Číslo 1, ročník IX., 2020

Editorial

Okno do zahraničí

Studentská sekce

Editorial

Vážení čtenáři,

za celou redakční radu si Vám dovoluji představit letní číslo Světa nadání.

Pro rozšíření obzorů ze zahraničí jsme vybrali text nedávno zesnulého F. J. Mönkse, s názvem: Poradenství a podpora mimořádně nadaným žákům, který vyšel v roce 1987. Čtenáři se v něm seznámí s podrobným popisem triadického vývojového modelu, který názorně ukazuje, že mimořádně nadané děti a mladiství, včetně jejich rodičů a učitelů, potřebují v mnoha ohledech při rozvoji a výchově pomoc, stejně jako potřebují speciální podpůrná školní opatření.

Ve studentské sekci přináší David Macek kvalitativní výzkumnou studii s názvem Školní svět očima mimořádně nadaného žáka. Autor diskutuje významná témata, která se pro nadané žáky ukazují být klíčová. Například téma autonomie, otázky vrstevnických vztahů, individuálního přístupu k výuce, obohacování výuky, spravedlnosti a také racionálního přístupu ke zvládání obtíží ve studiu.

Věříme, že oba příspěvky obohatí Vaše další úvahy či konkrétní kroky směrem k podpoře nadaných dětí.

Přejeme Vám pěkný zbytek léta.

Těšíme se na vaše nové příspěvky, uzávěrku dalšího čísla plánujeme 31. 10. 2020.

                                                                       Šárka Portešová

Poradenství a podpora mimořádně nadaným žákům

Po krátkém historickém ohlédnutí jsou k pojetí „mimořádného nadání“ diskutovány relevantní koncepty a triadický vývojový model. Tento model mimořádného nadání tvoří teoretickou základnu, na které jsou představeny čtyři tematicky odlišné případové studie k praktické poradenské práci. Bude zřejmé, že mimořádně nadané děti a mladiství, včetně jejich rodičů a učitelů, potřebují v mnoha ohledech při rozvoji a výchově pomoc, stejně jako potřebují speciální podpůrná školní opatření.

Školní svět očima mimořádně nadaného žáka

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se v poslední době věnuje stále větší pozornost, zároveň ale existuje málo poznatků z praxe o tom, co samotní mimořádně nadaní žáci považují ve své školní docházce za důležité. Studie se věnuje zmapování subjektivně důležitých témat a zkušeností, které mají mimořádně nadaní žáci v České republice s docházkou do běžných základních škol. Výzkumu se zúčastnilo celkem pět respondentů, s nimiž byly vedeny polostrukturované rozhovory. Data byla zpracována pomocí metody Interpretativní fenomenologické analýzy. Jako významná se pro žáky ukázala témata autonomie, vrstevnických vztahů, individuálního přístupu k výuce, obohacování výuky, spravedlnosti a také racionálního přístupu ke zvládání obtíží ve studiu. Výsledky jsou dále diskutovány v kontextu zahraniční literatury, přínosu do praxe, implikací pro další výzkumná šetření a metodických limitů.