Číslo 1, ročník I., 2012

Editorial

Okno do zahraničí

Odborná sekce

Studentská odborná sekce

Abstracts in English

Editorial

Milé čtenářky a čtenáři,

pro slavnostní otevření našeho časopisu jsme vybrali a přeložili do češtiny unikátní příspěvek zakladatele pedagogiky nadaných, amerického psychologa prof. L.M. Termana. Jde o referát, který přednesl na sklonku svého života, na katedře psychologie Kalifornské univerzity. Tento pozoruhodný, zajímavý a stále poučný text zpřístupňuje čtenářům jedinečný Termanův pohled na vlastní výzkum a současně shrnuje jeho nejdůležitější a nejzajímavější zjištění. 

O další příspěvky jsme požádali některé významné české a slovenské psychology. Každý z nich otevřel a rozpracoval libovolné téma spojené s nadáním, jež považuje za aktuální a důležité. Příspěvky těchto autorů neprošly recenzním řízením a jsou prezentovány tak, jak byly redakci časopisu zaslány.

Čtenáři tak mají v tomto mimořádném prvním čísle možnost seznámit se příspěvkem prof. Švancary o utváření talentu v celoživotním vývoji, dále s esejí prof. Smékala, která se zamýšlí nad potřebou změnit podmínky pro rozvoj našich talentů a s přehledovou studií doc. Dočkala, jež čtenáře podrobně seznamuje s chápáním a utvářením fenoménu nadání od dob renesance až po vědecké výzkumy začátku 21. století. Mezi oslovenými autory byla i významná česká psycholožka PhDr. Hana Drábková, jež zasvětila celý svůj život výzkumům dědičnosti inteligence. Její momentální zdravotní stav jí však bohužel neumožnil příspěvek pro toto číslo připravit. Všem čtenářům s díky tlumočíme alespoň její srdečné a vřelé pozdravy.

Zvláštní prostor chceme v každém čísle věnovat i studentským příspěvkům, zejména jejich novým nápadům a neotřelým přístupům. Pro otevření studentské sekce jsme oslovili studenta psychologie FSS MU, Bc. Václava Petráše, který se zamýšlí nad tím, jak by mohl vypadat systém vyhledávání a vzdělávání nadaných dětí. 

Všem autorům patří hluboký dík za to, že pomohli tomuto časopisu na svět.

Šárka Portešová

Odhalování a podpora mimořádného talentu

The discovery and encouragement of exceptional talent. Převtazo z časopisu American Psychologist, 1954, vol. 9, no. 6, pp. 221-230. doi: 10.1037/h0060516. Původní text článku je dle vyjádření American Psychological Association volným dílem.

Okienko do histórie štúdia nadania - přehledová studie

Prehľadová štúdia je zameraná na chápanie fenoménu nadania od čias renesancie až po vedecké výskumy talentov v devätnástom, dvadsiatom a na začiatku 21. storočia. Všíma si nadanie ako prirodzenú vlastnosť každého človeka, aj nadanie chápané ako napriemerný výkonový potenciál. Výberovo mapuje skúmanie nadania ako geniality, inteligencie a napokon štruktúry viacerých osobnostných vlastností ineragujúcej s prostredím. Registruje aj pedagogické prístupy k nadaniu, ale iba v teoretickej rovine; praktické aktivity smerujúce k rozvíjaniu talentov ani činnosť rôznych mimovládnych organizácií na tomto poli v nej zahrnuté nie sú.

Mnohočetný talent v kontextu celoživotního vývoje: konsilience, teorie, modely, generační vztahy - přehledová studie

V synoptickém přehledu autor věnuje pozornost terminologickému rozlišení nadání a talentu. Za klíčová hlediska v tomto vztahovém rámci se považují: diferenciace talentu v průběhu vývoje, alokace zdrojů pro vývoj talentu, resilience i zvládání ztrát v průběhu stáří. Autor se opírá o evidenci biologické determinace v celoživotním vývoji a oponuje často citovanému, zjednodušenému názoru, že talent nepředstavuje stabilní rys osobnosti. V apelu na konsilienci v pojetí talentu se naznačují rezervy v dosavadní mezioborové spolupráci. Naznačuje se možnost rozšířit spolupráci mezi ECHA a INSEA.

Abstracts in English

to all articles issued in this volume