Číslo 1, ročník X, 2021

Editorial

Okno do zahraničí

Odborná sekce

Studentská sekce

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Světa nadání,

je léto a s ním i nové číslo Světa nadání. V úvodním reprintu se tentokrát zaměříme na specifické krize, které lze z vývojového hlediska u nadaných žáků s větší mírou pravděpodobnosti očekávat.  Domníváme se, že tento příspěvek autorek A. C. Blackburnové a D. B. Ericksonové s názvem: Předvídatelné krize pomůže mnohým odborníkům, zejména psychologům a pedagogům lépe pochopit chování a prožívání jejich nadaných klientů a klientek, studentů a studentek a efektivněji zacílit strategii pomoci. Příspěvek mapuje z vývojového hlediska svým způsobem typické a předvídatelné krize. Pokud budeme schopni v pozici odborníků a rodičů tyto krize předjímat, bude možné nadaným žákům lépe a efektivně pomoci rozvíjet adaptační dovednosti nutné pro zvládání každého dalšího emočního a sociálního vývojového přechodu.

Další studií je výzkumný příspěvek Šárky Portešové, Marcela Veenmana s názvem: Možnosti dlouhodobé pedagogické intervence pro rozvoj metakognice nadaných i běžných žáků. Cílem realizovaného dlouhodobého výzkumu bylo ověřit možnost dlouhodobé pedagogické intervence na podporu a rozvoj metakognice. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech  dostává právě metakognice do centra pozornosti v souvislosti se systematickým rozvojem schopností nadaných studentů ve škole, domníváme se, že mnohé pedagogy může zmíněný postup tréningu pedagogů i ověřování efektivity této intervence inspirovat pro vlastní práci s nadanými žáky.

Studentský příspěvek Petra Lukeše s názvem Specifics of communication between teacher and parent of gifted pupils in relation to type of school , prezentuje výzkum zabývající se specifiky komunikace mezi pedagogem a nadaným žákem. Mapuje rovněž efekty různých typů škol na samotný vznik specifických zkušeností  s komunikací nadanými žáky a rodiči. 

Vážené čtenářky a čtenáři, přejeme Vám pěkné čtení.

Za redakci,

Šárka Portešová

Předvídatelné krize nadaného žáka

Autorky se zaměřují na kvalitativně rozdílné sociální a emoční zkušenosti nadaného žáka. Z vývojového hlediska identifikují a zkoumají předvídatelné krize. Předjímají-li poradenští pracovníci tyto krize, mohou nadaným žákům pomoci rozvíjet adaptační dovednosti nutné pro zvládání každého dalšího emočního a sociálního vývojového přechodu.

Možnosti dlouhodobé pedagogické intervence pro rozvoj metakognice nadaných i běžných žáků

Cílem příspěvku je ověřit možnost dlouhodobé pedagogické intervence zacílené na rozvoj metakognice žáků 6. a 7. tříd základních škol. V první části příspěvku popisujeme postup tréninku pedagogů, kteří byli nominováni pro práci s nadanými žáky s deficitní metakognicí. V další části se zabýváme experimentálním ověřením intervence pro rozvoj metakognice. Výzkumu se zúčastnilo 148 dětí ve věku 11-12 let (48% chlapců). Na základě porovnání metakognitivního chování výzkumného souboru v pre a v post-testu (počítačem administrovaná metoda, Veenman, 2014a, b) jsme prokázali, že metakognitivní dovednosti lze s úspěchem trénovat. V závěru studie popisujeme limity a možnosti dalšího výzkumu. Klíčová slova: nadaní, metakognice, intervence, vzdělávání

Specifics of Communication Between Teacher and Parent of Gifted Pupils in Relation to Type of School

The present research deals with the issue of communication between parent and teacher of a gifted pupil. The presented study is qualitatively conceived through interviews with teachers of gifted pupils. In analysing the testimony of teachers, several different types of schools were revealed, each with a different experience of nurturing gifted pupils and communication with parents of gifted pupils. Also of interest is the different attitude of parents of gifted pupils to their children. Last but not least, the impact of inclusion on the quality of care for gifted pupils dealt with in the research. Key words: giftedness, gifted pupil, inclusion, eight-year gymnasium, teacher of gifted pupil, parent of gifted child.