Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Obsah akce:

1.    část

– Názorná představa o čísle. Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Násobení a dělení čísel zakončených nulami. Činnostní automatizace násobilky a dělení – činnosti se čtverečky a tabulkami.

- Samostatné vyvození dělení se zbytkem.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Zpětná vazba. Práce s chybou.

- Pozitivní způsoby hodnocení žáků.

- Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva. Peníze ve výuce.

- Organizace sebekontroly žáků při výuce a samohodnocení.

- Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

 

2.    část

– Mezipředmětové vztahy s Čj a dalšími předměty.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

- Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.

- Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků. Základní geometrické výpočty.

- Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.

- Vytvoření představy jednotek obsahu.

- Peněžní model desetinného čísla, obchodování.

- Diferenciace ve výuce.

- Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení ve 4. ročníku.

 

3.    část

– Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

- Mezipředmětové vztahy s Čj a dalšími předměty.

- Vzájemná komunikace a prohlubování kompetence sociální.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

- Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

- Diferenciace ve výuce.

- Utváření a rozvoj kompetence k učení a kompetence občanské.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků. Základní geometrické výpočty.

- Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů. Vytvoření představy jednotek obsahu.

- Peněžní model desetinného čísla.

- Mozaikové hry se zaměřením na kompetenci komunikativní.

- Řešení úloh s pomocí činností zaměřených na rozdělování celku na stejné části a na skládání částí do celku.

 

4.    část

– Názorná představa desetinného čísla.

- Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Činnostní vytváření představy zlomku. Kruhový model zlomku.

- Jednoduché úlohy na řešení dělení celku na stejné části a skládání celku z částí na základě činností s kruhovým modelem zlomku.

- Činnostní vytvoření představy desetinného čísla s využitím pomůcky ze čtvercové sítě.

- Výuka zlomků činnostně, vhodné pomůcky a práce s náměty žáků. 

- Práce s číselnou osou.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Zpětná vazba. Práce s chybou.

- Pozitivní způsoby hodnocení žáků. Diferenciace ve výuce.

- Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva.

- Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.

- Úsudkové počítání –jednoduché zápisy slovních úloh spojené s činnostmi.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

 - Mezipředmětové vztahy.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

 - Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení v 5. ročníku.

 Předkládané postupy významně přispívají k postupnému utváření a rozvoji kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní a kompetence k učení.

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2019-003 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 8. 7. 2019, 9. 7. 2019, 10. 7. 2019, 11. 7. 2019, zahájení v 13:00

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 8. do 11. 7. 2019. Zahájení v pondělí v odpoledních hodinách, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán začátkem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 250 Kč, záloha 6 250 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        5350,-       - kurzovné + plná penze
        5050,-       - kurzovné + obědy
        4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 
Datum konání
08.07.2019 - 11.07.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
ZŠ Velehrad
Adresa
Salašská 300
Velehrad
68706
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Aktivita
Pobytová aktivita
Typ
Pedagogové
Obor
Matematika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení