Číslo 2, ročník V., 2016

Editorial

Okno do zahraničí

Odborná sekce

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovoluji si Vám představit nové číslo našeho časopisu. Opět v něm otvíráme zcela nová témata.

V minulém čísle jsme díky úvodnímu reprintu zabrousili k zásadnímu příspěvku, který se zabýval vybranými typickými charakteristikami i určitými problémy nadaných dětí. Víme však, že vývoj nadaných dětí (a nejen jich) formují významně i další podmínky, události, životní okolnosti, náhoda i štěstí, ale zejména prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Snad nejzásadnější vliv mají v tomto ohledu rodiče, sourozenci, ale i celé širší rodinné prostředí. Konstruktivní přístup maminek a tatínků k výchově a rozvoji potenciálu svých dětí je významným tvůrcem jejich celoživotního vývoje. Mnozí si jistě často v této souvislosti kladete otázku, podobnou té, kterou si více než před 50 lety v kapitole s názvem Co ovlivňuje vývoj nadaného dítěte? položila i významná americká psycholožka Ruth Strangová, zakladatelka Americké asociace pro nadané děti (American Association for Gifted Children). „Děti potřebují pevné hranice, stejně jako potřebují pocit bezpečí a lásky. Proto se snažíme spíš kultivovat a povzbuzovat než vyvíjet tlak a naléhat,“ odpovídá autorka a poukazuje na další, stále platné myšlenky a skutečnosti. Je to zajímavé, stále aktuální čtení, do kterého vplujete hned na prvních stránkách tohoto čísla.

Následující výzkumná sonda nás zavede do oblasti matematiky. Autorka studie Irena Budínová připravila vhled do procesu řešení matematických úloh. Příspěvek s názvem Aritmetické postupy v algebraických úlohách používané nadanými žáky na 1. stupni ZŠ jistě ocení zejména učitelé nadaných i potenciálně nadaných dětí.

V minulém čísle jsme se více věnovali vzdělávání nadaných žáků a přinesli jsme studii o akceleraci. V tomto čísle otvíráme prostor pro diskusi o dalším, velmi rozšířeném vzdělávacím přístupu, o tzv. segregační variantě vzdělávání nadaných žáků. Autor příspěvku, Dušan Fábik, se ve své přehledové studii s názvem Pretrvávajúce mýty v segregovanej edukácii nadaných žiakov pokouší mapovat ta nejzávažnější chybná východiska, která proti dané formě vzdělávání panují.

Milé čtenářky, milí  čtenáři, je docela možné, že máte podobnou, či docela jinou zkušenost, postřeh, závěr výzkumného šetření či poznatek z oblasti výchovy, podpory a vzdělávání nadaných dětí než ty, které jsme doposud publikovali. Byla by proto velká škoda, pokud by se o nich nedozvěděli i ostatní. Těšíme se, že se ozvete.

Uzávěrka dalšího čísla je 30. 6. 2017.

 

 Šárka Portešová

za redakční radu časopisu

Co ovlivňuje vývoj nadaného dítěte

Kapitola z knihy Ruth Strangové: Helping Your Gifted Child, New York: Dutton & Co., 1960, s. 37–45. Víme, že určité podmínky působí příznivě na rozvoj dítěte. Mezi nimi stojí na prvním místě konstruktivní postoje rodičů k dítěti.

Aritmetické postupy v algebraických úlohách používané nadanými žáky na 1. stupni ZŠ

Algebra patří k neoblíbeným částem školské matematiky. Žákům dělá problém přechod od aritmetického způsobu uvažování, který používají většinu školní docházky. Jednou z možností, jak u žáků nastartovat algebraické způsoby myšlení, je zadávání úloh rovnicového charakteru. Jedná se o slovní úlohy, které mohou řešit již žáci prvního stupně. Je přitom nutné sledovat strategie, které žáci při řešení používají – ty mohou napovědět, zda se žák nachází více na aritmetické nebo algebraické úrovni uvažování. Studie se pokusila nahlédnout do uvažování nadaných žáků 1. stupně ZŠ. O nadaných žácích se často soudí, že jim jde ve škole všechno snáz. Pozorujeme, zda to platí i v případě úloh rovnicového charakteru, nebo zda i nadaní žáci potřebují v této oblasti uvědomělé vedení.

Pretrvávajúce mýty v segregovanej edukácii nadaných žiakov

Predložený príspevok mapuje tri najznámejšie mýty vo vzdelávaní nadaných žiakov v špeciálnych školách, resp. špeciálnych triedach. Každá téza je podrobená kritickej analýze a vyhodnotená vo svetle relevantných empirických dôkazov. Prvý mýtus sa týka neadekvátneho sociálneho vývinu nadaných žiakov v špeciálnych školách, druhý prináša úvahu o rozvoji emočných a sociálnych kompetencií nadaných žiakov v špeciálnych školách a tretí diskutuje o význame nadaných žiakov v bežnej triede. Práca syntetizuje poznatky z výskumných štúdií, názorov odborníkov a autorových praktických skúseností.