Číslo 2, ročník IV., 2015

Editorial

Okno do zahraničí

Odborná sekce

Editorial

Vážené čtenářky a čtenáři,

připravili jsme pro Vás nové číslo Světa nadání. Hned na prvních řádcích se můžete začíst do reprintu kapitoly Jean-Charlese Terrassiera. Již název, Dyssynchronie – nerovnoměrný vývoj, zaujme zřejmě ty z Vás, kteří máte doma či ve škole nadané dítě, jehož vývoj schopností v různých oblastech není zcela rovnoměrný. Autor však v tomto příspěvku nehovoří pouze o tzv. vnitřních dyssynchroniích, které se týkají nejčastěji rozdílného tempa vývoje konkrétních schopností nadaných dětí, zajímá se i o vnější, sociální aspekt těchto nerovnoměrností, které utvářejí a ovlivňují vztahy nadaných dětí s jejich nejbližším okolím, nejčastěji se školou a rodinou.

Zajímavé spojení výzkumných otázek přináší studie slovenských autorek Jany Duchovičové a Ľubici Veselkové s názvem Športovo nadaní žiaci a sociálne charakteristiky tried v jednotlivých variantoch ich vzdelávania, které se zabývají otázkou sociálních charakteristik sportovně nadaných studentů. Předmětem výzkumu jsou zejména aspekty sociálního vlivu, sympatií a náklonnosti žáků a studentů v různých vzdělávacích alternativách, tj. v běžné, integrované a segregované třídě.

Další studie nás vede k otázkám spojeným s rozvojem geometrických představ a pojmů u matematicky nadaných žáků. Případová studie Ireny Budínové s názvem: Možnosti rozvoje geometrických pojmů u matematicky nadaných žáků na 1. stupni ZŠ může inspirovat nejen ty z Vás, již se zabývají výzkumem utváření matematických pojmů a představ u dětí na prvním stupni základních škol, ale zejména může být podnětem pro praktiky, učitele, kteří mají ve své třídě matematicky nadané dítě.

A na závěr si Vám dovoluji sdělit jednu novinku. Náš časopis má své logo, díky němuž bude snad viditelnější jak mezi čtenáři, tak mezi budoucími přispěvateli.

Pro usnadnění přípravy výzkumných studií jsme budoucím přispěvatelům vytvořili vzorovou osnovu, kterou najdete v pokynech pro autory http://talentovani.cz/pokyny-pro-autory.  Těšíme se na Vaše příspěvky. Uzávěrka dalšího čísla je 30. 5. 2016.

Šárka Portešová

za redakční radu časopisu

Dyssynchronie - nerovnoměrný vývoj

Myšlenku, že tempo vývoje dítěte se může v různých oblastech lišit a způsobovat tak problémy, nastínil jako první Zazzo (1969) a vyjádřil ji pojmem heterochronie. Omezil jej ovšem pouze na mentálně retardované, kteří „se ve srovnání s normálními dětmi rozvíjejí různou rychlostí v různých oblastech psychického vývoje“. Konotace spojené s tímto pojmem v podobě, v jaké byl vymezen, by však byly zjevně nepřiměřené, ba dokonce matoucí, pokud bychom jej aplikovali na nadané děti.

Športovo nadaní žiaci a sociálne charakteristiky tried v jednotlivých variantoch ich vzdělávania

Štúdia sa venuje problematike sociálnych charakteristík športovo nadaných žiakov a žiakov tried, ktorých súčasťou sú žiaci so športovým nadaním, pričom skúma sociálne charakteristiky v ukazovateľoch klímy školských tried v jednotlivých variantoch vzdelávania, konkrétne v segregovanej, integrovanej a bežnej triede. Predmetom výskumu sú indexy vplyvu, obľuby (sympatií) a náklonnosti v jednotlivých variantoch vzdelávania športovo nadaných žiakov. Výskumnú vzorku tvorili žiaci jednej bežnej, jednej integrovanej a jednej segregovanej triedy vybraných podľa dostupnosti. Na identifikáciu sociálnych charakteristík bol použitý Sociometrický ratingový dotazník SO-RA-D V. Hrabala. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že medzi sledovanými triedami z jednotlivých variantov (segregovaný, integrovaný, bežný) vzdelávania športovo nadaných žiakov existujú štatisticky významné rozdiely v ukazovateľoch súdržnosti a emocionálnej atmosféry. Na základe výsledkov boli formulované odporúčania pre pedagogickú prax v oblasti posilňovania sociálnych vzťahov medzi žiakmi.