Proběhla konference Vzdělání pro budoucnost

17.09.2021

Hlavními řečníky konference byli špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představili teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navázali další přednášející. Součástí konference byly i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky bylo potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Konference byla zaměřena také na otázku, jak motivovat učitele, aby je práce s dětmi bavila a přinášela jim radost, a také jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet. Dále se všichni obeznámili s inovativními metodami ve vzdělávání.

Akci zahajovali představitelé jednotlivých institucí, které se na konferenci podílely, a Tomáš Blumenstein za organizační tým.

Hned první přednášky v největším sále budovy ČSVTS se ujala Lucie Pivoňková, která účastníkům přiblížila důležitost práce s takzvanými „Soft skills“. Během dne si pak na své přišli také účastníci toužící po tipech a tricích pro výuku matematiky, angličtiny či informatiky. Nechyběly ani workshopy s nápady pro práci s nadanými dětmi nebo dobrovolné testování IQ. Za zmínku rozhodně stojí také workshop Jiřiny Majerové, která se v 90 minutách věnovala typologii MBTI a jejímu využití ve školství.

Přestože byla laťka pro přednášky vysoko, neděle nebyla o nic méně zajímavá než sobota. Hned v prvním bloku neměli účastníci výběr přednášky vůbec jednoduchý. Nejvíce účastníků si získala přednáška Kateřiny Kožnarové, která přiblížila digitální svět dnešních dětí, a to jak v rámci sociálních sítí, tak třeba i e-sportu. Velký ohlas pak vyvolal průzkum o používání sociální sítě Snapchat mezi dětmi ve věku 8-12 let. Hojně probíraným tématem druhého dne přednášek pak byla metoda CLIL, která do výuky běžných předmětů implementuje také cizí jazyk. Diskuse se rozproudila také na přednášce Tomáše Blumensteina o budoucnosti českého školství, kde propagoval jeho decentralizaci a liberalizaci. Pozornost pedagogů si pak získali Tereza Foltýnová a David Janoška, kteří představili nejen své nové učebnice logiky, ale i logiku jakožto školní předmět, který děti baví.

Ohlasy účastníků

„Je to tu úžasné, mám plný blok poznámek. Velice mě zaujaly přednášky o druzích inteligence, jak je ve škole rozvíjet a jaký má hudba vliv na IQ.“ sdělila Ludmila Dankovičová, učitelka Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově.

„Zjistili jsme, jak vypadá digitální věk současných dětí a dostali jsme tipy, jak odpoutat jejich pozornost od displeje mobilního telefonu.“

„Zazpívali jsme si písničky, které dětem pomohou s lepším zapamatováním si vyjmenovaných slov.“

Prezentace přednášejících budou k dispozici na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1582.

Organizátoři děkují všem účastníkům, partnerům akce a dobrovolníkům. Už pro Vás připravují další ročník. Podrobnosti budou zveřejněny na https://konference.mensa.cz.

Kontakt:

Tomáš Blumenstein

+420 603 726 030

tomas.blumenstein@mensa.cz

Pořádající organizace

Mensa České republiky

Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace, má přes 145 000 členů ve sto zemích světa. Mensa ČR nabízí svým 5 500 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí, a především přátelského prostředí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, projekt Podporujeme nadané děti pro budoucnost, projekt Škola 4 a Abaku do škol, zřizuje Kluby nadaných dětí, pořádá pobytové vzdělávací akce pro děti, realizuje konference a semináře pro učitele a provozuje portál o nadání deti.mensa.cz. Mensa ČR provádí testování IQ veřejnosti a pořádá mezinárodní akce i zahraniční exkurze. www.mensa.cz

Svět vzdělání

Svět vzdělání se zaměřuje na zkvalitňování výuky na školách formou seminářů a konferencí pro učitele i pro rodiče, podporou projektového učení a dalších efektivních forem vzdělávání a zejména realizací tříd s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, logiky a informatiky na školách v Prostějově, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Brně, Brně – Líšni, Brně – Novém Lískovci, Břeclavi, Olomouci, Holešově, Kopřivnici a Hranicích. Hledáme učitele pro budoucí spolupráci nejen v těchto městech. Svět vzdělání také zřídil Technologický klub v Prostějově, ve kterém se žáci a studenti učí pracovat s technologiemi 3D tisku, s roboty, senzory a učí se programovat. Svět vzdělání realizuje on-line kurzy pro děti i pro učitele a podporuje logické myšlení serverem www.unikovka.online i hrou www.desik.cz. www.svetvzdelani.cz

Nakladatelství Fraus

Již 30 let pomáháme českému vzdělávání. Naším cílem je pomáhat dětem v rozvoji jejich dovedností a znalostí. Chceme děti především motivovat k samostatnému přemýšlení a objevování, a to nejen ve vzdělávání, ale hlavně v jejich budoucím životě. Poskytujeme proto profesionální a komplexní podporu vzdělávání na základních a středních školách. Vyvíjíme a nabízíme tištěné, interaktivní a nově i unikátní hybridní učebnice a pracovní sešity i další vzdělávací materiály a služby. Jsme největším tuzemským učebnicovým nakladatelstvím. Podporujeme zavádění nových výukových metod do českých škol a patříme mezi průkopníky a nejaktivnější propagátory smysluplného využití digitálních vzdělávacích materiálů ve výuce. www.fraus.cz

Národní pedagogický institut České republiky

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. Poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. Je pověřen funkcí revizního pracoviště a vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací. NPI ČR vznikl 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání. Pod jednu střechu se dostaly revize a tvorba kurikul všeobecného a odborného vzdělávání, poradenství pro školy a školská zařízení, kariérové poradenství, další vzdělávání a systémová podpora pedagogických pracovníků. Oblasti podpory nadání se v NPI ČR věnuje Oddělení mládeže a podpory nadání, jehož Talentcentrum je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané. www.npi.cz

Partneři konference

Nadace RSJ

Nadace RSJ, která má ve svém mottu „Pomáháme myslet jinak“, je hlavním partnerem letošního ročníku konference a pomáhá jejímu rozvoji. Nadace se zaměřuje na problematiku nadaných a přemýšlivých dětí, ale také na oblast psychického zdraví dětí a mládeže. Podporuje např. Linku bezpečí a Dětské krizové centrum, ale také projekty duševní prevence či organizace usilující o systémové změny ve vzdělávání.

www.nadacersj.cz

Albi, www.albi.cz

CTM, www.ctm-academy.cz

Nakladatelství Pasparta, www.pasparta.cz

O2 Chytrá škola, www.o2chytraskola.cz

Channel Crossings, www.chc.cz, www.ucebniceclil.cz

AV Media, www.avmedia.cz

Mandala Montessori s.r.o., www.Mandala-Montessori.eu

Didaktis spol. s r. o., www.didaktis.cz

Kidtownedu.cz, www.kidtownedu.cz

Galileo Corporation s.r.o., www.igalileo.cz

Abaku, www.abaku.cz

School My Project, www.skolamujprojekt.cz

OKsystem, www.oksystem.com