Jak jsou školy připraveny s takovými (nadanými) dětmi pracovat? Může nastat problém, pokud se takové dítě zařadí mezi ostatní průměrné prvňáky? Má MSMT nějaký koncept, zařazují se tyto děti do speciálních tříd? Chystá se něco do budoucna?

Odpověď

Vhodné je, aby takové dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, které poskytne škole (mateřské/základní) doporučení k jeho výchově a vzdělávání ve škole. Rodiče často ŠPZ vyhledají sami, avšak pokud ne, bývá vhodné, aby škola rodičům vyšetření v ŠPZ doporučila a současně s tím poskytla (samozřejmě se souhlasem rodičů) ŠPZ informace o tom, jak se dané dítě ve škole projevuje. Pokud by výchovné a vzdělávací potřeby takového dítěte nebyly zmapovány již před jeho nástupem do první třídy ZŠ, minimálně by pak trvalo nějaký čas, než by k tomu došlo a vzdělávání dítěte se upravilo podle jeho specifických vzdělávacích potřeb. Je proto lepší, když už je škola při vstupu dítěte do první třídy zná a může podle toho hned upravit jeho vzdělávání, například formou individuálního vzdělávacího plánu. ŠPZ poskytují školám pro tvorbu IVP potřebné podklady a dle potřeby dané školy i další metodickou podporu. V současnosti v našich školách převládá individuální integrace intelektově mimořádně nadaných žáků v běžných třídách. Jsou však i školy, které se na vzdělávání (mimořádně) nadaných žáků blíže zaměřují a využívají možnosti jejich skupinové integrace, tj. společného vzdělávání nadaných ve všech nebo některých předmětech – viz např. třídy pro mimořádně nadané žáky na prvním stupni ZŠ Máj II v Českých Budějovicích, skupinová výuka mimořádně nadaných žáků v některých předmětech na 1. stupni ZŠ nám. Curieových v Praze 1 nebo třídy s rozšířenou výukou některých předmětů na FZŠ Hálkova v Olomouci, které jsou rovněž určené pro intelektově mimořádně nadané žáky. Od 1. září 2016, kdy vstoupí v platnost vyhláška 27/2016 sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, budou mít školy nově možnost využívat na základě doporučení ŠPZ poměrně širokou škálu podpůrných opatření s normovanou finanční náročností i pro vzdělávání dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných. Školy mají již několik let metodickou informaci jak upravovat obsah učiva nadaných a mimořádně nadaných žáků, jedná se zejména o obohacování učiva (tedy obsah se upravuje o témata, která jsou náročnější), nová legislativní úprava pak umožňuje, aby nadaní žáci docházeli výběrově na výuku v oblastech, kde dosahují mimořádné úrovně do vyšších ročníků, mohou také v pozdějším věku využívat vzdělávání formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu. Novinkou je podpora těchto žáků i v mimoškolní činnosti, ve školských zařízeních. K jejich vzdělávání je pak možné využívat široké spektrum pomůcek – karty do knihoven, mikroskopy, on-line přístupy k odborným databázím, encyklopedie, odborné učební materiály, lupy, preparační soupravy, odborné časopisy a knihy, programy na sběr dat,atd. Současně tito žáci mohou využívat všechny podpory i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud je vedle jejich nadání přítomna i některá z těchto potřeb (poruchy pozornosti, poruchy učení, Aspergerův syndrom). U žáků se pak doporučuje i způsob metod výuky, hodnocení žáka, organizace vzdělávání žáka atd. Pomoc také může nabídnout rodičům i škole příslušná krajská síť podpory nadání. Tyto sítě poskytují nabídku aktivit a služeb pro kognitivně nadané děti a žáky s využitím regionálních kapacit a zdrojů. Krajskou sít má na starosti Koordinátor podpory nadání při krajském pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání. Krajská síť podpory nadání se skládá z pracovišť – typicky škol každého typu (MŠ, ZŠ I, ZŠ II, SŠ, VŠ), školských zařízení (zvl. SVČ), nevládních a neziskových organizací (NNO), které se věnují nebo hodlají systematicky věnovat práci s nadanými. V sítí jsou zapojena odborná pracoviště (oborový expert: výzkumné či vývojové pracoviště, zaměstnavatel), která nabízejí kapacity, zdroje a oborové experty pro práci s nadanými dětmi, žáky a studenty. Podrobné informace o Systému podpory nadání, kontakty na Koordinátory podpory nadání v krajích, pracovníky pedagogigcko-psychologických poraden, kteří se věnují identifikaci nadání, nabídku aktivit, služeb a kontakty na školy, které již realizují programy pro podporu nadání, naleznete na www.talentovani.cz.