Číslo 1, ročník II., 2013

Editorial

Okno do zahraničí

Odborná sekce

Studentská odborná sekce

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

máte před sebou nové číslo časopisu Svět nadaní. Tentokrát pokrývá široké spektrum velmi různorodých příspěvků, ve kterých si každý to své blízké téma určitě najde.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat souhlas s překladem a publikováním zásadního konferenčního příspěvku z roku 2008, s názvem Emoční vývoj nadaných a talentovaných, předneseného přední britskou vývojovou psycholožkou, spoluzakladatelkou Evropské společnosti pro mimořádné schopnosti (ECHA), profesorkou Joan Freemanovou. V příspěvku, který jsme pro náš časopis vybrali, poukazuje autorka mimo jiné na výsledky svého monumentálního longitudinálního výzkumu, započatého již v 70. letech minulého století, zaměřeného na sociální a emociální aspekty nadání. Prof. Freemanová zjistila, že mimořádné nadání v dětském věku není samo o sobě zdrojem emočních či jiných problémů, stává se však určitým rizikem vzniku těchto obtíží tehdy, když jsou normální podmínky vývoje dítěte různými vlivy narušeny. Výsledky výzkumu profesorky Freemanové jsou celosvětově velmi často citovány. Pomohly totiž bourat hluboce zakořeněný mýtus o přímočarém vztahu mezi nadáním a sociální či emoční maladaptací, zejména v dětském věku.

Redakce časopisu si rovněž velmi cení skutečnosti, že paní profesorka Freemanová poskytla čtenářům našeho periodika i osobní komentář k tomuto konferenčnímu referátu, který celé téma i sdělení zasazuje do širších souvislostí a zejména do současnosti.

Následující příspěvek Dagmar Malinové se nazývá Matematické nadání.  Jedná se o přehledovou studii, která povede čtenáře k zamyšlení o tom, jaké specifické poznávací schopnosti, jaké dimenze inteligence a charakteristiky jsou nadprůměrně rozvinuty u matematicky nadaných dětí. Jde o aktuální téma, přesahující až k otázkám, jak lépe či vhodněji matematicky nadané děti identifikovat.

Studentské příspěvky tentokrát jistě zaujmou všechny čtenáře, kteří sledují různé způsoby a možnosti vzdělávání nadaných žáků. Maria Holečková představuje problematiku mentoringu   ve studii nazvané Metóda mentoring při edukácii nadaných žiakov. Autorka ve své výzkumné studii sleduje i otázku cílů, možností a významu této metody pro rozvoj nadaných žáků a rovněž se zabývá preferencemi zájmových oblastí, které si nadaní při této formě vzdělávání volí.

 Hana Hanzlíková se zabývá postoji českých učitelů k akceleraci vzdělávání nadaných žáků. V empirické studii s názvem Postoje českých učitelů k akceleraci a akcelerovaným nadaným žákům základních škol, zkoumá autorka postoje pedagogů k sociální izolaci, k sociálním kompetencím, školní motivaci a k emočním problémům nadaných po realizované akceleraci. Jsme rádi, že se i toto téma mezi našimi příspěvky objevilo. Význam akcelerace pro kognitivní a zejména sociální a emoční adaptaci žáků je totiž  v zahraničí dlouhodobě zkoumané téma. Navíc jde o problematiku, která vzbuzuje mezi odborníky i laiky častou, mnohdy značně kontroverzní, diskusi. Je tedy docela možné, že i některého z Vás, čtenářů našeho časopisu, toto téma osloví natolik, že se s námi o svoji zkušenost ve formě časopiseckého příspěvku podělíte.  Nebo nám pomůžete otevřít jinou oblast Světa nadání? Uzávěrka příštího čísla je 31.10. 2013. Už se teď se na Vaše příspěvky těšíme!

Krásné léto, plné pohody, klidu, odpočinku a zážitků podněcujících fantazii a nové originální nápady či myšlenky přeje za redakci časopisu,

Šárka Portešová

Emoční vývoj nadaných a talentovaných

Referát prof. Freemanové z konference Gifted and Talented Provision, London 2008. Současný komentář autorky připojujeme na konci článku.

Matematické nadání - přehledová studie

Matematické nadání je specifické intelektové nadání. Jedinci s matematickým nadáním podávají nadprůměrné výkony při řešení úloh matematického charakteru nebo mají potenciál k podávání takovýchto výkonů. Vzhledem k tomu, že matematika je věda velmi abstraktní, je pro dosažení excelentních výkonů v matematice nezbytné rozvíjet u žáků schopnost abstraktně myslet a schopnost využívat jazyk jako nástroj myšlení. Stať přináší implicitní a explicitní pohled na pojem matematické nadání. Vybízí k odkrytí naší vlastní osobní implicitní teorie matematického nadání. V explicitním přístupu vybízí k zamyšlení, jaké schopnosti, jaké dílčí inteligence (dle klasifikace Gardnera, 1999) jsou nadprůměrně rozvinuty u matematicky nadaných jedinců. Vybrané myšlenky Vygotského jsou dány do souvislostí se vzděláváním matematicky nadaných. Jsou zmíněny také specifické skupiny žáků s matematickým nadáním.

Metóda mentoring pri edukácii nadaných žiakov - výzkumná studie

Cieľom predkladanej štúdie je zvýšiť informovanosť o význame a možnostiach využívania metódy mentoringu v rámci edukácie nadaných žiakov. Zamerali sme sa na charakteristiku mentoringu, definovanie cieľov, významu a na možnosti aplikácie tejto metódy v školskom prostredí. Mentoring sa využíva pri tvorbe ročníkových prác, ktoré nadaní žiaci v rámci segregovanej formy edukácie každoročne vypracovávajúvypracuvávajú. Zaujímali nás faktory ovplyvňujúce preferenciu záujmovej oblasti, z ktorej si nadaní žiaci tieto témy vyberajú. Analýze sú podrobené vzťahy medzi záujmovými oblasťami prezentovanými výberom tém ročníkových prác a vekom nadaných žiakov a zároveň medzi záujmovými oblasťami a pohlavím nadaných žiakov. Vo výskume sme využili metódy kvantitatívneho výskumu, konkrétne metódu analýzy dokumentov. Na vyhodnotenie získaných údajov sme využili dvojvýberový parametrický t-test a rovnosť ich disperzií testujeme pomocou Fisherovho F-testu. Do nášho výskumu sa zapojilo 67 žiakov s nadpriemerným intelektovým nadaním vzdelávaných v segregovanej forme v programe APROGEN na druhom stupni ZŠ. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že u nami pozorovanej skupiny nadaných žiakov neexistuje štatistický významný vzťah medzi záujmovými oblasťami prezentovanými ich ročníkovými prácami a ich vekom a pohlavím. Domnievame sa, že aj keď sa nepotvrdili naše predpoklady bude táto štúdia prínosom v oblasti starostlivosti o nadaných žiakov.

Postoje českých učitelů k akceleraci - výzkumná studie

Cílem příspěvku je zjistit, jaké jsou postoje českých učitelů k akceleraci a k akcelerovaným nadaným žákům základních škol. Výzkum je zaměřen na zjišťování postojů učitelů k sociální izolaci, sociálním kompetencím, školní motivaci a výkonu a emočním problémům nadaných žáků po akceleraci. Pro tyto účely byl použit zahraniční dotazník Hoogeveenové, et. al. (2005). Dále se zabýváme vlivem osobní zkušenosti s akcelerací a vlivem informovanosti o vzdělávání nadaných a akceleraci na tyto postoje. Zajímala nás také subjektivní důležitost témat při zvažování akcelerace. Dotazník vyplnilo 118 učitelů základních škol. Bylo zjištěno, že učitelé hodnotí pozitivněji školní motivaci a výkon než sociální kompetence žáků po akceleraci. Ukázalo se, že osobní zkušenost a hodnocení této zkušenosti jako pozitivní nebo negativní má vliv na postoje k sociální izolaci nadaných žáků. Proti očekávání nebyl potvrzen vliv informovanosti učitelů na jejich postoje.