Číslo 1, ročník XII, 2023

Editorial

Rozvoj nadání v kontextu inkluzivní školy.

Jak nejlépe vyhledávat a podporovat nadané?

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Světa nadání,

naše redakce pro Vás připravila první číslo ročníku XII. Toto číslo je zaměřeno na témata, která jsou spjata s problematikou inkluzivního vzdělávání. Velmi přínosná je z tohoto pohledu studie Prof. Stanislava Štecha Co je inkluzivní a co společné vzdělávání? V úvodní části se autor zabývá pojetím tzv. inkluze v ČR a ujasněním pojmů s ní souvisejících. Inkluzivní vzdělávání je tématem, které je stále aktuální nejen v pedagogické komunitě, ale neméně mezi rodiči, politiky a v širší veřejnosti. Postoje k němu jsou často velmi odlišné. V článku jsou řešeny otázky, co si hlavní aktéři v Česku pod pojmem inkluze vlastně představují a jak mohou proinkluzivní opatření pomoci pozitivně proměnit podmínky vzdělávání pro všechny. Z hlediska vzdělávání nadaných, tedy jak se promítá inkluze do jejich vzdělávání. Je potřeba být dobře informovaný, což může velmi podpořit tento článek.

Druhý příspěvek Sportovně nadaný žák na běžné základní škole autorek Moniky Kadrnožkové a Nicole Wills se dotýká problematiky inkluzivního přístupu ke vzdělávání sportovně nadaného žáka v běžné základní škole. Autorky se zaměřují na to, jaké jsou možnosti nastavení individuálního vzdělávacího plánu tak, aby se žák mohl rozvíjet v oblasti svého nadání, ale i kognitivní a jak lze podporovat jeho wellbeing a sociální začlenění do třídního kolektivu. Ve studii jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření založeného na případových studiích čtyř sportovně nadaných žákyň. Jak ukazují výsledky šetření, stávající přístup ke sportovně nadaným žákům na vybraných běžných základních školách negativně ovlivňuje nejen jejich výsledky ve vzdělávání, ale i jejich celkový rozvoj a wellbeing. Jako důvod tohoto stavu označují autorky absenci individuálního přístupu, nedostatečnou koordinaci mezi vzděláváním a sportovními aktivitami a nedostatečnou spolupráci mezi aktéry. Pro čtenáře je velmi užitečné, že autorky uvádějí inspirace ze zahraniční, jak tyto nedostatky odstranit a sportovně nadané žáky lépe podporovat ve všech oblastech. Právě konkrétní zjištění stavu vzdělávání sportovně nadaných žáků a doporučení, jak jej zlepšit, jsou velkým přínosem pro ty, kteří se na vzdělávání sportovně nadaných žáků podílejí.

Vážené čtenářky a čtenáři, vzhledem k tomu, že se toto číslo věnuje velmi diskutovanému tématu inkluze a přináší velmi potřebné informace i zkušenosti z této oblasti, věříme, že vás zaujme a příjemně obohatí.

Za redakci,

Eva Trnová

Co je inkluzivní a co společné vzdělávání?

Po více než šesti letech od účinnosti proinkluzívní novely školského zákona se text zabývá pojetím tzv. inkluze v ČR. Nejprve se věnuje pojmovému zmatení, kdy se při přípravě novely prosadilo lidskoprávní vymezení proinkluzívního vzdělávání jako nároku všech žáků na společné vzdělávání inspirované rétorikou mezinárodních institucí. Ve fázi pilotní přípravy pak převážilo speciálně pedagogické pojetí inkluze s důrazem na podporu žáků se (zejména zdravotním) znevýhodněním v běžné škole. Inkluze tak byla učiteli běžných škol vnímána jako „cizí“ idea, která je věcí speciálně pedagogické péče. Pedagogické pojetí však k inkluzi přistupuje jako ke změně kultury školního vzdělávání všech žáků. Doloženo je to na několika příkladech (asistent pedagoga, pedagogická podpora, tzv. co–teaching a učitelství jako týmová profese). Tyto nové prvky nemají být vázány na přítomnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale mají být využívány ku prospěchu všech včetně žáků nadaných.

Sportovně nadaný žák na běžné základní škole

Fenomén vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů stále více rezonuje ve společnosti, a to nejen v návaznosti na změny ve vzdělávací politice a ve snaze o zajištění inkluzivního přístupu, ale také v kontextu výrazně vyššího mediálního zájmu o tuto problematiku. Příspěvek se zabývá problematikou vzdělávání sportovně nadaného žáka v běžné základní škole. Důraz je kladen na organizační možnosti ve vzdělávání u sportovně nadaného žáka (v souvislosti s nastavením individuálního vzdělávacího plánu) a na podporu sportovně nadaného žáka, tedy jeho rozvoj a sociální začlenění v běžné třídě základní školy. Zjišťována byla spolupráce na úrovni školy (třídní učitel, učitelé, školní poradenské pracoviště, rodiče, trenér atd.). Vzhledem k výzkumnému problému byl zvolen kvalitativní přístup, design případové studie. Případy byly vybrány záměrně, jednalo se o čtyři sportovně nadané žákyně, které se věnovaly odlišnému sportu na národní úrovni. Metodou sběru dat se stal polostrukturovaný rozhovor, analýza dat proběhla otevřeným kódováním a technikou vyložení karet. Z výsledků šetření lze konstatovat, že stávající přístup ke sportovně nadaným žákům na vybraných běžných základních školách není dostatečně komplexní. Absence individuálního přístupu, nedostatečná koordinace mezi vzděláváním a sportovními aktivitami a nedostatečná spolupráce mezi aktéry ovlivňují nejen výsledky ve vzdělávání, ale i celkový rozvoj a wellbeing sportovně nadaných žáků. Inspirace ze zahraničního modelu, kladení důrazu na individuální plány a týmovou spolupráci, by mohly vést k vyváženějšímu rozvoji a lepší podpoře nadaných žáků ve všech aspektech.