Jak pečovat o přírodu okolo nás? Odpoví akce dny ochrany rostlin

Aktivita je zdarma

Snažíme se vzbudit v návštěvnících zájem o ochranu přírody v kontextu symbiózy mezi faunou, florou a člověkem. Různorodými aktivitami je přimět k zamyšlení nad jejich vlastním přístupem k okolnímu prostředí a motivovat je k přístupu udržitelnému. Vytvořením netradiční učebnice o geneticky modifikovaných organismech chceme stírat nedůvěru ve vědecký pokrok a učitelům nabízíme vhodnou oporu do vyučování,“ popsal význam akce Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání.

pátek 28. 5. od 9 do 11h

Školní program Střediska volného času PŘEROV 


pátek 28. května v 10h

Křest učebnice: ZACHRÁNÍ GMO PLANETU?

Unikátní publikace popularizující téma biotechnologického výzkumu. Svým obsahem osloví jak laickou veřejnost se zájmem o problematiku, tak veřejnost odbornou, zejména učitele, kteří mohou publikaci využít během výuky. (autorka Kateřina Janošíková, odborný konzultatnt Mgr. Tomáš Hluska Ph.D., odborník doc. Mgr. Aleš Pečinka Ph.D.)


pátek 28.5. v 16 h, sobota 29.5. v 17h

Tematická exkurze do Michalského stromořadí – Ochrana biodiverzity živočichů v městských parcích a mimo lesní zeleni

Hlavní skupiny živočichů, které obývají městské parky jsou hmyz, ptáci a drobní savci. V rámci těchto skupin je mnoho obecně i zvláště chráněných druhů, které je nutné uvažovat při managementu parkové zeleně. Zároveň jsou tyto druhy živočichů velmi důležité pro fungování celého biotopu a jeho funkcí v městském prostředí, ať už jako biologická ochrana (netopýři, ptáci) nebo např. rozkladači biomasy. Zásahy, které mohou mít negativní dopady na tyto cílové druhy, je zejména kácení a ořezy vzrostlých stromů a keřů, sečení travních porostů, odvodňování a vysoušení vodních ploch apod. Pro každou skupinu je dobré zvažovat konkrétní opatření a harmonogram plánovaných zásahů, přičemž existuje i velké množství různých prvků aktivního managementu, které je možné při úpravách městské zeleně využívat. Ukázka praktického managementu historické aleje v centru Olomouce. Ukázky některých konkrétních opatření na podporu biodiverzity a vývoj aleje 7 let po hlavním rekonstrukčním zásahu.


sobota 29.5. ve 13h

Od pevnosti do botanické zahrady za májovou květenou

Vydáme se po stopách zajímavých rostlin ve městě. Prozkoumáme Bezručovy sady, tržnici a přes Smetanovy sady dorazíme až do botanické zahrady. Po cestě si ukážeme rostliny, které formují městské prostředí, a přitom si jich obvykle nevšímáme. V botanické zahradě si představíme některé vzácné, aktuálně kvetoucí druhy české přírody. Městem a zahradou vás provede vedoucí botanické zahrady Václav Dvořák. Akce se koná za jakéhokoli počasí. Plánovaná délka 1,5–2 hodiny.


pátek 28.5. v 16 h, sobota 29.5. od 10 do 17h

Workshop  mykologie


pátek – neděle (28.-30.5) v otevírací době Pevnosti poznání

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

S intenzifikací zemědělství mizí z polí a sadů krajové či místní odrůdy a upřednostňují se plodiny geneticky jednotné a výnosnější. Všestranná hospodářská plemena zvířat ustupují těm šlechtěným na výkon, tedy na více mléka, masa či vajec.

Každá rostlina i každý živočich nebo mikroorganismus jsou jedinečnou zásobárnou genů a vlastností. Ty mohou být klíčové při šlechtění nových odrůd a plemen, což je důležité zejména v souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami. Díky šlechtění tak totiž můžeme získat plodiny, které se těmto změnám přizpůsobí. Mezi genetickými zdroji jsou mikroorganismy, které se významně podílejí jak na vlastní zemědělské produkci, tak na její ochraně nebo přímo na jejím zpracování a využívání. A to je jeden ze základních prvků pro zajištění budoucí potravinové bezpečnosti. Přestože řada starých plemen a krajových odrůd ztratila dnes na ekonomickém významu, úzce souvisí se zemědělskou historií a milníky, kterými zemědělství prošlo zejména v posledním století. I když se mnoho z nich v současnosti nevyužívá, v budoucnu mohou jejich unikátní vlastnosti lidem opět posloužit.

Co lze dělat, abychom tyto cenné zdroje vlastností neztráceli, přiblíží 21 informačních panelů. Výstava stručně představí téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace.

Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, který spravuje genetické zdroje rostlin a mikroorganismů, Výzkumným ústavem živočišné výroby, který spravuje genetické zdroje zvířat, a dalšími partnery.

Datum konání
28.05.2021 - 30.05.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
Pevnost poznání Olomouc
Adresa
17. listopadu 7
Olomouc
77900
Kraje
Olomoucký
Url adresa
Registrace od - do
17.05.2021 - 28.05.2021
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové, Rodiče, Odborná veřejnost
Obor
Biologie
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň, Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ, Odborná veřejnost
Hodnocení