Koumák pro čtvrťáky (pracovní sešit)

Brlicová Věra a spol.

V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

Struktura pracovního sešitu

Sešit se skládá ze čtyř částí: prohlubujících témat k učivu prvouky, sbírky úloh z českého jazyka, sbírky úloh z matematiky a projektů. V klíčových částech odpovídá řazení témat jejich pořadí v učebnicích 4. ročníku. Díky tomu sešit umožňuje variabilně doplňovat běžné hodiny, a nabízí tak dětem dostatek různorodých podnětů po celý rok. Tím lze v těchto oblastech zajistit systematický a cílený rozvoj dětí.

1. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí

V této části naleznete šestnáct prohlubujících témat volně navazujících na učivo prvouky. Kapitoly se zaměřují na rozšiřování poznatků dětí, rozvoj jejich čtenářské gramotnosti a na práci s informacemi. Jsou v nich rozebírána nejrůznější přírodopisná, zeměpisná, dějepisná a sociální témata či téma finanční gramotnosti.

Kapitolu tvoří výchozí text a úlohy, které z něj čerpají a rozvíjí jeho obsah. Část úloh ověřuje porozumění textu. Plněním jiných úloh zase děti postupně získávají další informace o tématu. Součástí kapitol můžou být i úlohy jazykové či matematické, u nichž je k vyřešení potřeba nalézt podstatné informace a využít početní dovednosti. Najdete zde rovněž úlohy zaměřené na rozvoj postřehu a logického a kritického myšlení.

Část kapitol tvoří také sociálně laděná témata (kapitoly 13-16), jejichž cílem je v části 1 seznámit děti s tématem spolupráce, hledání přátel a udržování vztahů s nimi, s prací s chybou a rovněž s problematikou šikany. V části 2 se děti na modelovém příběhu učí sledovat své prožívání a poznávat své vlastnosti, snaží se vcítit do druhých, porozumět jejich pocitům a chování, což je předpokladem budování dobrých vztahů. Tím tato témata rozvíjí klíčové kompetence sociální a personální a směřují k napinění průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

2. Čeština, která ti dá asi zabrat

Druhá část pracovního sešitu slouží k rozšíření hodin českého jazyka. Nabízí ke každému tématu obtížné, komplexní úlohy z oblasti jazyka, slohu i literatury, které od dětí vyžadují využití vyšších úrovní myšlení. Rozvíjí tak u nich nejen lingvistické nadání, schopnost práce s informacemi a tvořivost, ale také volní vlastnosti, jako jsou systematičnost či vytrvalost.

Jedná se zejména o náročnější úlohy, které pracují s kontextem zajímavého příběhu, kombinují více kritérií a dávají dětem možnost volné tvorby.

V tomto dílu jsme pro vás připravili nové pojetí kapitol, díky němuž bude pro malé koumáky práce s mateřským jazykem jednak o něco komplexnější, jednak výrazně zapeklitější.

Každá kapitola má dvě části:

  • Literární dvoustrana vždy začíná krátkým úryvkem z dětské literatury. Po něm následují úlohy, které ověřují porozumění obsahu úryvku nebo znalost základních literárních pojmů a především jejich aplikaci na konkrétní text, i úlohy vyzývající děti, aby na úvodní úryvek navázaly tvorbou vlastního textu. Úlohy jsou pestré, tematicky propojené a často umožňují získat luštěním další informace o knize, jejích hrdinech, ději, autorovi atd. Věříme, že to děti inspiruje, aby si danou knihu přečetly celou.
  • Jazyková dvoustrana má vždy jasně dané jazykové téma (např. nauku o slově, slovesa), jemuž se úlohy věnují. Vedle toho však některé z nich navazují na předchozí literární dvoustranu a téma daného úryvku. Dvoustrana tak kromě aplikace jazykového učiva může v úlohách se skrytými informacemi přinést další zajímavé údaje o knize či jejím tématu. Součástí dvoustrany je vždy také zásobárna textů. Jde o soubor krátkých textů různých stylů a žánrů, s nimiž některé úlohy z dvoustrany pracují, takže se současně nenásilně procvičuje i učivo slohové a literární. Děti totiž musí vždy samy poznat, který text nebo které texty mají ze zásobárny vybrat - na základě rozpoznání typu textu, jeho tématu, jevu, jenž je v něm obsažen, spojitosti s tajenkou předchozí úlohy apod. Možností je nepřeberné množství a úlohy jsou díky tomu rozmanité, ale také náročné. Řada z nich kvůli tomu totiž vyžaduje jeden až dva myšlenkové kroky navíc, a důkladně tak prověří soustředěnost, systematičnost a vytrvalost dětí.

Poslední kapitolu tvoří sada hravých úloh, které nejsou zaměřeny na konkrétní jazykové učivo, ale rozvíjí lingvistické nadání a logické myšlení obecně. Úlohy z této kapitoly doporučujeme zařazovat do výuky v průběhu celého školního roku.

Nedílnou součástí pracovního sešitu je i opakování učiva 3. a 4. ročníku. Jsou v něm vždy obsaženy úlohy propojené společným tématem, jež na malém prostoru komplexně procvičí veškeré učivo daného ročníku.

3. Matematika, která ti dá asi zabrat

Tato část pracovního sešitu slouží k rozšíření hodin matematiky. Ke každému tematickému celku nabízí řadu komplexních a tvořivých úloh, které od dětí vyžadují využití vyšších úrovní myšlení. Rozvíjí tak u nich nejen abstraktní, analytické a logické myšlení, prostorovou představivost nebo schopnost práce s informacemi, ale i čtenářskou gramotnost a volní vlastnosti jako systematičnost, pečlivost a vytrvalost.

V této části se setkáte s následujícími typy úloh:

  • Slovní úlohy, kde bývá učivo zasazeno do složitějšího situačního kontextu, takže děti musí zohlednit různé podmínky a vybrat relevantní údaje.
  • Početní úlohy obvykle kaskádového typu, jež využívají práci s čísly a symboly a nahrazují tzv. drilové úlohy. Řešení těchto úloh směřuje k vyluštění zajímavých informací, což děti motivuje. Numerické a symbolické myšlení se v tomto věku rozvíjí velmi rychle, a je proto třeba poskytovat dětem dostatek podnětů a problémů rozličného charakteru.
  • Vícekrokové úlohy, které od dětí vyžadují kromě výše uvedených dovedností také systematickou práci s uvedenými daty. Tím se úlohy stávají náročnějšími a zajímavějšími - a v neposlední řadě jsou pro děti větší výzvou. Úlohy také využívají práci s grafem a tabulkami a jejich interpretaci, čímž dětem ukazují výhody zpracování dat a informací právě těmito způsoby.

Vedle toho se v pracovním sešitě objevuje řada úloh se skrytými informacemi a sady příkladů, jejichž výsledky dětem umožní vyluštit tajenku, objevit obrázek nebo najít cestu bludištěm. Postupné odhalování řešení přináší dětem nové informace. Ty pak využívají v dalších příkladech.

Poslední kapitolu tvoří sada netradičních úloh, které neprocvičují žádné konkrétní učivo, ale rozvíjí matematické dovednosti, logické myšlení, prostorovou představivost a postřeh obecně. Úlohy z této části doporučujeme zařazovat do výuky průběžně. V publikaci nechybí ani opakování učiva 3. a 4. ročníku.

4. Co všechno už umíme prozkoumat

Závěrečnou část pracovního sešitu tvoří tři tematické projekty. Jsou vhodné k zařazení do hodin prvouky. Navazují na učivo tematických okruhů Místo, kde žijeme a Lidé kolem nás. Směřují rovněž k napinění průřezových témat Multikulturní výchova a Mediální výchova.

Na projektech lze pracovat s celou třídou. Každý zabere více než jednu vyučovací hodinu, je proto vhodné pracovat v blocích.

Každý projekt je rozdělen do tří částí:

  • V teoretické části si děti přečtou text, prohlédnou si obrázky, které je uvedou do tématu, a v několika úlohách si ověří, nakolik porozuměly předkládaným informacím. Prostřednictvím dalších úloh si samy dopiní další informace.
  • V badatelské části děti sbírají a analyzují data.
  • V závěrečné části si děti shrnou klíčové informace a vyvodí závěry ze své práce v badatelské části nebo na základě nově nabytých informací a dovedností zhotoví samostatný výtvor.

Součástí všech projektů je rovněž sebehodnoticí tabulka. Je na straně 178 nebo 179 a odkazuje na ni symbol šipky.

Všechny čtyři části mají podobnou strukturu kapitol. Tvoří je zejména číslované úlohy. Některé z nich, pokud jsou obsáhlejší a sestávají z více úkolů, se dále dělí na části označené písmeny (např. 3A). Řešení úloh se vpisuje obvykle přímo do pracovního sešitu. V některých úlohách je však navíc potřeba papír na zápisky, např. u slohových úloh zaměřených na vlastní tvorbu textu.

Celým pracovním sešitem provází děti postavička Klíče, která jim v bublinách radí, doplňuje informace, připomíná důležité poznatky nebo zadává doplňující úlohu.

Je-li úloha velmi náročná, je u kolečka s jejím číslem navíc symbol malého ozubeného kolečka. U takové úlohy je třeba vyvinout velké úsilí a je v pořádku, pokud ji děti nezvládnou hned napoprvé či bez pomoci. Ke všem takovým úlohám najdou děti na stranách 180-182 nápovědu.

Symbol špendlíku umístěný v pravém dolním rohu úlohy odkazuje na mapu České republiky na straně 184. Tento symbol se objevuje u zadání úloh, které pojednávají o zajímavých místech a lokalitách naší země. Děti se tak můžou podívat, zda je dané místo poblíž jejich domova nebo v blízkosti jiného místa, které již znají, což zlepšuje jejich orientaci v mapě.

Výsledky úloh jsou uvedeny v klíči, který si můžete stáhnout na webových stránkách nakladatelství www.didaktis.cz

Nakladatelství Didaktis
ISBN: 978-80-7358-288-3
Počet stran: 184
Rok vydání: 2018

 

Didaktis, 2018, Brlicová Věra a spol.