Mateřská škola Havířov Podlesí Balzacova 2/1190

  • Mateřská škola

https://www.msbalzacova.cz/
Balzacova 2/1190, 736 01 Havířov-Podlesí
Bc. Miroslava Turecká
Tel.: 553810423
Tel.: 733413956
msbalzacova@volny.cz
Člen KSPN
  • Našim cílem je být moderní školou nabízející aktivity, které vycházejí ze skutečných potřeb i zájmu dítěte. Nepromarnit čas, naplnit vše dobré a dát dítěti do vínku, ve spolupráci s rodinou, kvalitní základ pro celoživotní učení.
  • Přirozené podmínky pro socializaci dítěte v podobě věkově smíšených tříd, společných her, pobytu rodičů ve třídě pomáhají k postupné adaptaci. Bezpečným sociálním prostředím a přirozenou autoritou učitelů vedeme děti k úctě, empatií, solidaritě, vzájemné důvěře.
  • Ochraňujeme zdraví i posilujeme organismus dítěte spontánním tělesným pohybem ve třídě i na zahradě (atypické vybavení tříd, trampolína, lanovka, lezecká stěna, pohyblivá lávka a most…). Zvyšujeme přirozenou imunitu dítěte výlety do okolí a do hor, školami v přírodě, plaváním, lyžováním…
  • Zdravou výživou vytváříme stravovací návyky – jídelníček obohacujeme regionálními potravinami, uskutečňujeme projektové dny s rodiči, ochutnávky, chystáme si svačiny, máme bylinkovou zahradu, sbíráme vlastní vypěstovanou zeleninu. Vedeme děti nejen k lásce k přírodě, ale i k tomu, aby věděly jak o ní pečovat – bylinková a ovocná zahrádka, zeleninové záhony, budky pro ptáčky, pečujeme o želvu, oblovky, rybičky…
  • Osobnost dítěte rozvíjíme přirozeným způsobem, poskytujeme prostor, čas a prostředky pro spontánní hru. Na druhé straně v součinnosti se spontánní hrou podporujeme nadání dětí, individualitu prostřednictvím nabídky alternativ i metod učení – Mensa NTC Systém učení, matematika prof. Hejného i finanční gramotnosti.
  • Třídy jsou vybavené ICT technikou ( interaktivní tabule, tablety, počítače, Magic Box, včelkou Bee Bott), širokou škálou didaktických pomůcek pro všechny děti, pomůckami na rozvoj předmatematické i předčtenářské gramotnosti, logické hry, nářadím pro polytechniku, pomůckami pro chemické a fyzikální pokusy, keramickou dílnou, různým přírodním materiálem…
  • Budujeme partnerské vztahy s rodiči – akce s rodiči pro děti – karneval zamykání zahrady, vánoční dílny, ukázkové hodiny pro rodiče předškoláků, konzultace, zprostředkováváme odborná vyšetření, zajišťujeme individuální přístup v součinnosti s dalším vzděláváním i sebevzděláváním učitelů.
  • Spolupracujeme se základní školou, knihovnou a dalšími institucemi ve městě. Jsme součástí komunity města. Zapojujeme se do mnoha projektů – Ozdravné pobyty SFŽ PRAHA, Se sokolem do života, Systém podpory profesního života, Šablony I, II, III, Pilotážní model systému podpory začínajících učitelů.