Kde získat finanční podporu? Nadaní žáci jsou často z chudých rodin; náklady na některé aktivity jsou poměrně vysoké, neumožňují tedy žákům se jich zúčastnit (nebo žáci neví, kam se o podporu přihlásit). Často je problém i cestovné.

Odpověď

Pro zájemce z řad jednotlivců doporučujeme pokusit se využít některé ze stipendií či ocenění v naší rubrice na tomto webu. Pro školy a organizátory MŠMT vyhlašuje dotační program, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let. Jimi organizované aktivity jsou pak pro žáky za dotovanou cenu či zdarma. Program prioritně podpoří organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů, soustředění apod., které budou zajišťovat zejména nové netradiční formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času. Dotační program umožní podporovat projekty subjektům, které mohou významným způsobem podpořit nadané žáky. Dále doporučujeme rubriku Finanční zdroje pro školy organizace na tomto webu. http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce-2 Projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) pomůže i ředitelům, kteří v oblasti školství využívají nebo chtějí využívat evropské dotace ve snaze kultivovat vzdělávací systém. Experti z projektu SRP poskytnou v rámci ustavených krajských Center podpory zájemcům, kteří se chtějí zapojit do výzev v rámci OP VVV, poradenskou a konzultační pomoc. http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/o-projektu.ep/