Československý Fandom vyhlašuje 43. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka

05.09.2023

Své dosud nikde (tj. ani nikde na internetu) nepublikované práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě (textové formáty RTF,TXT, DOC, DOCX, ODT) emailem (v textu mailu prosím uveďte své jméno, eventuálně pseudonym, neuvádějte identifikaci autora v textu práce ani jejím záhlaví či zápatí) a současně jednu čitelnou papírovou kopií (anonymní výtisky bez uvedení jména autora kdekoli v textu práce) na adresu sekretáře:

Pavel Mikuláštík, Poděbradova 143, 612 00 Brno (e-mail CKC(at)FANDOM.CZ)

Do zásilky prosíme, přiložte průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku a jeho výši (je možné, nikoli však nutné, přiložit kopii ústřižku složenky nebo napsat číslo účtu, ze kterého byl registrační poplatek zaplacen) a variabilní symbol, aby bylo možné platbu dohledat, a názvy všech zaslaných soutěžních prací - u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede sekretář. Průvodku je vhodné přiložit i k emailu.

Dále prosíme, vyplňte webový formulář Přihlášky, prohlášení a souhlasu v souladu s GDPR, který je k dispozici v sekci Registrace (https://fandom.cz/index.php/ckc/reqistrace). 
Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby prosíme, provádějte bankovním převodem na účet u FIO banky. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR. číslo účtu je 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR (IBAN a údaje pro SEPA platbu (vnitrostátní) jsou následující: IBAN: SK87 8330 0000 0025 0044 7940, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX (250044794/8330), platbu provádějte jako běžnou vnitrostátní nebo SEPA platbu, rozhodně ne jako mezinárodní).
Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zaplatit registrační příspěvek a zasílat jak jednu papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC, DOCX, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování utf-8). Pokud možno nějakým způsobem proveďte svázání papírové verze,zvláště u objemných prací.

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách, masmédiích či kdekoli na internetu, k publikování jsou chystány nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu. Jednoduše řečeno, nesmí dojít k porušení anonymity.
Sekretář soutěže si taktéž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže z ní a jejího hodnocení vyřadit práce prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací již zveřejněných, ať už tiskem, ve filmové podobě či jakákoli jiným způsobem; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů.

Vymezení soutěžních kategorií je následující:

  • mikropovídka (max. 9 000 znaků včetně mezer)
  • krátká povídka (9 001 až 30 000 znaků)
  • povídka (30 001 až 90 000 znaků)
  • novela (90 001 až 450 000 znaků).
  • Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny.

O přesném zařazení do kategorie rozhoduje sekretář soutěže.

Před odesláním práce doporučuji prostudovat následující článek: https://fandom.cz/index.php/ckc/153-par-rad-autorum

Ještě vyhlašujeme speciální kategorii Robotika. V této kategorii bude vyhlášena nejlepší povídka nebo novela ze všech hodnocených prací. Podmínkou pro zařazení do této kategorie je, že práce musí být na téma robotů.

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 20. listopadu 2023. Práce odeslané po tomto termínu mohou být po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu 2023.

Bližší informace naleznete na následujících odkazech