Činnostní učení Čj v 1. ročníku

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku v ceně 350 Kč a příručky Metodika činnostního učení v přípravném období a metodika čtení s porozuměním v 1. ročníku. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

Obsah akce:

1. část

 • Smysl a význam přípravného období.
 • Předčtenářské a předpočtářské období.
 • Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti (Kimovy hry). 
 • Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.
 • Pokládáme základy kompetence pracovní, komunikativní a kompetence sociální.

2. část

 • Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi.
 • Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.
 • Hádanky typu: Je to na stromě a je to k – o – s. Co je to? Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.
 • Pozitivní motivace a hodnocení, žákovy prožitky, sebeuvědomění si prožitku.
 • Postupné utváření kompetence komunikativní, kompetence pracovní a kompetence sociální.

3. část

 • Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika. Zásady, které je třeba při psaní dodržovat. 
 • Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.
 • Ukázka práce s pracovním sešitem Moje první psaní.
 • Tvarové skupiny písmen.
 • Práce s písankami.
 • Rozbalování kompetence pracovní a komunikativní.

4. část

 • Předslabikářové období – analyticko-syntetická výuka čtení. Práce s metodikou výuky čtení. 
 • Vyvození písmen – zrak, sluch.
 • Metodický postup při vyvozování slabik, činnosti s pracovními sešity Ilustrované slabiky a Živá abeceda.
 • Mezipředmětové vztahy s Prv.
 • Rozbalování kompetence komunikativní.

5. část

 • Začátky čtení v 1. ročníku – pozvolný přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení textu.
 • Důraz na porozumění čtenému textu.
 • Vyjadřování významu slov kresbou.
 • Didaktické hry se sloupečky slov připravených ve Slabikáři. Slabikář a první čítanka.
 • Podněcování zájmu o čtení.
 • Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální, kompetence pracovní a kompetence k učení.

6. část

 • Využití multimediální výpočetní techniky ve výuce Čj v 0. a 1. ročníku.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy.

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2019-005 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Ivana Vacková
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 8. 7. 2019, 9. 7. 2019, 10. 7. 2019, 11. 7. 2019, zahájení v 13:00

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 8. do 11. 7. 2019. Zahájení v pondělí v odpoledních hodinách, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán začátkem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 250 Kč, záloha 6 250 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        5350,-       - kurzovné + plná penze
        5050,-       - kurzovné + obědy
        4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 
Datum konání
08.07.2019 - 11.07.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
ZŠ Velehrad
Adresa
Salašská 300
Velehrad
68706
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Aktivita
Pobytová aktivita
Typ
Pedagogové
Obor
Ostatní, Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení