Pacientům s poškozením mozku by mohl pomoci nový neurorehabilitační systém z Ostravy

13.08.2020

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU spolu s Katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TUO, Fakultní nemocnicí Ostrava a Ambulancí klinické psychologie s.r.o. uspěla v programu ÉTA2 u Technologické agentury ČR (TAČR) s projektem „Chytrý neurorehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby“ (TL02000313).

Společný multioborový projekt má pomoci například lidem po cévní mozkové příhodě, pacientům s traumatickým poškozením mozku nebo lidem s poškozeními způsobenými mozkovými nádory a s nimi souvisejícími operacemi. Zapojené subjekty tak budou společně řešit multidisciplinární téma, které zasahuje do oblasti ošetřovatelství, kognitivní rehabilitace, psychologie, biomedicínského inženýrství, kybernetiky i informatiky.

Jejich společným cílem pak bude v následujících třech letech významně přispět ke zvýšení efektivity akutní fáze neurorehabilitace pacientů s poškozením mozku. Společně tak vyvinou nový chytrý neurorehabilitační systém, který se bude skládat ze dvou komplementárních částí. Jeho první část, tedy hardwarové řešení, bude založena na vytvoření hmatatelného uživatelského rozhraní (tangible user interface, dále pouze TUI), které najde využití při neurorehabilitačních úkolech ve formě různorodých her.

TUI je rozhraní, které umožní pacientům řešit úkoly ve speciální aplikaci pro tablety se sadou neurorehabilitačních her. Tento úkol má před sebou tým z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TUO vedený doc. Ing. Martinem Augustynkem, Ph.D. a doc. Ing. Martinem Černým, Ph.D.

Druhou – softwarovou část navrhovaného systému – bude vyvíjet katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU pod vedením RNDr. Martina Kotyrby, Ph.D. a Ing. Pavla Smolky, Ph.D. Jejich portálové řešení se bude skládat ze serverové části, webové aplikace a mobilní aplikace. Server bude sbírat a vyhodnocovat data získaná od pacientů, provádět adaptabilitu i rozhodovací algoritmy postavené na metodách soft computingu, které budou řídit celý proces rehabilitace pacienta. Mobilní i webová aplikace pak umožní skrz rozhraní propojení mezi pacientem a serverovou částí systému.

Důležitá bude samozřejmě spolupráce s Ambulancí klinické psychologie s.r.o. vedené PhDr. Petrem Niliusem, Ph.D. a týmem z Fakultní nemocnice v Ostravě vedeným Mgr. Andreou Goldírovou. V ní půjde o vytvoření doporučeného postupu ve formě certifikované metodiky, která zavádí kognitivní rehabilitaci do akutních fází léčby po dobu prvních šesti měsíců.

Tato metodika bude zahrnovat doporučení do klinické praxe, zohledňovat specifika každé léčebné fáze. Vše bude vycházet z interdisciplinárního přístupu k organizaci a systematizaci péče o pacienta, která je na pomezí medicíny, ošetřovatelství, klinické psychologie (jmenovitě neuropsychologie), klinické logopedie a speciální pedagogiky.

„Celý projekt bude velmi náročný nejen z hlediska provázanosti procesů a postupů, ale hlavně při ověřování funkčnosti systému na pacientech. Přesto pevně věřím, že projekt bude mít významný vliv a pomůže pacientům nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celém Česku,“ říká hlavní řešitel projektu doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.