Krajský úřad Plzeňského kraje

  • Státní správa a samospráva

https://www.plzensky-kraj.cz/
Škroupova 18, 30700 Plzeň
Mgr. Ludmila Novotná
Tel.: 377195373
Tel.: 777353612
ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON

Problematika podpory nadání je po koncepční stránce ukotvena v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (https://www.plzensky-kraj.cz/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-) a v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání (https://www.plzensky-kraj.cz/dokumenty-kap-ii). Plzeňský kraj podporuje ze svého rozpočtu také nadané žáky. Nejvíce prostředků vynakládá na realizaci projektu Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji“. Cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných oborech. Projekt byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. účastníci krajských kol předmětových a uměleckých soutěží, žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. Součástí projektu je psychologické testování nadaných a mimořádně nadaných žáků. Každoročně se kempů a kurzů zúčastňuje 200 – 230 nadaných žáků a jejich pedagogů. Více na www.podporatalentu.cz. V rámci rozvojového programu „Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem“ vynakládá kraj finanční prostředky na dofinancování soutěží spoluvyhlašovaných MŠMT. Dále jsou finanční prostředky směřovány do podpory soutěží, přehlídek a dalších aktivit s regionální a celostátní působností. Plzeňský kraj vyhlašuje od roku 2011 dotační program „Nadání (dříve Talent)“. Cílem programu je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky. Jedná se o střední školy, jejichž žáci se umístili na 1. až 3. místě v celostátních kolech a na medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží uskutečněných v daném školním roce. Více na https://dotace.plzensky-kraj.cz. Všechny úspěšné žáky z celostátních a mezinárodních kol předmětových, uměleckých a řemeslných soutěží a jejich pedagogy oceňuje každoročně hejtman Plzeňského kraje a náměstek hejtmana či radní pro oblast školství. Odbor školství, mládeže a sportu KÚPK vyhlašuje od školního roku 2003/2004 soutěž „O nejúspěšnější školu, školské zařízení v soutěžích“, kde jsou školy a dětské domovy vyhodnocovány podle dosažených úspěchů v krajských kolech soutěží (předmětových, uměleckých, sportovních a vybraných odborných) v závislosti na počtu žáků/dětí. Školy a školská zařízení soutěží v kategoriích: gymnázia, střední školy, střední odborná učiliště, úplné základní školy, základní umělecké školy a dětské domovy. Vyhodnocení je zpracováno z výsledkových listin krajských kol soutěží. Plzeňský kraj byl v letech 2019 až 2020 realizátorem mezinárodního projektu s názvem „Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu“ (Norsko – Bergen). Cílem projektu bylo najít vhodné aktivity ve vzdělávání, které stimulují maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků a zejména žáků nadaných a mimořádně nadaných, které budou moci účastníci projektu nabídnout ředitelům zřizovaných škol. Dalším cílem bylo vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na vyhledávání mimořádně nadaných žáků a na práci spojenou s nimi. Dále Plzeňský kraj vyhlašuje a financuje tyto soutěže určené pro nadané žáky: Gymnazista roku, Soutěž robotiky, soutěž v angličtině KONTEXT a v matematice mKONTEXT, Technika má zlaté dno, Řemeslo má zlaté dno, Technická olympiáda, Ručičky kraje. Plzeňský kraj podporuje také akci Jednoty českých matematiků a fyziků „Den s fyzikou“, na které jsou mimo jiné oceněni nejlepší řešitelé krajských kol Fyzikální a Astronomické olympiády a jejich pedagogové. Podpora nadaných žáků je uskutečňována také prostřednictvím neformálního vzdělávání. Střediska volného času (domy dětí a mládeže) v Plzeňském kraji poskytují zájmovou činnost zaměřenou na různé oblasti činností dětem, mládeži, pedagogickým pracovníkům i další veřejnosti, a to formou pravidelné činnosti (zájmové kroužky, kurzy, oddíly), příležitostné činnosti (akce pro veřejnost – vystoupení, výstavy, dny otevřených dveří), spontánních aktivit (otevřené kluby), táborů a pobytových akcí, soutěží, osvětové činnosti i individuální práce s talenty. SVČ nabízejí také vzdělávacími programy, které navazují na rámcové vzdělávací programy škol, spolupracují s mateřskými, základními i středními školami, s dětskými domovy, nestátními neziskovými organizacemi, veřejnými institucemi, orgány státní správy a samosprávy, s firmami, regionálními médii a v neposlední řadě s rodiči dětí a mládeže. Střediska volného času jsou zřízena jako příspěvkové organizace obcí (samostatně nebo jako součásti škol) či Plzeňského kraje. Na území kraje působí dále jedno zařízení, jehož zřizovatelem je církevní organizace. Střediska nepůsobí jen v obcích, kde sídlí, ale mají svá pracoviště také v okolních obcích a městech.   Přehled středisek volného času podle zřizovatelů.