Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o.

  • Mateřská škola

  • Základní škola

http://www.zsdidaktis.cz/
Bzenecká 23, 62800 Brno
Mgr. Andrea Kalusová ředitelka školy +420 722 949 066
Tel.: 
Tel.: +420 722 949 066
a.kalusova@zsdidaktis.cz
Člen KSPN
Nadání dítěte je potenciál, nikoli jeho jednou provždy daná dispozice, a proto je třeba ho systematicky rozvíjet. 
Naše škola intelektově nadané děti cíleně vyhledává a podporuje jejich rozvoj na základě individuálního rozvojového plánu nastavujícího cíle tak, aby byly dostatečnou výzvou. Vytváříme bezpečné prostředí, založené na respektujícím přístupu, srozumitelné komunikaci, funkčních pravidlech chování a podpoře zdravých vztahů ve skupině. U dětí rozvíjíme volní vlastnosti, zodpovědnost, začleňujeme je do skupin, používáme promyšlený systém víceúrovňového hodnocení. 
 
Intelektově nadané děti začleňujeme do běžné třídy, vyhneme se tak všem úskalím akcelerace a umožňujeme jim kontakt s přirozenou vrstevnickou skupinou. Učivo daného ročníku je však obohacováno a prohlubováno, doplňováno o další souvislosti a informace, nabízeny jsou takové typy úloh, k jejichž řešení je potřeba využít vyšší myšlenkové pochody. Využívány jsou speciální materiály (např. Koumák nakladatelství Didaktis), které jsou určené pro nadprůměrně až mimořádně nadané žáky a umožňují jejich efektivní vzdělávání. 
Součástí výuky jsou i bloky pro nadané, kde se jednou týdně děti scházejí a řeší úlohy z oblasti logiky, slovních hrátek, hlavolamů, šifer, hledají nová a kreativní řešení problémů, posilují svou paměť a schopnost koncentrace, samostatně vytvářejí předpoklady, které následně ověřují a výsledky svého bádání prezentují ostatním pomocí vhodné argumentace. V nabídce volnočasových aktivit jsou i odpolední Kluby nadaných dětí určené pro všechny zájemce.
Spolupracujeme s Mensou, s JCMM, Centrem rozvoje nadaných dětí při Fakultě sociálních studií MU Brno, jsme součástí sítě škol podporujících nadání v Jihomoravském kraji sdružených v rámci Krajské sítě podpory nadání pod Národním pedagogickým institutem ČR.