu je organizace týdenního soustředění s odborným programem pro 30 žáků středních škol. Soustředění probíhá po dobu šesti dnů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, jeho program je složen z teoretické výuky (přednášek), laboratorních praktik, her a volného času. Soustředění navazuje na čtyři série Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT), ve kterém žáci v průběhu školního roku řeší dvacet úloh zaměřených na různé oblasti chemie.
Letní odborné soustředění ChO a BiO Běstvina 2018 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Letní odborné soustředění v Běstvině je tradičně vzdělávací akce pro účastníky krajských kol Chemické (ChO) a Biologické (BiO) olympiády a je nedílnou součástí každoročního průběhu aktivit ChO a BiO. Soustředění je čtrnáctidenní s kapacitou 80 chemiků a 40 biologů. Rozpočet projektu byl upraven na základě zkušenosti s pořádáním akce v roce 2017, zároveň je přiloženo podrobné zpracování dotazníků, které na konci soustředění vyplňují účastníci a které jsou nejlepším obrazem úspěšnosti akce.
Vzájemně propojený systém identifikace a rozvoje přírodovědně nadaných žáků a studentů JmK na MU v roce 2018 Masarykova univerzita Investice do rozvoje talentů přináší společnosti užitek v mnoha oblastech. V roce 2016 jsme na MU (i díky podpoře MŠMT) začali budovat systém identifikace a následného vzdělávání nadaných žáků v biologii a chemii. Podařilo se nám identifikovat 30 mimořádně nadaných žáků a studentů, kterým jsme připravili následné krátkodobé i dlouhodobé rozvojové programy. S ohledem na získané zkušenosti považujeme za důležité ve formování systému pokračovat a uzpůsobit jej zjištěným poznatkům a zkušenostem.
Soustředění vítězů a letní geografická škola Zeměpisné olympiády 2018 Univerzita Karlova Mimoškolní vzdělávací aktivita je určena úspěšným řešitelům ústředního kola Zeměpisné olympiády a ústředního kola Geologické olympiády, kteří budou reprezentovat Česko na mezinárodních geografických soutěžích, i těm, pro jejichž soutěžní věkovou kategorii v daném kalendářním roce navazující mezinárodní soutěž vypsána nebyla. Projekt zahrnuje jak odbornou, didaktickou a technickou přípravu soustředění a letní školy, tak její vlastní realizaci formou intenzivního čtyřdenního tutoringu v terénu.
Workshop pro mladší řešitele AO - Louňovice Česká astronomická společnost Workshop je určen pro žáky 8. a 9. tříd a prvních dvou ročníků středních škol. Cílem je rozvoj analytického myšlení, prezentačních a komunikačních dovedností a získávání praktických zkušeností při řešení astronomických úloh. Dojde k podchycení nadaných žáků v rané fázi, což umožní jejich další cílenou podporu a odborný růst.
Účast na Mezinárodním workshopu v astronomii a astrofyzice pro nadané žáky středních škol Česká astronomická společnost Osm nejlepších řešitelů kategorie AB Astronomické olympiády se účastní třetího ročníku Mezinárodního workshopu v astronomii a astrofyzice. Bude se konat v Estonsku. Druhý ročník se konal v červenci 2017 v Praze. Během jednoho týdne nadaní žáci středních škol prohlubují své znalosti z fyziky a astronomie, rozvíjejí prezentační a komunikační dovednosti (v angličtině) a získávají základní návyky metodiky vědecké práce.
Vědecké stáže pro nadané žáky SŠ Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  Nadaným středoškolským studentům nabízíme možnost zapojit se do vědeckých stáží na  pracovištích Akademie věd ČR. Realizací stáží usilujeme o rozvoj vědomostí a schopností mimořádně nadaných žáků a zároveň chceme, aby tito žáci neztratili touhu hledat, ptát se a objevovat. Věříme, že forma vědecké práce obohacená o prostředí špičkově vybavených laboratoří AV nadané žáky nadchne v jejich dalším zápalu pro daný obor a povede je k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných prací. 
Space Academy 2018 Česká kosmická kancelář o.p.s. Projekt navazuje na již dva roky probíhající projekt SPACE ACADEMY. Je zaměřen na podporu a zintenzivnění zájmu o kosmonautiku, vědu a techniku u vybraných studentů z celé ČR, kteří se touto vysoce odbornou tématikou již dlouhodobě zabývají. Formou přednášek a besed s odborníky, exkurzí a vzájemnými kontakty jim přinese možnost získat informace a znalosti, které jsou v tomto oboru těžko dohledatelné. Součástí budou i besedy a setkání s profesionály v kosm.vědách a školní přednášky pro ZŠ a SŠ.
Letní škola NANO 2018: Nadaní středoškoláci v týmech vědecké instituce bádají v nanosvětě Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Tradiční letní škola na téma nanotechnologie a nanomateriály, v rámci níž se prostřednictvím přednášek, exkursí, praktických měření a workshopů studenti seznámí s výzkumnými tématy se zaměřením na nanosvět. Očekáváme, v souladu s lety minulými, že škola opět vygeneruje zájemce o studium přír. věd (fyzikální, chemické, biologické obory) na přírodovědných a technických univerzitách. Někteří studenti budou s námi opět spolupracovat v rámci stáží SŠ či potom v rámci bakalářského studia VŠ.
Letní odborné soustředění BiO a ChO - Běstvinka 2018 Univerzita Karlova Letní odborné soustředění „Běstvinka" je vzdělávací akce pro nejúspěšnější účastníky krajských kol Biologické olympiády kategorií C / D a dále Chemické olympiády kategorie D, která navazuje na tradiční soustředění „Běstvina", jež je určené řešitelům ChO a BiO starších (středoškolských) kategorií. V roce 2018 proběhne 5. ročník „Běstvinky", jejímž cílem je podchytit a motivovat nejmladší účastníky ChO a BiO. Soustředění je čtrnáctidenní s kapacitou 40 chemiků a 80 biologů.
Vydra – výlet do reálné vědecké práce ve fyzice 2018 Jednota českých matematiků a fyziků Ve třetím ročníku série diskusních přednášek specialistů z různých oborů fyziky získají studenti představu o skutečné vědecké práci ve fyzice. Přednášky ukáží postup při řešení badatelských úloh; současně budou sloužit jako odrazový můstek pro studenty při hledání a výběru úloh, na jejichž řešení se později budou moci dlouhodobě podílet (např. v rámci soutěže TMF nebo přehlídky SOČ). V rámci akce si studenti také vyzkoušejí vědeckou práci od vlastního měření až po komunikaci vědeckých výsledků.
Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji II Západočeská univerzita v Plzni Projekt podporuje přírodovědné vzdělání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji. Nadaným žákům ze ZŠ a SŠ nabídne cyklus přednášek, praktických cvičení a odborných exkurzí z biologie, chemie a fyziky. Cílem projektu je prostřednictvím nabízených aktivit přispět k odbornému růstu jednotlivých účastníků. Při realizaci projektu bude využito potenciálu ZČU v oblasti personálního a materiálního zabezpečení.
Lužánky pro nadané Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace SVČ Lužánky vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, včetně techniky a přírodních věd. Podpora nadaných žáků má již dlouhou tradici prostřednictvím našeho Talentcentra, které je koordinátorem oborových soutěží v Jihomoravském kraji. Záběr činnosti SVČ je však široký a proto bychom rádi tímto projektem rozšířili nabídku pro nadané děti do dalších typů mimoškolních aktivit - od kroužků, klubů, přes příměstský tábor, letní tábor, až po dlouhodobý výukový projekt.
Podpora nadaných žáků a studentů na Přírodovědecké fakultě MU v roce 2018 Masarykova univerzita Projekt má ambice všemi svými 17 aktivitami podpořit zájem a motivaci o vzdělávání a vědecké bádání v přírodovědných oborech a matematice a přispět k předávání znalostí a zkušeností mezi VŠ pedagogy a nadanými žáky ZŠ a SŠ. Při realizaci bude postupně rozvíjena síť spolupracujících akademických pracovníků, studentů VŠ, pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ a zájemců o vědu, která bude mít za cíl vytvoření prostoru pro průnik přírodovědných vědeckých témat do mimoškolních vzdělávacích aktivit.
Biologie "po škole" - mimoškolní vzdělávací aktivity pro žáky středních škol Sdružení Arachne, z.s. Vysokoškolskými pedagogy a studenty  budou žákům středních škol předány aktuální poznatky z biologie, zúčastní se praktických cvičení a exkurzí a vyzkoušejí si vlastní vědeckou práci nad rámec středoškolské výuky. Aktivity budou probíhat ve třech rovinách – (1) soustředění na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, (2) soustředění ve vybraných přírodovědně zajímavých místech ČR a (3) formou korespondenčního semináře. Akce budou vždy doplněny zážitkovým mimoodborným programem.
Ve světě matematických aplikací III Jednota českých matematiků a fyziků V rámci projektu žáci základních a středních škol absolvují dva kurzy aplikované matematiky. Každý kurz bude zahrnovat seznámení s on-line výukovým prostředím, šest on-line lekcí s úkoly pro žáky a závěrečné víkendové soustředění pro 30 nejúspěšnějších řešitelů. Originální žákovská řešení zadaných úkolů budou použita v souhrnných materiálech, které budou zveřejněny na webu SUMA JČMF jako další dva díly nové řady vzdělávacích materiálů pro matematicky nadané žáky a jejich učitele.
Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty 2018 Univerzita Karlova Projekt představuje unikátní příležitost pro nadané středoškoláky, kteří chtějí do hloubky porozumět ekonomii a naučit se použít výzkumnou metodologii v praxi. Během 12 týdnů si nejen osvojí základy ekonomie a výzkumných metod, ale pod odborným vedením vytvoří v malých skupinách vlastní výzkumný projekt založený na skutečných datech, na který získají zpětnou vazbu. Projekt podporuje rozvoj tvořivosti, kritického myšlení a samostatnost, inspiruje a motivuje studenty k dalšímu studiu a výzkumu.
Vysokoškolákem na zkoušku v oboru Informatika III Ostravská univerzita Aktivity vzdělávacího modulu Vysokoškolákem na zkoušku v oboru Informatika III jsou zaměřeny na poskytnutí možnosti individuálního rozvoje nadání žákům SŠ Moravskoslezského kraje v zaměření na technické obory a vychází z již dvou úspěšně řešených projektů z roku 2016 a 2017. Realizace bude probíhat formou intenzivní prezenční výuky,  on-line metodické podpory a individuálních konzultací. Cílem je motivovat žáky k zájmu o vědu a další studium na VŠ.
CTM Online kurzy pro nadané a motivované žáky a studenty Centrum pro talentovanou mládež, z.s. Cílem projektu je umožnit nadaným a motivovaným žákům ZŠ a SŠ studovat a úspěšně absolvovat online distanční mimoškolní vzdělávání a studium odborných předmětů zejména přírodovědného a technického zaměření v angličtině. Studenti vybírají z nabídky více než 80 kurzů Centra pro talentovanou mládež a partnerských organizací FLVS, CTY JH, UNHS, Thinkwell a připravují se na budoucí univerzitní studium a mezinárodní zkoušky Advanced Placement.
Letní škola aplikované ekologie 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze Projekt je koncipován jako intenzivní letní kurz pro nadané studenty ve věku 13-19 let. Ve dvou pětidenních turnusech budou zúčastněným studentům praktickou formou představeny směry výzkumu Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Důraz bude kladen na samostatnou i týmovou práci studentů. V rámci letní školy se studenti zúčastní interaktivních přednášek, práce v laboratořích, exkurzí. Večerní programy účastníky blíže seznámí s prací excelentních vědeckých týmů fakulty.
Vědcem nanečisto II Jednota českých matematiků a fyziků V rámci projektu bude připravena a realizována série aktivit - týdenní letní škola a vícedenní soustředění v oblasti matematiky, fyziky a informatiky, kde odborníci z UJEP v Ústí nad Labem a dalších vysokých škol připraví miniprojekty, jejichž řešením mohou talentovaní žáci SŠ ze severočeského regionu vyzkoušet vědeckou práci na vlastní kůži. Navazovat na to bude speciální víkendový seminář pro řešitele MO a víkendový seminář přírodovědného vzdělávání.
Centrum podpory nadání DDM hl. m. Prahy Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Centrum podpory nadání se věnuje vyhledávání nadaných žáků, jejich rozvoji a dalšímu uplatněním. V roce 2018 plánuje svou činnost koncepčně ukotvit a vytvořit rozsáhlejší systematickou podporu nadaných. Ve svých aktivitách se zaměří na cílené vyhledávání nadaných, podporu jejich rozvoje v rámci různorodých aktivit, vytvoření a implementování systému spolupráce se všemi zúčastněnými osobami, vzdělávání pedagogů, komplexní informovanost o možnostech pro nadané a popularizaci centra.
Astronomická expedice 2018 pro nadané žáky Česká astronomická společnost Astronomická expedice je akce určená pro mládež ve věku 15 až 25 let se zájmem o vesmír a přírodní vědy. Každoročně se pořádá na Hvězdárně v Úpici a má dlouholetou tradici, v roce 2018 se koná již 60. ročník. Akce se účastní okolo 60 mladých lidí, přičemž až polovina vždy na akci přijíždí poprvé. Pro účastníky je týmem zkušených vedoucích, kteří jsou pracovníky českých hvězdáren a studenty vysokých škol s přírodovědným zaměřením, připraven bohatý odborný program.
Kurzy mechatroniky pro nadané žáky základních a středních škol Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. Dynamický rozvoj v programu Mechatronika, který AMAVET realizuje od roku 2000 v celé České republice zahrnuje již přes 30 center, klubů a kroužků, kde je zřizovatelem a další základní a střední školy a volnočasová zařízení. V těchto útvarech systematicky pracuje přes 500 dětí a mládež ve věku 8 až 18 let pod vedením lektorů. Vyhlášením soutěže RoboRAVE před sedmi léty se podařilo poměrně dobře zmapovat kvalitu práce a úroveň výstupů v podobě robotů, které mají poměrně obtížné zadání. 
Stavíme a řídíme roboty Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Projekt Stavíme a řídíme roboty vychází ze zájmu žáků o pilotní vzděl. program Robotiky, kterého se účastní  v letošním roce 18 žáků ZŠ a SŠ z Turnova a okolí. Obsahem projektu je tvorba a realizace tří robotických programů  a vybudování jejich odpovídající materiální základny. Naším cílem je obohatit nabídku v rámci čtyřstupňového vzdělávání pro nadané žáky v rámci T-Centra, navázat odbornou spolupráci s Fakultou elektrotechniky ČVUT v Praze a rozvíjet logické a programovací kompetence žáků.
Aktivity podporující nadání soutěžících SOČ 2018 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z.s. Nabídneme žákům středních škol z celé ČR sérii aktivit, jejichž náplní bude (1) školení v oblasti základních metod vědecké práce, (2) setkání s mladými vědci a návštěva špičkových vědeckých pracovišť. Účastníci tak získají lepší povědomí o tom, jak vypadá v Česku špičková věda a jaké možnosti jim skýtá, získají důležité kontakty, a osvojí si metody vědecké práce, které využijí nejprve při tvorbě práce Středoškolské odborné činnosti, poté při tvorbě bakalářských a diplomových prací a v praxi.
Letní škola AUTOMOTIVE 2018 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Realizace letní školy Automotive pro nadané žáky se zájmem v oboru strojírenství (konkrétně konstrukce a výroby automobilů) s cílem podpory talentované mládeže a zvýšení zájmu o studium technických oborů a o vědeckou kariéru. Prostřednictvím předkládaného projektu poskytneme nadaným žákům možnost mimoškolního vzdělání v oblasti matematiky a fyziky nad rámec ŠVP a standardních osnov.
Mensovní seminář pro nadané studenty – podzim 2018 Mensa České republiky Pětidenní seminář pro nadané studenty ve věku 13 – 19 let zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů.
Přírodovědný badatelský klub Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.  Projekt má místní působnost a bude do něj zapojeno cca 20 žáků a studentů místních ZŠ a Gymnázia. Navazujeme na úspěšný projekt Badatelský klub 2017. S vybranými studenty budeme systematicky pracovat po celý školní rok (schůzky 2x týdně, v létě desetidenní expedice a čtrnáctidenní tábor). Děti budou pod vedením odborníků samy provádět netradiční přírodovědné pokusy a pozorování. Z každého pokusu vytvoří návod, který publikují na populárním badatelském webu www.cheekyjay.com.
WERNE 2018 Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice TKM je platforma technického zájmového vzdělávání podporující všechny zájemce o technické disciplíny s důrazem na děti a mládež s kreativním potenciálem a nadáním pro tuto oblast. Prioritou je celoroční práce s nadanými dětmi v odborných sekcích v odborné i materiální oblasti. Projekt WERNE 2018 je zaměřen na individuální projekty v oblasti modelářství, elektrotechnika a digitální technologie a robotika, rozvíjející kreativní potenciál dětí. Součástí projektu je týdenní prázdninového soustředění
Letní a zimní škola MOFO 2018 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Realizace soustředění MOFO (aplikované matematiky a fyziky) pro nadané žáky s cílem podpory talentované mládeže a zvýšení zájmu o studium přírodovědných oborů a o vědeckou kariéru. Prostřednictvím předkládaného projektu poskytneme nadaným žákům možnost mimoškolního vzdělání v oblasti matematiky a fyziky nad rámec ŠVP a standardních osnov.
Mladý vědec 2018 Asociace malých debrujárů ČR, spolek Mladý vědec je projekt podporující a rozvíjející talentované děti a mládež v oblasti přírodních věd a techniky i ve volném čase v rámci neformálního vzdělávání v rámci pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit. Projekt rozvíjí znalosti a dovednosti žáků v návaznosti na Rámcové vzdělávací programy ZŠ a SŠ a klade důraz na aktivní rozvoj praktických dovedností v oblasti přírodních věd a techniky. 
UTESLA Academy 21 - 2018 Občanské sdružení - Uskupení TESLA z.s. Realizace komplexního celoročního programu vzdělávacích aktivit pro nadané ve věku 13 -19 let rozvíjející jejich nadání, zájem o moderní přír. a tech. vědy, tvořivost, meziobor. a krit. myšlení a další klíčové kompatence 21.století.Program připravovaný společně s lektory z praxe ve VaVaI a pedagogy spolupracujících ZŠ a SŠ zahrnuje pravidelné motivační přednášky, tvůrčí a badatelské dílny,  terénní expedice, exkurze,  letní školu a mezioborové projekty na národní a mezinárodní úrovni

 

Podpořené projekty 2017

název projekturegistrační název žadatelepopis projektu
K-LaMPa, Královéhradecká laboratoř mladých přírodovědců Jednota českých matematiků a fyziků Nabídneme zájemcům o přírodovědné obory možnost pravidelného setkávání s vrstevníky stejných zájmů pod vedením lektorů z PřF UHK. Obsahem setkání bude především experimentální činnost žáků, neboť právě experimentování je na českých školách opomíjeno. Částečně se činnost kroužku zaměří také na přípravu na předmětové olympiády. Pro zájemce z celé České republiky pak nabídneme intenzívní čtyřdenní soustředění, jehož náplní bude řešení integrovaných přírodovědných experimentálních úloh.
Mezinárodní workshop v astronomii a astrofyzice pro nadané žáky středních škol Česká astronomická společnost Hlavní náplní workshopu bude interaktivní výuka astronomie a astrofyziky formou problem solving sessions, kdy účastníci v malých skupinách (maximálně pětičlenných) řeší úlohy zaměřené na teorii, zpracování dat a pozorování oblohy. Na konci každé sekce prezentují výsledky ostatním v angličtině. Program doplní odborné exkurze (Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, tokamak COMPASS, historie astronomie v Praze), odborné přednášky našich i zahraničních odborníků a společné volnočasové aktivity.
Letní odborné soustředění CHO a BIO - BĚSTVINKA 2017 Univerzita Karlova Letní odborné soustředění „Běstvinka" je vzdělávací akce pro účastníky krajských kol Chemické olympiády kategorie D a Biologické olympiády kategorií C a D, která navazuje na tradiční soustředění „Běstvina", jež je určené řešitelům ChO a BiO starších (středoškolských) kategorií. V roce 2016 proběhne 4. ročník „Běstvinky", jejímž cílem je podchytit a motivovat nejmladší účastníky ChO a BiO. Soustředění je čtrnáctidenní s kapacitou 40 chemiků a 80 biologů.
Vydra – výlet do reálné vědecké práce ve fyzice 2017 Jednota českých matematiků a fyziků Ve druhém ročníku série diskusních přednášek specialistů z různých oborů fyziky získají studenti představu o skutečné vědecké práci ve fyzice. Přednášky ukáží postup při řešení badatelských úloh; současně budou sloužit jako odrazový můstek pro studenty při hledání a výběru úloh, na jejichž řešení se později budou moci dlouhodobě podílet (např. v rámci soutěže TMF nebo přehlídky SOČ). V rámci akce si studenti také vyzkoušejí vědeckou práci od vlastního měření až po komunikaci vědeckých výsledků.
Podpora nadané mládeže formou realizace vícedenních vzdělávacích akcí univerzitního typu zaměřených na vodní ekosystémy a jejich biodiverzitu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Podpora nadané mládeže formou realizace vícedenních vzdělávacích tematických akcí univerzitního typu s mezinárodním rozsahem, zaměřených na vodní ekosystémy a jejich biodiverzitu. Komplexní realizace 3 pětidenních (vždy 3 + 2 dny) kreativních vzdělávacích modulů pro mládež od 13 do 19 let na Fakultě rybářství a ochrany vod, zprostředkujících nové poznatky v oblasti přírodních věd (spolupráce s motivovanými akademiky) a zapojující progresivní metody zážitkové pedagogiky a projektové výuky.
Poznáváme a zkoumáme neživou přírodu II. Mendelova univerzita v Brně Aktivity projektu budou zaměřeny na poskytnutí nadstandardního vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů s důrazem na neživou přírodu (pedologii, geologii, chemii, geomorfologii a ekologii) vybraných nadaných žáků ZŠ a SŠ prostřednictvím vzdělávací a výzkumné infrastruktury a odborného personálního zázemí LDF Mendelu v Brně a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. (Geopark Železné hory). Celková délka trvání vzdělávání bude 7 výukových dní, resp. 52 hod/žák.
Astronomická expedice 2017 pro nadané žáky Česká astronomická společnost Astronomická expedice je akce určená pro mládež ve věku 15 až 25 let se zájmem o vesmír a přírodní vědy. Každoročně se pořádá na Hvězdárně v Úpici a má dlouholetou tradici, v roce 2017 se koná již 59. ročník. Akce se účastní okolo 60 mladých lidí, přičemž až polovina vždy na akci přijíždí poprvé. Pro účastníky je týmem zkušených vedoucích, kteří jsou pracovníky českých hvězdáren a studenty vysokých škol s přírodovědným zaměřením, připraven bohatý odborný program.
Letní škola aplikované ekologie Česká zemědělská univerzita v Praze Letní škola ve dvou pětidenních bězích pro nadané žáky středních škol. Zúčastněným studentům budou praktickou formou představeny směry výzkumu Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Důraz bude kladen na samostatnou a týmovou práci žáků. V rámci letní školy se žáci zúčastní odborných přednášek, práce v laboratořích a exkurzí za měřených na oblasti výzkumů excelentních týmů, např. environmentální geochemie, genetika, GIS, biologické a molekulární metody.
Biologie "po škole" - mimoškolní vzdělávací aktivity pro žáky středních škol Sdružení Arachne, z.s. Vysokoškolskými pedagogy a studenty budou žákům středních škol předány aktuální poznatky z biologie, zúčastní se praktických cvičení a exkurzí a vyzkoušejí si vlastní vědeckou práci nad rámec středoškolské výuky. Aktivity budou probíhat ve třech rovinách – (1) soustředění na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, (2) soustředění ve vybraných přírodovědně zajímavých místech ČR a (3) formou korespondenčního semináře. Akce budou vždy doplněny zážitkovým mimoodborným programem.
Letní odborné soustředění ChO a BiO Běstvina 2017 VŠCHT Praha Letní odborné soustředění v Běstvině je tradičně vzdělávací akce pro účastníky krajských kol Chemické (ChO) a Biologické (BiO) olympiády a je nedílnou součástí každoročního průběhu aktivit ChO a BiO. Soustředění je čtrnáctidenní s kapacitou 80 chemiků a 40 biologů.
Expedice Mars 2017 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. Předmětem žádosti je podpora dalšího ročníku projektu Expedice Mars, který se už 13 let věnuje práci s talentovanou mládeží se zaměřením na celkový rozvoj osobnosti. Rozšiřuje odbornostní a sociální kompetence nadané mládeže, které jí pomáhají ke snadnějšímu začlenění do kolektivu. Účastníci EM jsou motivování k další vědecké práci a jsou u nich podporovány návyky mezioborové spolupráce. Díky tomuto přístupu patří naši účastníci mezi světové špičky nastupující generace mladých vědců a inženýrů.
NANOŠKOLA 2017 - letní odborná škola výzkumného ústavu pro nadané středoškoláky Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Letní škola (21.-25.8.) o Nanomateriálech a nanotechnologiích, v rámci níž se prostřednictvím přednášek a exkursí a praktických měření v laboratořích studenti seznámí s výzkumnými tématy z FCH se zaměřením na nanosvět. Očekáváme, v souladu s lety minulými, že letní škola opět vygeneruje zájemce o studium přír. věd (fyzikální, chemické, biologické obory) na univerzitách či VŠ technických. Někteří studenti budou s námi spolupracovat v rámci stáží SŠ či potom v rámci bakalářského studia VŠ.
Soustředění vítězů a letní geografická škola Zeměpisné olympiády Univerzita Karlova Mimoškolní vzdělávací aktivita je určena úspěšným řešitelům ústředního kola Zeměpisné olympiády, kteří budou reprezentovat Česko na mezinárodních geografických soutěžích, i těm, pro jejichž soutěžní věkovou kategorii v daném kalendářním roce navazující mezinárodní soutěž vypsána nebyla. Projekt zahrnuje jak odbornou, didaktickou a technickou přípravu soustředění a letní školy, tak její vlastní realizaci formou intenzivního čtyřdenního tutoringu v terénu.
Vědecké stáže pro talentované středoškolské studenty na excelentním univerzitním pracovišti Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Podpora nadaných studentů bude zaměřena na rozvíjení jejich znalostí v oblasti moderní biologie. Nanobiotechnologie je perspektivní vědní obor, který má potenciál využití nejen v medicíně, ale i v širokém spektru oborů. Žáci se budou dozvídat nejnovější informace a aktivně se podílet na testování účinků nanomateriálů na vybraných mikroorganismech v praktických kurzech na střední škole. Cílem projektu je připravit studenty na jejich budoucí studium a povolání v oblasti přírodních věd a pomoci nad
5 P – Pět portfolií Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Projekt završuje aktivity T-Centra a skládá se z pěti profesně a odborně zaměřených vzdělávacích programů, které tvoří Portfolio budoucího technika, přírodovědce, architekta, medika a Portfolio pro nerozhodnuté. Obsah vychází z RVP a ze zájmu studentů a uskuteční se ve spolupráci s AV ČR střediskem TOPTEC, iQLANDIÍ a firmou MAHLE Behr za možné účasti učitelů přírod. věd. Cílem je rozvinout kompetence žáků v technických a přír. oborech formou interaktivní činnosti v moderních laboratořích.
Letní škola Automotive VŠB-TUO Realizace letní školy Automotive pro nadané žáky se zájmem v oboru strojírenství (konkrétně konstrukce a výroby automobilů) s cílem podpory talentované mládeže a zvýšení zájmu o studium technických oborů a o vědeckou kariéru. Prostřednictvím předkládaného projektu poskytneme nadaným žákům možnost mimoškolního vzdělání v oblasti mechaniky, fyziky a stavby strojů nad rámec ŠVP a standardních osnov. Nezanedbatelný je také rozvoj manuální zručnosti.
Vědcem nanečisto - Podpora talentovaných žáků v matematice a fyzice v severočeském regionu Jednota českých matematiků a fyziků V rámci projektu bude připravena a realizována série aktivit - týdenní letní škola a vícedenní soustředění v oblasti matematiky, fyziky a informatiky, kde odborníci z UJEP v Ústí nad Labem a dalších vysokých škol připraví miniprojekty, jejichž řešením mohou talentovaní žáci ZŠ a SŠ ze severočeského regionu vyzkoušet vědeckou práci na vlastní kůži.
Ve světě matematických aplikací II Jednota českých matematiků a fyziků Projekt umožní žákům základních a středních škol absolvovat dva kurzy aplikované matematiky (Matematika v dějinách lidstva , Od zábavných hříček k aplikacím). Každý kurz bude zahrnovat seznámení s on-line výukovým prostředím formou matematické soutěže, šest lekcí s úkoly pro žáky a závěrečné víkendové soustředění. Originální žákovská řešení budou použita v souhrnných materiálech, které budou zveřejněny na webu jako další dva díly nové řady vzdělávacích materiálů pro žáky i jejich učitele.
CTM Online kurzy pro nadané a motivované sředoškoláky Centrum pro talentovanou mládež, z.s. Cílem projektu je umožnit nadaným a motivovaným středoškolákům studovat a úspěšně absolvovat online distanční vzdělávání v angličtině, zejména přírodovědného a technického zaměření, nabízené Centrem pro talentovanou mládež, z.s. ve spolupráci se zahraničními partnery: UNHS, FVLS, CTY Johns Hopkins University, GPA, IMACS, Thinkwell nad rámec školních vzdělávacích programů a kvalitně se připravit na mezinárodní zkoušku Advanced Placement, a budoucí univerzitní studium.
Mladý vědec 2017 Asociace malých debrujárů ČR, spolek Mladý vědec je projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy. Projekt propojuje znalosti žáků z těchto oblastí v návaznosti na Rámcový vzdělávací program a klade důraz na hlubší rozvoj praktických kompetencí žáka.
Centrum podpory talentů Náchod 2017 Středisko volného času Déčko, Náchod Centrum podpory talentů Náchod je inovativní projekt cílící na rozvoj nadaných žáků a studentů, především v technických a přírodovědných oborech. Projekt je soustavou vzdělávacích aktivit, které podpoří odborné zaměření talentovaných žáků 2. st. ZŠ a SŠ nad rámec školní docházky. Podporuje spolupráci v oblasti formálního, neformální vzdělávání a reálné praxe. Jsou v něm zapojeni pedagogové i experti z firem, kteří budou vyhledávat a podporovat koordinovaně mladé talenty v dalším rozvoji.
Vysokoškolákem na zkoušku Ostravská univerzita Projekt podporuje 122 žáků nadaných a 1 žáka talentovaného z Moravskoslezského kraje a přilehlých krajů. Je tvořen 6 samostatnými moduly nabízejících žákům pestrou škálu odborných aktivit, forem a časových rozsahů v oborech primárně přírodovědných s přesahem do oborů pedagogicko-psychologických, medicínských, technických a jazykových. Moduly jsou spolu provázány prostřednictvím jednotné koncepce podpory nadaných a talentovaných v rámci vznikajícího Centra pro podporu talentů při OU.
Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji Západočeská univerzita v Plzni Projekt podporuje přírodovědné vzdělání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji. Nadaným žákům ze ZŠ a SŠ nabídne cyklus přednášek, praktických cvičení a odborných exkurzí z biologie, chemie a fyziky. Cílem projektu je prostřednictvím nabízených aktivit přispět k odbornému růstu jednotlivých účastníků. Při realizaci projektu bude využito potenciálu ZČU v oblasti personálního a materiálního zabezpečení.
Přírodovědný badatelský klub Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Projekt má místní působnost a bude do něj zapojeno cca 20 žáků a studentů místních ZŠ a Gymnázia. Žáky vybereme s pomocí učitelů a na základě dotazníku. S vybranými studenty budeme systematicky pracovat po celý školní rok (schůzky 1x týdně, v létě třítýdenní expedice). Děti budou pod vedením odborníků samy provádět netradiční přírodovědné pokusy a pozorování. Z každého pokusu vytvoří návod, který publikují na populárním badatelském webu www.cheekyjay.com. Tím se dopad projektu znásobí.
Podpora talentovaných středoškoláků v rámci soutěže Merkur perFEKT Challenge Vysoké učení technické v Brně Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí a zájmu o elektrotechnické vzdělání a studijní obory se zaměřením na talentované středoškoláky. Cílem je prostřednictvím soutěže je vzdělat v různých oblastech elektrotechniky (například elektronika, automatizace, technologie, telekomunikace atd.), které pak mohou využít při dalším studiu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně (FEKT). Zapojením do této aktivity získají účastníci dobré odborné předpoklady ke studiu na fakultě.
Letní škola MOFO VŠB-TUO Realizace letního soustředění aplikované matematiky a fyziky pro nadané žáky s cílem podpory talentované mládeže a zvýšení zájmu o studium technických a přírodovědných oborů a o vědeckou kariéru. Prostřednictvím předkládaného projektu poskytneme nadaným žákům možnost mimoškolního vzdělání v oblasti matematiky a fyziky nad rámec ŠVP a standardních osnov.

Podpořené projekty 2016

název projektu

název žadatele

Vydra – výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Jednota českých matematiků a fyziků

Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ na TUL

Technická univerzita v Liberci

Mladý vědec 2016

Asociace malých debrujárů ČR, spolek

Soustředění vítězů a letní geografická škola Zeměpisné olympiády

Univerzita Karlova v Praze

Letní nanoškola 2016 pro nadané středoškoláky

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Ve světě matematických aplikací

Jednota českých matematiků a fyziků

Astronomická expedice 2016 pro nadané žáky

Česká astronomická společnost

Biologie "po škole" - mimoškolní vzdělávací aktivity pro žáky středních škol

Sdružení Arachne, o.s.

Poznáváme a zkoumáme neživou přírodu

Mendelova univerzita v Brně

Letní odborné soustředění talentovaných biologů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Letní odborné soustředění ChO a BiO Běstvina 2016

VŠCHT Praha

Rozvoj talentovaných žáků základních a středních škol prostřednictvím přírodovědných výzkumných aktivit

Univerzita Palackého

eFEKTivní vzdělání pro nadané studenty na perFEKTní fakultě

Vysoké učení technické v Brně

Podpora nadaných žáků a studentů na Přírodovědecké fakultě MU

Masarykova univerzita

Podpora talentovaných žáků v oblasti matematiky, fyziky a informatiky v severočeském regionu ve spolupráci s UJEP v Ústí nad Labem

Jednota českých matematiků a fyziků

Praktická astronomie

Techmania Science Center o.p.s.

Letní přírodovědná škola pro nadané žáky Moravskoslezského kraje

Ostravská univerzita v Ostravě

Letní škola AUTOMOTIVE

VŠB-TUO

Podpora nadaných prostřednictvím korespondenčních seminářů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Věda v Lužánkách

Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Otvíráme dveře do světa vědy

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.

Centrum podpory talentů Náchod

Středisko volného času Déčko, Náchod

S Thaletem, Pythagorem a Euklidem ve Voděradských bučinách

PARES o.s.

Systém podpory a rozvoje nadaných žáků JmK na Masarykově univerzitě

Masarykova univerzita

Jáma lvová

České vysoké učení technické v Praze

Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty

Univerzita Karlova v Praze

Mensovní seminář pro nadané studenty – jaro 2016

Mensa International - Mensa České republiky

Úvod do programování VBA

VŠB-TUO

Mensovní seminář pro nadané studenty – podzim 2016

Mensa International - Mensa České republiky

Podpora talentovaných žáků na gymnáziu s technickým zaměřením

Nadační fond Gymnázia Frýdek

Středoškolské nadání – brána k vysokoškolskému vzdělání

Ostravská univerzita v Ostravě

Vědci do středních škol 2016

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

FabLab - Kluby talentované mládeže

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.

Letní odborné soustředění ChO Běstvinka 2016

VŠCHT Praha

Kurz IT Talent

BEA 4 Junior o.p.s.

Space Academy 2016

Česká kosmická kancelář o.p.s.

Čáp - bocian - Ciconia

Mladí ochránci přírody, Přírodovědný klub

Věda zblízka

Labyrint - Středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno, Arbesova 1187

Experimenty k novým zkušenostem

Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace

CTM Online kurzy pro nadané středoškoláky

Centrum pro talentovanou mládež, z.s.

Vzdělávací virtuální prostor pro podporu kognitivního nadání na středních školách

Vysoká škola ekonomická v Praze

Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2016 ve formátu pdf.