Středisko volného času RADOVÁNEK

  • Středisko volného času

https://www.radovanek.cz
Přihlášení
Pallova 52/19, 301 00 Plzeň
Bc. Eva Tischlerová
Tel.: 737215121
Tel.: 737215121
tischlerova@radovanek.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON
Středisko volného času RADOVÁNEK organizuje svoji bohatou a pestrou činnost již čtyřicet let. Je školským zařízením zájmového vzdělávání, nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Zřizovatelem této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Plzeňský kraj. Svojí činností naplňuje zájmy dětí, žáků, mládeže i dospělých. Je zaměřen na aktuální potřeby a trendy měst a obcí, kde má svá místa poskytovaného vzdělávání, dále pro potřeby regionu v návaznosti na dlouhodobý záměr Plzeňského kraje. Za léta praxe má výborné zkušenosti v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Zabývá se inklusivním vzděláváním. Své úspěchy má v oblasti technických činností, například plastikového modelářství, robotiky, také v oblasti kreativních a tanečních činností s účastí v regionální, národní i mezinárodní reprezentaci. Zájmové vzdělávání a výchovu zajišťuje dle vyhlášky o Zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. Programy a rozsáhlou profesionální činnost zajišťuje odborný a pedagogicky připravený tým. Nabídka forem vzdělávání je určena pro vyšší odborné školy, střední, základní i mateřské školy. Náplň konkrétní činnosti je vždy přizpůsobena věku, možnostem a schopnostem konkrétní skupiny dětí a jednotlivců. Při sestavování programů přihlížíme ke školním osnovám, snažíme se je rozšiřovat a doplňovat, propojovat jednotlivé předměty. Navazujeme systematicky na obsah vzdělávání ve školách, s přihlédnutím k rámcovým vzdělávacím programům. V rámci výuky, výchovy a vzdělávání necháváme prostor pro samostatnou práci i spolupráci, komunikaci, uvědomování si vztahů v kolektivu, týmovost, využití hry a prožitků, tvořivou činnost. Pracujeme s principy globální výchovy a trvale udržitelného rozvoje. Obsah vzdělávání v našem zařízení je členěn do jedenácti oblastí. Tedy jde o oblast výtvarného a kreativního vzdělávání, dramatické a hudební výchovy, tance, společenské a jazykového vzdělávání, vzdělávání v oblasti přírodních věd, informačních a komunikačních technologií, polytechnického vzdělávání - modelářské vzdělávání, technické, elektronické a elektrotechnické vzdělávání, pohybové sportovní činnost (včetně turistiky), mediální výchovy, dopravního vzdělávání a prevence, centra předškolního vzdělávání. Cílem je vytváření a zkvalitňování podmínek pro poskytování nabídky zájmového vzdělávání dětí, žáků a studentů, rovných příležitosti ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných a talentovaných se zaměřením na klíčové kompetence a také vzdělávání jejich potencionálních vzdělavatelů. Činnost realizuje ve třinácti objektech a v dalších dvaceti budovách jiných zařízení. Jsme otevřené zařízení od pondělí do neděle, od rána do večera i v době prázdnin, popřípadě svátků. Zaměřuje se na pravidelnou činnost v zájmových útvarech, příležitostnou činnost, prázdninovou, spontánní a metodickou činnost a kvalitní systematickou individuální přípravou nadaných a talentovaných. SVČ je z pověření KÚ Plzeňského kraje garantem okresních soutěží vyhlášených MŠMT, krajským koordinátorem vzdělávání a regionálním koordinátorem akcí. Spolupracuje se školami, státní správou, médii, Nestátními neziskovými organizacemi, DDÚ v Plzni, Dětský domovem Domino i jinými subjekty. Snaží se prezentovat ve městě, v okolí, v rámci republiky, ale i nad rámec republiky. Dbá na vzdělávání a sebevzdělávání pracovníků. Primární sociální prevence je realizována formou výukových programů a hlavně spontánními aktivitami. Snaží se přizpůsobit fenoménu doby a účastníkům zájmového vzdělávání nabízí moderní, interaktivní a alternativní vzdělávání. Zapojuje se do projektů v rámci grantové politiky měst a Plzeňského kraje. SVČ získává prostředky z evropských dotací. Má své certifikované Informační centrum pro mládež, které je koordinátorem Studentského parlamentu Plzeňského kraje. Koordinuje také ve spolupráci s Městem Plzní a MAP školní parlamenty. Ve spolupráci s Městskou policií organizuje malé strážníky v rámci společenské odpovědnosti dětí a mládeže. Proč chodit k nám Protože Středisko volného času RADOVÁNEK je přirozené shromaždiště a centrum primární prevence, je zcela pochopitelné a nutné jej chápat jako vysoce profesionální mobilní zařízení s využitím kreativnosti, nových forem práce a kvalitních programů v rámci globální prevence. Zajišťujeme: · spokojenost všech zúčastněných · zábavnou formou seznámení účastníků i se závažnou problematikou · prostředí populární, uznávané výchovně vzdělávací organizace v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání · učení účastníků k zodpovědnosti za sebe sama, za své jednání a rozhodování · kompletní formování osobnosti hravou formou na bázi přátelského a profesionálního přístupu, · vzdělávání, prožitky a využití získaných kompetencí jako něco užitečného, co mohou účastníci využít při řešení každodenních problémů, a zapojení se do společenského postavení v rámci společnosti a uplatnění na trhu práce · maximální využití osobního potenciálu · záruku bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné · pozitivní přístup k účastníkům s úctou, respektem, pokorou a odborným vedením · kvalitu, spolupráci s rodinou a předávání pravdivých a skutečných informací. Naše motto: Úspěchem v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. Jaké máme zkušenosti Ve Středisku volného času RADOVÁNEK máme bohaté zkušenosti s výchovou a vzděláváním všech věkových kategorií. Jsme zkušení v oblasti podpory nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů. Realizujeme vlastní projekty. Také se systematicky zabýváme dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou výukových programů, realizací různě zaměřených táborů a pobytových campů, soustředění a dalších pobytových aktivit. V letech 2005 – 2011 jsme zajišťovali jako hlavní organizátor a partner mateřských škol a základních škol Klubíčko a Kopretinu, preventivní projekty na podporu komunikačních dovedností, schopností a jako prevenci proti dětským úrazům. Pořádali jsme Rodinné sportovní hry pro rodiče s dětmi a Sportovní hry pro mateřské školy. Od roku 2007 jsme organizátory řady vzdělávacích projektů, které jsme systematicky a dlouhodobě připravovali s řadou skvělých odborníků a spolupracovníků. Byly to například Paragraf 11/55, ENVIC, ENVÝK, kdy vzniklo několik kvalitních výukových programů, které dodnes realizujeme. Dále to byly projekty Rubikon, Prométheus, Báječný den s chemií, Perly Plzeňského kraje. Významným projektem podpořeným finančně z programu OPVK, byl Duhový most v období 2007-2008. Šlo o projekt zaměřený na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Také jsme jedním z hlavních partnerů Kouzla vánoc a podílíme se na podpoře charitativního projektu Díky dětem. V roce 2012 obstálo SVČ ve veřejné zakázce s názvem - Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat. Plzeňský kraj se zapojil prostřednictvím SVČ RADOVÁNEK do projektu OPVK, Klíče pro život. V rámci této pilotáže realizovalo SVČ osmnáct projektů v šesti průřezových tématech. Zajistili jsme participaci, multikulturu, mediální výchovu a medializaci, zdravé klima, dobrovolnictví a inkluzi. V posledních třech letech jsme získali další zkušenosti v projektech Perun a Erasmus +. V rámci projektu Erasmus + jsme spolupracovali v mezinárodním projektu na podporu nadání v Plzeňském kraji - The development of a program of identification, new teaching methods and a chain oriented approach to prevent underachievement of gifted and talented (Talent Education). Program na podporu nadaných a talentovaných byl schválen v Bruselu, smlouva byla podepsána v říjnu 2015. Projekt byl zakončen v červnu 2018. Zapojili jsme Gymnázium Luďka Pika a ZŠ Holoubkov. SVČ RADOVÁNEK byl také v tomto projektu zapojen do výzkumu v rámci metakognitivního vzdělávání v oblasti práce s předškolními dětmi. Dlouhodobě jsme zapojeni v mnoha dalších projektech. V programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu DofE, jsme se stali Místním centrem programu DofE Award. Obdrželi jsme licenci. Každoročně připravujeme cca 6 studentů z Plzeňského kraje k získání bronzového, stříbrného nebo zlatého ocenění. Ve velké většině jde o studenty gymnázií. Zapojili jsme se také do Dnů vědy a techniky, které jsou důležité k aktivnímu vyhledávání žáků se zájmem o přírodní vědy a techniku. Žáci měli šanci si vyzkoušet své přírodovědné a technické dovednosti a zapojit se do činnosti klubů Prométheus nebo navštěvovat jeden ze zájmových kroužků SVČ RADOVÁNEK. Noc vědců v Plzni pořádá Techmania Science Center ve spolupráci s partnery z oblasti školství, podnikatelské sféry i jiných subjektů. Tento celoevropský festival vědy a techniky a naše zapojení jako partnera je pro nás výtečnou příležitostí, jak představit aktivity, které připravuje SVČ RADOVÁNEK. Jedná se o aktivity na podporu zájmu u žáků o přírodovědné a technické dovednosti - pravidelné setkání a demonstrace aktivit klubů Prometheus pro žáky s představením základních fyzikálních zákonů hravou formou a společná příprava jednoduchých přírodovědných pokusů. Organizujeme také krátké vědecko-popularizační brainstormingy pro žáky a studenty se zájmem o přírodní vědy a techniku zábavnou formou (např. Osídlování Marsu je technickým oříškem, Cestování ve vesmíru, atd.). Další aktivitou SVČ je založení aktivizačního týmu pro kluby Prométheus (složeného ze studentů SŠ, VŠ a akademiků), jehož cílem je rozvoj aktivit klubů a dosažení rozvoje podpory nadání a talentu žáků. Každoročně k nám do Plzně přijíždí několik studentů z oboru tlumočnictví ČJ-NJ ze střední školy ve Weidenu v Německu. S touto střední školou chceme i nadále spolupracovat v oblasti společenské odpovědnosti, osobnostního rozvoje, jazykové a mediální gramotnosti. V oblasti mezinárodní spolupráce jsme spolupracující organizací s Regensburkem, Weidenem a již dlouhá léta spolupracujeme s Tandemem, koordinačním centrem Česko – německých výměn mládeže. Navázali jsme spolupráci s mnoha sdruženími, kluby a nestátními neziskovými organizacemi. Spolupracujeme s Nadací 700 let města Plzeň, Lions clubem Plzeň Bohemia, Optik studiem Švarc, Porsche Plzeň, Autosalonem Šmucler, TJ Lokomotiva, DEPO 2015, s výrobci deskových a společenských her jako je Albi, Piatnik a Mindok, s Českou pedagogickou komorou, se základními a středními školami, domy dětí a mládeže v Plzeňském kraji a v celé České republice. Našimi hlavními mediálními partnery jsou Český rozhlas Plzeň, Televize ZAK Plzeň, Plzeňský deník, Deník 5+2. Spolupracujeme s Národním parlamentem dětí a mládeže a Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží. Naše práce je nám radostí a naše děti nekonečnou inspirací. Bc. Eva Tischlerová ředitelka SVČ RADOVÁNEK