VUT Junior 2020/2021

VUT Junior je formát neformálního volnočasového vzdělávání, který simuluje některé prvky studia na vysoké škole. VUT Junioři tak mají šanci nahlédnout do některých procesů studia na vysoké škole – účastní se imatrikulace a promoce, vlastní studentský index, do kterého se jim zaznamenává účast na přednáškách a cvičeních, a po ukončení studia jsou držiteli diplomu o absolvování. Přednášky a cvičení jsou pro ně speciálně upraveny, aby odpovídaly vědomostem získaným na základní škole a tyto dále rozvíjely. Vědomosti jsou předávány srozumitelnou formou se zapojením prvků hry a experimentu. VUT Junioři tak mají možnost získat náskok před svými vrstevníky zejména ve fyzice a chemii a pěstovat motivaci k dalšímu studiu těchto předmětů.

Aktivity projektu jsou uskutečňovány na fakultách a součástech VUT. Ty se v pořádání přednášek střídají, aby VUT Junioři navštívili během akademického roku co nejvíce pracovišť VUT. Témata přednášek vždy odpovídají jejich zaměření. Setkání jsou pořádána v sobotu, jedenkrát v měsíci. Včetně imatrikulace a promoce se jedná o 10 sobotních setkání.

Kapacita ročníku 2020/2021 je 100 účastníků (z toho 20 je bude přednostně vyčleněno pro děti absolventů VUT). Další zájemci budou zařazeni mezi náhradníky a budeme je kontaktovat v případě, že se uvolní místo. Přihláška ke studiu je určena k přihlášení jednoho dítěte, pro přihlášení více dětí je nutné vyplnit pro každé dítě přihlášku zvlášť. 

Náplní VUT Junior je 10 sobotních setkání na rektorátu, fakultách a univerzitních centrech Vysokého učení technického v Brně. Těmito setkáními jsou imatrikulace, 8 seminářů a promoce. Pro úspěšné zakončení VUT JUNIOR je třeba navštívit alespoň 5 z 8 seminářů a mít je zaznamenané v indexu. Úspěšný student získá při promoci diplom s podpisem rektora VUT a z rukou člena vedení VUT. Pěti účastníkům nabízíme prominutí vstupního poplatku. Zájem o prominutí poplatku je nutné zaškrtnout v přihlášce. Pro uznání žádosti je nutné doložit výši příjmů dle pokynů zaslaných po přihlášení, a že tyto příjmy nepřesáhly v měsících březnu, dubnu a květnu 2020 výši životního minima. Pokud po přihlášení zjistíte, že se Vaše dítě nemůže studia v rámci VUT Junior zúčastnit, kontaktujte, prosím, v této věci kontaktní osobu. Budeme tak moci dát prostor náhradníkům.Výše zápisného činí 2 500 Kč, prosím, zasílejte tuto částku za každé dítě zvlášť do téhož data. Číslo bankovního účtu je 111043273/0300, variabilní symbol 9016001 a do poznámky pro příjemce prosím uveďte "jméno a příjmení účastníka - VUT Junior".

Program setkání

10. 10. 2020 - Ústav soudního inženýrství
Místo konání: Purkyňova 118, Brno
VUT Junioři se mohou těšit na FabLAB Experience. Jedná se o návěs se skrytou dílnou, který nabízí vzdělání v oblasti digitálních výrobních technologií.
web ÚSI / web FabLAB

7. 11. 2020 - Fakulta informačních technologií
Místo konání: Božetěchova 2, Brno. Seznámení s oblastí IT a poznání, co je to vlastně počítač. VUT Junioři si zkusí naprogramovat hru nebo vlastního robota.
web FIT

5. 12. 2020 - Fakulta stavební
Místo konání: Veveří 95, Brno, Úvodní přednáška na téma stavebnictví a odpolední rozdělení na skupiny. VUT Junioři poznají oblasti, kterými se stavaři zabývají, a to od počítačového modelování nosných konstrukcí, přestup tepla, proudění kapalin, až po vlastní návrh staveb se zřetelem na uvažování architektonického prvku.
web FAST

16. 1. 2021 - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Místo konání: Technická 10, Brno, VUT Juniory čeká úvodní přednáška o elektrotechnice a komunikačních technologiích a odpolední rozdělení. V rámci sedmi menších skupin se podrobněji seznámí s daným tématem a praxí v elektro oblasti.
web FEKT

13. 2. 2021 - Fakulta podnikatelská
Místo konání: Kolejní 4, Brno, Účastníci budou seznámeni se základy marketingu a marketingové komunikace. První část bude mít formu přednášky a ve druhé části si mladí studenti vyzkouší získané znalosti aplikovat do praxe.
web FP

20. 3. 2021 - Fakulta architektury
Místo konání: Poříčí 5, Brno, Program bude zahájen přednáškou, seznámením se s organizátorem storyboard a vyvrcholí dvěma praktickými workshopy – „Kresba perspektivy“ a „Architektura hrou“.
web FA

17. 4. 2021 - Fakulta strojního inženýrství
Místo konání: Technická 2, Brno, VUT Junioři si společně poslechnou přednášku „Cesta za Sluncem“, která bude zaměřena na úplné zatmění Slunce, a poté se rozdělí na dvě skupiny, v rámci kterých navštíví workshopy "Ukaž, co dokážeš s LEGO MINDSTORMS" a "3D tisk jako běžná součást našich životů".
web FSI

15. 5. 2021 - CEITEC
Místo konání: Purkyňova 123, Brno, Úvodní přednáška naváže na prohlídku laboratoří Středoevropského technologického institutu. Žáci se seznámí s tím, co je to CEITEC, nanotechnologie, a mimo jiné se mohou těšit na praktickou zkoušku řezání křemíku či experimenty s dusíkem.
web CEITEC

Datum konání
10.10.2020 - 20.03.2021
Pravidelná
Ano
Den
sobota
Od - do
09:00 - 16:00
Organizátor
VUT Brno
Adresa
Antonínská 548/1
Brno
601 90
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
06.09.2020 - 30.09.2020
Typ
Žáci a studenti
Obor
Fyzika, Matematika, Programování, Technika
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň
Hodnocení