Kteří žáci by spadali do IV. stupně podpory podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných?

Odpověď

Do druhého stupně podpory mohou spadat nadaní i mimořádně nadaní, do třetího stupně podpory mimořádně nadaní, u kterých se umožňuje obohacování nad rámec výstupů školního vzdělávacího programu, respektuje se tzv. dvojí výjimečnost těchto žáků. [Pozn.: dle textu Přílohy 1 Vyhlášky jsou však do tohoto stupně podpory zahrnuti i žáci nadaní.] Do čtvrtého stupně podpory spadají žáci mimořádně nadaní, kteří vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělání, dosahují mimořádných výsledků a vyžadují i úpravy ve formách vzdělávání. Mohou to být například žáci s Aspergerovým syndromem. [Koordinátoři NÚV se však shodují v tom, že převažovat zde budou mimořádně nadaní žáci bez dvojí výjimečnosti – například úspěšní řešitelé Středoškolské odborné činnosti (SOČ), mezinárodních kol předmětových olympiád apod.] Odpovídá PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně sekce 3 NÚV v závorkách jsou komentáře Světlany Durmekové, Ph.D. z NÚV