Číslo 1 a 2, ročník XI, 2022

Editorial

Editorial

Editorial

Milé čtenářky a čtenáři,

časopis Svět nadání začal v letošním roce další „desítku“ své existence. Mnohé se od jeho založení v roce 2012 změnilo, ale potřeba podporovat zájem odborné i laické veřejnosti o problematiku nadání je stále aktuální, stejně tak jako vytvářet prostor pro prezentaci nových poznatků z této oblasti. Již při zrodu časopisu zmiňovala jeho zakladatelka doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., že je nezbytné vytvořit prostředí, kde by bylo možné sdílet často izolované výstupy z projektů, výsledky výzkumů nebo poznatky a zkušenosti z praxe.

Tento cíl časopisu nabývá v současné době na významu vzhledem ke vzrůstající pozornosti, která je věnována výchově a vzdělávání nadaných ze strany všech zainteresovaných subjektů. Dochází k posunu ve vnímání potřeb nadaných, ale ještě stále nelze tento stav považovat za uspokojivý.  Zvyšuje se zájem o kvalitní informace ze strany rodičů a učitelů, což je velmi pozitivní změna, kterou je nutné podporovat například dostupnými kvalitními zdroji. Naším přáním je, aby tuto úlohu plnil také tento časopis. Proto vytváříme prostředí, kde mohou své poznatky z oblastí souvisejících se vzděláváním a výchovou nadaných publikovat odborníci různých oborů. Je však velmi důležité propojit teoretické poznatky s praxí. Časopis nabízí učitelům možnost sdílet své zkušeností a poznatky z výuky nadaných a ukázat tak cestu těm, kteří se vzděláváním nadaných začínají a hledají postupy, jak s nimi pracovat a jak k nim přistupovat.

Snaha vytvářet co nejkvalitnější možnosti pro prezentaci poznatků z teorie a praxe a přispívat tak k podpoře a rozvoji nadaných vedla k rozšíření počtu a zaměření rubrik.

Došlo také k rozšíření Redakční rady o nové členy, bude tedy možné ve větší míře plnit potřeby terénu v podpoře nadání. Cílem celé redakce je, aby se časopis stal nejen kvalitním zdrojem informací, ale také inspirací pro odborníky, učitele, studenty, rodiče, prostě pro všechny čtenáře, kteří se o problematiku nadání zajímají.

Za desetiletou úspěšnou existencí časopisu je skryto nadšení a mnoho práce zakladatelky časopisu doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., všech členů redakce a autorů, kteří do časopisu přispěli. Jak si časopis povede v dalším desetiletí, zda obhájí své místo mezi ostatními informačními zdroji je v rukou nejen redakce, ale především záleží na ochotě odborníků, učitelů, ale i rodičů přispívat svými poznatky a pomáhat plnit vytýčené cíle časopisu tak, aby i nadále uspokojoval potřeby čtenářů.

Eva Trnová

Analýza podmínek ve vybraných školách vzhledem k záměru systemizace péče o nadané žáky

Cílem příspěvku je analyzovat a popsat podmínky ve vybraných základních školách v souvislosti s jejich záměrem nastavit systém podpory o nadané a mimořádně nadané žáky. Prostřednictvím rozhovorů se zástupci managementu škol a s pedagogickými pracovníky jsou identifikovány složky podmínek předpokládající úspěšný rozvoj a vzdělávání této skupiny žáků ve škole i to, jak se v těchto podmínkách reflektují legislativní, finanční či metodická opatření vzdělávací politiky. Pomocí SWOT analýzy jsou podrobněji popsána slabá i silná místa, příležitosti nebo ohrožení výše uvedeného záměru. Výsledná zjištění jsou interpretována v několika rovinách, které školy považují za nejpalčivější.

Reportáž z workshopu „Průběžná diagnostika žáků učitelem zaměřená na mapování socioemočních a osobnostních kompetencí nadaných žáků“

Reportáž pojednává o průběhu a výsledcích workshopu na téma – Průběžná diagnostika učitele zaměřená na mapování a rozvoj osobních a socioemočních kompetencí žáků, který proběhl v rámci IV. Setkání skupin garantů NPI ČR pečujících o nadání. Předmětem workshop bylo sdílení dobré praxe.

Jak hodnotí podporu nadání v Plzeňském kraji nadaní žáci

Příspěvek komentuje sebepojetí a potřeby nadaných žáků gymnázií (včetně nižších stupňů gymnázií) a středních škol Plzeňského kraje orientovaných na technické a přírodovědné oblasti. Názory žáků byly získávány metodou focus groups (ohnisková skupina) v bezpečném prostředí, za přítomnosti odborníků, ke kterým měli důvěru, bez přítomnosti rodičů či pedagogů, v kombinaci s hloubkovými rozhovory a přímým pozorováním. Toto kvalitativní šetření s nadanými žáky bylo součástí komplexního výzkumu, který probíhal v Plzeňském kraji s cílem zjistit stav podpory nadání jak ve školách, tak v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, protože se zde tématem podpory nadání dosud nikdo podrobně nezabýval.

Podpora dětí nadaných a s vysokým potenciálem v MŠ

Článek se zabývá problematikou dětí nadaných a s vysokým potenciálem na úrovni mateřských škol. Je v něm vyzdvižena důležitost identifikace takového dítěte ještě v době, před nástupem do první třídy ZŠ s důrazem na to, jaký to bude mít vliv na jeho sociální smýšlení směrem k sobě samému i v rámci sociální skupiny, či jak toto ovlivní předpoklady pro využití potenciálu dítěte a jeho schopností. V článku je rozpracována důležitost včasné identifikace směrem k několika institucím, které se na výchově a vzdělávání dítěte podílejí a vyvozeny následné výhody pro všechny zúčastněné strany. Závěrem článku je zamyšlení nad tím, z jakého pohledu se dívat na inteligenci a co je podstatou nadání. Také přináší úvahu o tom, jaké perspektivy má nastíněné téma směrem k učitelské veřejnosti.