Mendelovo gymnázium, Opava, p.o.

  • Gymnázia

http://www.mgo.opava.cz/
Přihlášení
Komenského 5, 74601 Opava
Mgr. Monika Klapková
Tel.: 555557412
Tel.: 555557400
klapkova@mgo.opava.cz
Člen KSPN
Škola respektuje ustanovení právních předpisů o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Poskytnout žákům kvalitní všeobecné středoškolské vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Naučit žáky vyjadřovat svůj vlastní názor, formulovat ho, rozvíjet v nich zdravé sebevědomí. Základním prostředkem k realizaci těchto cílů je plnění vzdělávacího programu, který je rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů. Zohledňovat hlavní současné trendy současné školy, kterými jsou výuka cizích jazyků, ICT, přírodních věd a sebehodnocení žáků. Podporovat zdravé sebevědomí žáků, jejich iniciativy, podněcovat je k rozvoji jejich osobnosti, vyzdvihovat jejich pozitivní výkony ve vyučování i mimo ně.   Mendelovo gymnázium v Opavě se může pyšnit titulem „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“, který získala v roce 2007 nejprve na dobu 3 let, přičemž tento titul byl následně prodloužen, především díky aktivní propagaci přírodovědných oborů jako matematika, fyzika, biologie, chemie či zeměpis. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci má zájem o talentované studenty středních škol, kteří by se rádi dále vzdělávali ve svém preferovaném oboru, a to ve formě nejdříve bakalářského, později i navazujícího magisterského programu. Pro nejšikovnější studenty je zde i nabídka pokračování ve studiu v následném doktorském programu.