Číslo 2, ročník IX., 2020

Editorial

Reprint

Odborná sekce

Studentská sekce

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Světa nadání,
v tomto čísle chceme zejména vzpomenout na pana prof. PhDr. Josefa Švancaru, CSc., předního evropského odborníka v oblasti kognitivní, vývojové a experimentální psychologie. Pan profesor nás opustil dne 11.1.2020, ve věku 96 let. Kromě nesčetných publikací z vývojové, kognitivní, experimentální psychologie byl i aktivním členem řady vědeckých společností, mimo jiné i společnosti STaN (Společnost pro Talent a Nadání), jež je pobočkou evropské společnosti pro mimořádné schopnosti ECHA. Zde působil v letech 1992 – 1997 jako místopředseda. Čtenáři, kteří jej neměli možnost osobně poznat, si jistě vybaví stať, kterou publikoval v našem časopise s názvem Mnohočetný talent v kontextu celoživotního vývoje: konsilience, teorie, modely, generační vztahy (číslo 1, ročník I., 2012). Kromě této studie jsme se však rozhodli připomenout jeho odkaz i reprintem kapitoly, vydaným v knize Diagnostika psychického vývoje (Avicenum, 1974), s názvem Vývojové změny a vývojové modely. Otázka vývojových trendů a formování vývoje je totiž stále aktuální téma, dobře aplikovatelné i na téma vývoje nadání.
Další studií je příspěvek Šárky Portešové s názvem Metakognitivní dovednosti, jejich konceptualizace a vývoj u populace intelektově nadaných dětí. Právě metakognice se stává velmi často a frekventovaně diskutovaným a zkoumaným tématem u populace nadaných žáků a studentů nejrůznějšího věku. V současnosti však neexistují jednoznačné závěry o pokročilosti intelektově nadaných v metakognitivních dovednostech. V příspěvku jsou představeny tři modely, které reflektují vzájemné vztahy mezi nadáním a inteligencí.
Následující příspěvek přináší pohled do praxe. Pilotní studie Petra Tomana a Radky High s názvem Co mě zajímá na chemii a co mi pomáhá v jejím studiu – chemie pohledem motivovaných žáků ZŠ, se věnuje žákům z běžné pražské základní školy, kteří jsou motivováni vzdělávat se v chemii i nad rámec běžné výuky a účastní se soutěže Mladý chemik. Cílem výzkumu je zjistit, co tyto žáky na chemii baví a co jim pomáhá dosáhnout lepších výsledků.

Vážené čtenářky a čtenáři, přejeme Vám hodně sil a zdraví v této zvláštní době, ovlivněné pandemii a těšíme se na Vaše příspěvky do 1.6.2021.

Za redakci,

Šárka Portešová

Vývojové změny a vývojové modely

Tento reprint zařazujeme jako vzpomínku na letos zesnulého prof. PhDr. Josefa Švancaru, CSc. Článek byl publikován v knize Diagnostika psychického vývoje, Avicenum, Praha 1974, str. 14 – 22. Text ponecháváme v původním znění bez přihlédnutí ke změně pravopisu.

Metakognitivní dovednosti, jejich konceptualizace a vývoj u populace intelektově nadaných dětí

Metakognice je důležitou součástí učení. Je tedy nasnadě předpokládat, že je více rozvinuta u intelektově nadaných dětí. Současný výzkum však jednoznačné závěry o pokročilosti metakognitivních schopností u nadaných žáků spíše nepřináší. Příspěvek se zaměřuje na tři relativně často diskutovaná témata, která se v odborných pramenech zkoumají, mimo jiné i v souvislosti s tématem intelektově nadaných dětí a jejich metakognitivními dovednostmi. Nejdříve popisujeme vymezení klíčových konstruktů, dále poukazujeme na problematiku modelů reflektujících vzájemné vztahy mezi inteligencí, metakognicí a školní úspěšností a sledujeme vývojové hledisko při utváření metakognitivních dovedností u nadané a běžné populace.

Co mě zajímá na chemii a co mi pomáhá v jejím studiu – chemie pohledem motivovaných žáků ZŠ

Článek se věnuje žákům běžné pražské základní školy, kteří jsou motivováni vzdělávat se v chemii i nad rámec běžné výuky a účastní se soutěže Mladý chemik. Cílem výzkumu je zjistit, co tyto žáky na chemii baví a co jim pomáhá dosáhnout lepších výsledků. Na výzkumné otázky jsme hledali odpovědi pomocí kvalitativní výzkumné strategie. Analýza devíti rozhovorů ukázala, že žáky na chemii baví především její logický systém a její propojenost s dalšími oblastmi lidského poznání. Lepší výsledky dosahují díky své dobré paměti a samostudiu. Pokud jim pomáhá někdo v okolí, jedná se o pedagogy, rodinu a vrstevníky. Předkládaný text chápeme jako výzkumnou sondu do školní praxe, která nám pomáhá formulovat doporučení pro vyučující předmětu chemie.