Literární soutěž Pište dějiny

19.08.2023

Přijímáme všechny literární texty, které v nejširším slova smyslu souvisí s historií, nicméně jako každoročně přidáváme pro zpestření několik témat.

Témata jsou záměrně velice abstraktní a nemají autory a autorky nijak omezovat, ale naopak je inspirovat. Tento rok jsme se rozhodli vám nabídnout náměty z okruhů vědecké práce samotných historiků a historiček. Pokusíme se vám zprostředkovat několik různých metod historického bádání, které budete moci převést do uměleckých textů. Budeme ale velmi rádi, když témata pojmete jakkoli kreativně.

Je stále možné zasílat příspěvky na volné téma ve volném stylu. Rozhodně není v našem zájmu nějaké texty odmítat. Jednotlivé žánry (poezii, prózu, drama) hodnotíme odděleně a ideálně dělíme kategorie i na zmíněná témata. Snažíme se, aby měli všichni stejnou poměrnou šanci na vítězství, a to nehledě na počet zaslaných příspěvků v jednotlivých soutěžních kategoriích. Pouze tematické texty mírně upřednostňujeme proti těm, které jsou psané na vyloženě volný historický námět. 

Povídky, básně i dramata můžete psát na jakékoliv z témat:

1 -    Mikrohistorie - Napište příběhy/básně, ve kterých nefiguruje nikdo v žádném smyslu významný, ani se netýkají žádných přelomových dějinných událostí, ale stejně jsou relevantní pro naše vnímání historie.  

2 -    Intersekcionalita a dějiny menšin - Napište příběhy/básně z prostředí etnické, náboženské, sexuální, ideové, nebo jiné menšiny, která se v historii ocitla na úplném okraji většinové společnosti.

3-     Dekolonizace historie - Napište příběhy/básně, které budou prezentovat svébytné vnímání okolního světa a jeho historického vývoje z pohledu aktérů nepříslušejících k evropské kultuře a západní civilizaci.

 Forma příspěvků:

V tomto roce opět uvítáme všechna poetická, dramatická, prozaická a další literární díla. Hodnocena budou po umělecké stránce, tedy nikoliv například jejich odbornost.

Omezte prosím vizuální úpravy textu na nutné minimum. Při hodnocení bude brána v potaz pouze literární stránka textu. Nepřikládejte ani žádné ilustrace.

Ač nechceme autorky a autory omezovat v tvůrčím zápalu, pro porotu bude ideální, pokud se omezíte na 2-20 normostran textu. Navíc, v případě, že se rozhodnete zasadit do dějin svá poetická díla, neposílejte nám přes dvanáct jednotlivých básní, ale u poezie nám posílejte minimálně 600 znaků textu, nebo 3 jakkoli dlouhé básničky. Letos jsme zavedli i tyto dolní hranice délky příspěvků, protože pro porotu bylo velmi náročné zhodnotit a dostatečně docenit velmi krátká díla.

Pravidla odevzdání:

Přihlásit se můžou všichni milovníci a milovnice historie. Soutěž rozhodně není jen pro členstvo spolku nebo studentky a studenty.

Díla (prozatím) odevzdávejte do 31. 8. 2023. Letos jsme se rozhodli zvážit, jestli uzávěrku neposuneme až na konec září. O změnách vás budeme informovat.

Autoři a autorky mohou zasílat po jednom příspěvku ke každému z témat (tedy celkem 3 příspěvky). 

Příspěvky ve formátu doc., nebo docx. nám zasílejte na adresu obscura@ffabula.cz s předmětem „soutěž“.

Nově díla nejlépe podepište a své jméno uveďte i v mailu. Váš příspěvek bude, než ho předáme porotě, anonymizován a na autorství, i kdyby bylo nějakým způsobem zjevné, nebude při hodnocení brán zřetel. V názvu jednotlivých souborů, nebo v jejich samotných textech také uveďte, do jaké kategorie patří (na jaké téma jsou napsané). Do textu také můžete napsat nějaký originální název vašeho příspěvku, který by se pro přehlednost ideálně neměl shodovat s názvem tématu.

Posílejte nám jen zatím nepublikované texty a samozřejmě se musí jednat o autorská díla.

Ceny a vyhlášení výsledků

Jak už bylo řečeno, soutěží se v několika kategoriích a (z pohledu poroty) nejzdařilejší příspěvky budou oceněny hmotnými cenami.

Vybraná díla budou v závislosti na kapacitě otištěna v časopise studentů historie Obscura (zasláním do soutěže autorky a autoři dávají souhlas s publikací a zveřejněním na internetových stránkách časopisu).

Výsledky budou zveřejněny na stránkách soutěže. Oficiální vyhlášení proběhne na nejbližší neformálním setkání Spolku studentů historie FF UK – FFabula po tomto datu a bude ho doprovázet i dobrovolné veřejné čtení autorů a autorek.