Olympiáda v českém jazyce

S ohledem na epidemiologická preventivní opatření ve školství nevyhlásilo MŠMT prozatím soutěže celostátního charakteru.  MŠMT kontaktovalo pořadatele soutěží a zjišťovalo možnosti realizovat soutěže za upravených podmínek, např. distanční formou. Na konci září se uskuteční setkání pořadatelů soutěží s epidemiology, po té MŠMT rozhodne, jak budou soutěže v roce 2020/2021 probíhat. V návaznosti na to budou následovat další kroky, o kterých vás budu informovat.

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Na odborném zajištění se podílí vybraní jazykoví odborníci, experti z vysokých škol a dalších specializovaných pracovišť, kteří vytváří další zázemí pro odbornou obec češtinářů i širší kulturní veřejnost. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut, utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. OČJ je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Soutěž se člení podle kategorií:

  •  I.  kategoriepro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  •  II. kategoriepro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Propozice pro 46. ročník OČJ  2019/2020

Výsledková listina - vzor

Anketa

Vážení učitelé českého jazyka,                                                                                       

obracím se na Vás jménem Ústřední komise Olympiády v českém jazyce s žádostí o přispění nápadem či námětem, jenž by se podle Vašeho mínění mohl stát vhodným podkladem pro zadání úkolu soutěže. Za Vaše podněty a návrhy předem děkujeme. Jana Janoušková - tajemnice soutěže. Vložit námět

 Účast českých škol v zahraničí - 45. ročníku OČJ  2018/2019 se účastnili studenti z francouzského gymnázia Lycée Carnot v Dijonu, žáci z České školy Kubík ve Frankfurtu n. Mohanem a České školy bez hranic Paříž, Sofie a Rhein-Main. Velkým přínosem setkání žáků z Čech a ze zahraničí je propagování, šíření a udržení českého jazyka a kultury za hranicemi ČR.  Značný význam má sdílení životních i studijních zkušeností a setkání mladých lidí stejného oborového zaměření. Žáci z českých škol v zahraničí mají možnost zjist vlastní jazykovou vybavenost a schopnosti. Účast v ústředním kole je pak odměnou za snahu a motivací k dalšímu studiu.  Zároveň též dokladem o tom, že si ceníme úsilí ředitelů a pedagogů o vzdělávání českých žáků dlouhodobě pobývajících v zahraničí i jejich rodinných příslušníků za podporu v tomto procesu.

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.   

Zprávu o průběhu a výsledcích ročníků OČJ vč. odpovědí na hodnocení soutěže krajskými koordinátory naleznete v druhém čísle časopisu Český jazyk a literatura, které vychází vždy na přelomu listopadu a prosince. Nakladatelství Fraus, http://ceskyjazykaliteratura.cz

Ústřední kolo: Soutěžící, který se ÚK OČJ nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

Ukázky úloh z minulých ročníků najdete na starých stránkách OČJ.

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NPI ČR
Mgr. Jana Janoušková
Senovážné nám. 25
11000 Praha
Tel.: 733125978
Tel.: 222122211