Program Newton

09.09.2020

Program Newton umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech (tj. předmětech) vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PřF UP). Newton je zařazen jako akreditovaný studijní program v rámci Celoživotního vzdělávání na UP. Tento program je poskytován zdarma.

Student má na PřF UP k dispozici kontaktní osobu, která po dohodě se studentem a odborníkem daného oboru doporučí k absolvování vhodné kurzy. Stejně tak je studentovi k dispozici po celou dobu jeho studia v kurzu i k případným dodatečným konzultacím po ukončení oficiální účasti.

O zařazení uchazeče do programu rozhoduje v souladu s podmínkami o zařazení a kapacitou programu děkan. Uchazeč se stává účastníkem vzdělávání nabytím účinnosti Smlouvy o účasti v programu. V případě nezletilých smlouvu podepisuje současně jeho zákonný zástupce. Počet přijímaných studentů je limitován, a to max. počtem 30 studentů za semestr; dolní hranice nebyla stanovena.

Student pak navštěvuje vybranou výuku na PřF UP společně s vysokoškolskými studenty a skládá zápočty a zkoušky s perspektivnou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP může požádat o uznání kreditů za již úspěšně absolvovaný předmět v rámci programu Newton, a to do 2 let od jeho úspěšného absolvování (u předmětů zakončených zkouškou musí být současně splněna podmínka výsledku zkoušky A nebo B nebo C).

Účast na programu Newton je doporučována zejména studentům 3. a 4. ročníků středních škol, a to z důvodu limitu garance časové platnosti uznání kreditů za úspěšně absolvovaný předmět při nástupu do standardního studia na PřF UP (viz info výše).

Všechny podrobné informace naleznete na: badatel.upol.cz