Číslo 2, ročník II., 2013

Editorial

Okno do zahraničí

Odborná sekce

Aktuality

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se k vám nové číslo Světa nadání. Tentokrát v něm opět najdete nové teoretické poznatky, výzkumná zjištění i praktické informace.
Pro toto číslo časopisu se nám podařilo získat a přeložit reprint studie Joy Paula Guilforda (1897-1987), s názvem Three faces of intellect (Tři tváře intelektu), kterou v roce 1959 uveřejnil prestižní časopis Americké psychologické asociace. Jsme rádi, že máme možnost zprostředkovat vám, čtenářům, tento průlomový článek významného amerického psychologa, jež významně ovlivnil celosvětový výzkum v oblasti inteligence a tvořivosti. Podle některých současných autorů je zde publikovaný model (Structure of intelligence), celosvětově nejznámějším přístupem k vymezení inteligence. I když byl Guilfordův přístup v mnoha ohledech překonán, jeho přínos se stále hodnotí jako mimořádný. Jako jeden z prvních představil koncept široce vymezené inteligence a zahrnul do něj i tvořivé schopnosti.
Tyto a další postřehy přináší odborný komentář Vladimíra Dočkala, který jsme zařadili za originální stať. Autor poukazuje na význam a přínos Guilfordových výzkumů a současně pokládá otázky, které vedou k zamyšlení, ale i ke srovnání tohoto přístupu s vybranými současnými vlivnými teoriemi inteligence.
Pokládají nadané dítě více otázek? A ptají se na jiné věci, než ostatní děti? Má tzv. pohotovost ke kladení otázek vztah i k tvořivosti? Na tyto a další otázky hledá odpovědi zajímavá empirická studie autorek Veroniky Smetanové a Jany Marie Havigerové s názvem: Pohotovost ke kladení otázek u dětí v kontextu nadání a tvořivosti.
Věříme, že čtenáře zaujme i další výzkumná studie s názvem Postoje studentů učitelství k nadání. Autor Jiří Mudrák ukazuje, jaké postoje k nadání a k otázkám souvisejícím s jejich vzděláváním mají naši budoucí učitelé.
Předpokládáme, že vás, čtenáře, zejména z řad učitelů, zaujme i informace o nově vydané screeningové škále IDENA, tedy o posuzovací škále a o didaktických testech k vyhledávání nadaných žáků, autorů Lenky Hříbkové, Petra Nejedlého, Jaroslav Zhoufa a kol. Jde o první standardizovanou metodu tohoto druhu u nás, která zaplnila doposud velkou mezeru mezi nástroji na identifikaci nadání ve školním věku.
Milé čtenářky a čtenáři, toto číslo časopisu se k vám dostává na samém prahu nového roku. Přeji vám, abyste do něj vykročili s odhodláním a s radostí. Abyste si, podobně jako nadané děti, kladli mnoho nevšedních a neotřelých otázek a zejména, abyste na ně nalézali ty správné odpovědi. A pokud byste odhalili zajímavé souvislosti a vztahy uvnitř tématu nadání a nadaných, budeme rádi, když se o ně podělíte prostřednictvím našeho časopisu i s ostatními čtenáři. Celá naše redakce se na Vaše příspěvky již nyní velmi těší. Vězte jen, že uzávěrka dalšího čísla je 31. 5. 2014.

Šárka Portešová

Tři tváře intelektu

Three faces of intellect. American Psychologist, 1959, vol 14, no. 8, pp. 469-479. Původní text článku je dle vyjádření American Psychological Association volným dílem.

Několik poznámek ke Guilfordovu modelu inteligence

Kritické zhodnocení Guilfordova modelu inteligence z pera prof. Vladimíra Dočkala.

Pohotovost ke kladení otázek u dětí v kontextu nadání a tvořivosti - empirická studie

Studie je zaměřena na ověření vztahu mezi pohotovostí ke kladení otázek a mírou rozumového nadání a dále je ověřován vztah pohotovosti ke kladení otázek a tvořivosti. Zabýváme se také otázkou, zda jsou rozdíly v pohotovosti ke kladení otázek mezi chlapci a dívkami a mezi žáky 1. a 5. tříd. Výzkumný soubor je tvořen 66 dětmi ve věku od 5,2 do 11,8 let. Data byla získána pomocí Wechslerovy inteligenční škály pro děti (WISC-III), Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení (TSD-Z) a nově vytvořeného dotazníku Ready to Ask?. Statistickou analýzou dat bylo zjištěno, že děti s vyšší hodnotou IQ kladou v dotazníku Ready to Ask? více otázek a že vyšší hodnota IQ souvisí také s typy kladených otázek. Vztah pohotovosti ke kladení otázek a tvořivosti prokázán nebyl.

Postoje studentů učitelství k nadání - empirická studie

V článku se zabýváme analýzou postojů budoucích učitelů k různým aspektům nadání. Studie se účastnilo 146 studentek a studentů učitelství, kteří vyplnili dotazník Postoje k nadání (Gagné, Nadeau, 1985; Portešová, Budíková, Koutková, 2011). Výsledky ukazují na jejich obecně pozitivní postoj ke vzdělávání nadaných, především pak ke vzdělávání formou obohacování výuky. Spíše negativní postoje udávali k umísťování nadaných do speciálních tříd a k přeskakování ročníků. Také hodnotili negativně kvalitu současného vzdělávacího systému ve vztahu ke vzdělávání nadaných. Analýza jednotlivých položek dotazníku také ukázala na nejednoznačnost postojů k některým aspektům nadání a na nejistotu ve vztahu k vlastním možnostem věnovat se vzdělávání nadaných studentů v budoucí učitelské praxi.

Screeningová baterie pro identifikaci nadání - IDENA

Informace o tom, že vyšla screeningová baterie určená pro identifikaci nadaných žáků s názvem IDENA: Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků. Jejím posláním je usnadnit učitelům vyhledávání intelektově nadaných žáků na základních školách. Hlavní využití baterie najdou i další odborníci v oblasti školní a poradenské psychologie a v doméně psychologie výchovy a vzdělávání. Popis nástroje a jeho určení vč. kontaktní adresy pro zájemce.