Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320

 • Mateřská škola

 • Základní škola

https://www.liskovec.cz
K Sedlištím 320, 738 01 Lískovec
Mgr. Petra Procházková
Tel.: 775881255
Tel.: 775881255
petra.prochazkova@liskovec.cz
Člen KSPN

Základní a mateřská škola v Lískovci je plně organizovanou školou, která poskytuje všem svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání.
Ve škole vládne přátelská atmosféra vzájemné vstřícné spolupráce mezi žáky, pracovníky školy a zákonnými zástupci žáků.
Pedagogové školy rozvíjí celou osobnost každého žáka pomocí smysluplných moderních pedagogických prostředků a metod. Učí žáky, jak se učit, jak pracovat s informacemi, jak spolupracovat, jak vzájemně naslouchat a komunikovat. Absolventi školy jsou tak vybaveni znalostmi, schopnostmi, dovednostmi a postoji potřebnými pro uplatnění v budoucím aktivním životě.

V pozitivní motivaci spatřujeme důležité hledisko pro naplnění vize naší školy:

Škola je místem, kde je příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání.

 V naší lískovecké škole podporujeme talentované a nadané děti, které:

 • Chtějí dosáhnout úspěchu ve studiu a získat znalosti, aniž by je vnímali jako násilí na sobě samých
 • Jsou schopny samostatné akce díky dříve nabytým mentálním dovednostem.
 • Kriticky posuzují okolní realitu a pronikají do podstaty věcí a jevů.
 • Nespokojí se s povrchním vysvětlováním, i když se jim zdá pro jejich vrstevníky dostatečné.
 • Dokážou plně soustředit pozornost a ponořit se do problému.
 • Lépe než jejich vrstevníci dokážou odhalit vztah mezi jevy a podstatou, používat logické operace, systematizovat a třídit materiál.

Pro podporu talentovaných a nadaných dětí a všech dalších organizujeme

 • sportovní akce,
 • rozvíjíme výtvarný a hudební talent v kroužcích,
 • podporujeme zájem pro zvídavé děti v badatelském kroužku,
 • využíváme inovativní způsoby vzdělávání v klubu deskových her a ekologickém kroužku.
 • nabízíme účast a podporu v různých soutěžích.

Ve škole pracuje žákovský parlament, jednou z jeho aktivit je projekt "Participativní rozpočet", který umožňuje žákům podílet se na rozhodování o použití finančních prostředků na zvelebování školy. Žákovský parlament se zapojuje do různých aktivit, organizuje akce pro své spolužáky, podílí se na vydávání školního časopisu.