Číslo 1, ročník V., 2016

Editorial

Okno do zahraničí

Odborná sekce

Studentská sekce

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

máte před sebou nové číslo našeho časopisu, ve kterém otevíráme tři zajímavá témata, která však spolu do značné míry souvisí. Všechny se totiž úzce dotýkají problematiky extrémního, mimořádného nadání.

Pro překlad klasické studie jsme tentokrát zvolili text Lety S. Hollingworthové, autorky, která je právem označována jako „matka extrémně nadaných dětí“. Reprint jejího referátu s názvem Mimořádně inteligentní dítě jako problém sociálního přizpůsobení, přináší stále aktuální poznatky o skupině dětí s extrémním nadáním. Autorka se zamýšlí nad nejtypičtějšími problémy, se kterými se mimořádně nadané děti potýkají nebo mohou potýkat, a to jak ve škole, tak i mimo ni. Zmíněn je například problém nudy ve vyučování, problém s přizpůsobením se vrstevníkům apod. Holligworthová je autorkou zásadních monografií i desítek studií a všechny patří dodnes mezi základní, výchozí a současně nejvíce citované zdroje z této oblasti. Proto jsme rádi, že se nám podařilo zpřístupnit alespoň miniaturní zlomek jejího monumentálního díla a věříme, že i tento drobný příspěvek čtenáře zaujme.

Rozpoznat mimořádně nadané dítě však nebývá snadné. Přehledová studie Vladimíra Dočkala s názvem: Diagnostika nadania v teórii, vo výzkume a v praxi, se zaměřuje na postupy a kritéria mimořádného nadání a přináší i specifický pohled na situaci a kritéria nadání v některých dalších zemích, zejména však na Slovensku.

Jak ale identifikované extrémně nadané děti vzdělávat? I tato otázka patří mezi nejčastější a nejvíce diskutovaná témata související s nadanými dětmi i dospívajícími. Jednou z variant je urychlení jejich vzdělávacího procesu, tzv. akcelerace. I když má tento vzdělávací přístup k mimořádně nadaným své zastánce i odpůrce, doposud u nás neexistovala přehledová studie, která by možné efekty, pozitiva a případná rizika, na podkladě recentních empirických studií, analyzovala. Jsme proto rádi, že se ve studentské sekci objevuje studie s názvem: Akcelerace ve vzdělávání nadaných žáků, jejímž autorem je Ondřej Straka.

Věřím, že Vás, milí příznivci nadání, celé číslo osloví, zaujme a třeba i dodá inspiraci do nadcházejícího školního roku.

Těšíme se na Vaše příspěvky, další číslo uzavřeme 30. 11. 2016.

                                                                   Šárka Portešová

za redakční radu časopisu

Mimořádně inteligentní dítě jako specifický problém sociálního přizpůsobení

Referát přednesla Leta S. Hollingworthová na Prvním mezinárodním kongresu mentální hygieny ve Washingtonu dne 8. května 1930. Uveřejněn byl v časopisu Mental Hygiene, vol. 11, 1931, no. 1, pp. 3-16.

Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi - přehledová studie

Autor reflektuje niektoré problémy s diagnostikou intelektovo nadaných detí. Vyplývajú z rôznych koncepcií nadania, ale aj z potreby operacionalizovať kritériá výberu vo výskumoch nadaných. Tie sú v jednotlivých štúdiách veľmi rôznorodé a prakticky znemožňujú získané výsledky zmysluplne porovnávať. V ďalšej časti článku autor stručne informuje o postupoch výberu nadaných detí v rámci oficiálnych školských systémov v USA, Izraeli a Číne a podrobne sa zaoberá diagnostickými kritériami používanými na Slovensku.

Akcelerace ve vzdělávání nadaných žáků - přehledová studie

Akcelerace je jedním ze základních postupů, které se uplatňují při vzdělávání nadaných žáků. V článku jsou nejprve vymezeny její základní typy – obsahová a ročníková a uvedeny některé příklady. Dále jsou představeny významné zahraniční studie, které se zabývaly zejména efektivitou akcelerace a jejím dopadem na studijní výsledky žáků a na důležité emoční a sociální aspekty. Dosud realizované výzkumy vedou k závěru, že výsledky akcelerace jsou pro většinu žáků pozitivní, časté obavy z výukového selhávání po uskutečnění akcelerace se z tohoto úhlu pohledu jeví jako přehnané a málo opodstatněné. Na závěr se článek věnuje otázce kritérií pro rozhodnutí, zda akcelerace je či není vhodná v případě konkrétního dítěte.