Pokyny pro autory

Všechny příspěvky budou posouzeny redakční radou časopisu. Recenzní proces je anonymní. Výsledek recenzního řízení bude sdělen hlavnímu autorovi příspěvku. V některých případech může být autorovi/autorům doporučeno text upravit nebo doplnit s cílem zlepšit publikovanou verzi příspěvku. Publikované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Typy příspěvků:

 • Přehledové studie
 • Výzkumné a empirické studie
 • Metodické studie
 • Zprávy (tzv. summaries) o zajímavých výzkumných zjištěních, publikovaných v jiných časopisech
 • Diskusní příspěvky a reakce na publikované příspěvky
 • Případy a sdělení z praxe
 • Kazuistiky
 • Eseje, zamyšlení
 • Rozhovory
 • Reportáže
 • Recenze
 • Příspěvky studentů, nejčastěji vycházející z jejich diplomových, případně seminárních prací

Příspěvky do všech rubrik mají tyto základní náležitosti:

 • Název příspěvku
 • Jméno autora/autorky
 • Základní informace o autorovi/autorce: tituly, kde pracujete, či studujete, v jaké oblasti (škola, mimoškolní aktivita, jiná oblast) se s talenty setkáváte, případně proč Vás toto téma zajímá.
 • Kontaktní údaje: Váš e-mail a korespondenční adresa.

Struktura příspěvků do rubriky empirické studie:

 • Abstrakt v českém i anglickém jazyce: max. 10 řádků, měl by obsahovat:
 • Stručné uvedení čtenáře do problematiky, která bude ve Vašem příspěvku probírána, cíl výzkumu.
 • Uvedení názvu metody (metod), které byly ve výzkumu použity.
 • Stručný popis výzkumného souboru.
 • Stručné shrnutí výsledků výzkumu.
 • Vlastní text (krátký úvod, teoretická východiska, cíl výzkumu, výzkumné otázky nebo hypotézy, výzkumný soubor a použité metody, výsledky, diskuse, závěr. Důležitou částí každého příspěvku by mělo být doporučeními pro praxi – jakým způsobem by bylo možné, na základě Vašich poznatků, zlepšovat nebo měnit přístup k nadaným?).
 • Seznam použité literatury řazen abecedně, ve formátu APA. (Způsob základní citace pramenů)
 • Vzor struktury příspěvku ke stažení

Struktura příspěvků do rubriky Případy a sdělení z praxe

Tato rubrika je zaměřena na předávání a sdílení konkrétních zkušeností odborníků, kteří vzdělá-vají nebo podporují nadané žáky. Uvítáme jak vaše příspěvky zachycující vzdělávací systém celé školy (popřípadě jiné vzdělávací organizace), i příspěvky popisující konkrétní způsob vzdělávání nadaných, např. jen v jedné třídě nebo v jednom ročníku. Aby si každý čtenář udělal jasnou před-stavu o vaší zkušenosti a mohl poznatky využít i ve své praxi, je třeba držet se níže uvedené struktury:

1. Pokud se rozhodnete seznámit čtenáře se vzdělávacím systémem (školy, zájmových, rozvojových organizací pro nadané) je důležité zmínit většinu z následujících bodů:

 • Celková charakteristika školy, ( město x vesnice, státní x soukromá, počet žáků,)  základní filozofie školy,
 • počet nadaných na 1., a na 2. stupni - těch, co mají potvrzené nadání z poradny, druh podporovaného nadání,
 • počet pracovníků participujících na podpoře nadaných a způsob jejich zapojení, existence (případně absence) poradenského pracoviště školy včetně obsazení školního psychologa, spec. pedagoga atd.,
 • jak dlouho se problematice nadání systematicky věnujete,
 • organizační model školy (např. individuální integrace v běžné třídě; individualizace výuky, resp. paralelní práce na úkolech v několika "výkonově homogenních" skupinách v běžné třídě; třídy pro nadané, skupinová výuka nadaných žáků z celého ročníku v některých předmětech; skupinová výuka nadaných napříč ročníky v rámci volitelných předmětů či kroužků - například předmět obohacování, zábavná matematika, akcelerace apod.)
 • klady a zápory daného systému.

2. Pokud budete popisovat konkrétní způsob vzdělávání nadaných žáků, neměl by opět chybět základní rámec (velikost školy, počet nadaných a jak dlouho se dané problematice věnujete), důraz by měl ale být kladen na výukové metody.
Tedy:

 • Ročník, počet nadaných ( s potvrzeným nadáním v PPP a druh nadání) v dané třídě  a počet tzv. šikovných žáků ( bez potvrzení v PPP),
 • zvolená výuková metoda/y,
 • vzájemné doplňování či prolínání zvolených výukových metod,
 • velmi vítaný je i  detailní popis 1 vyučovací metody, která se vám nejvíce osvědčila při výuce nadaných a proč,
 • případně pokus o  porovnání výsledků hodnocení ve skupině nadaných žáků a běžné třídy,
 • klady a zápory dané metody/metod.

Struktura ostatních příspěvků:

Abstrakt se vyžaduje i v přehledových studiích, ostatní příspěvky jsou bez abstraktu. Forma je závislá na zvolené rubrice časopisu (diskuse, úvaha, případy a sdělení z praxe recenze apod.). Pokud autor/ka čerpá i z dalších zdrojů, následuje za textem seznam použité literatury. Je řazen abecedně, nejlépe ve formátu APA. (Způsob základní citace pramenů)

Rozsah příspěvků:

 • Výzkumné a přehledové studie, přibližně 10-15 normovaných stran (30 řádků po 60 znacích).
 • Příspěvky z praxe, úvahy, eseje, přibližně 3-10 normovaných stran.
 • Zprávy, recenze, diskuse, přibližně 1-2 normované strany.

Formát příspěvků:

 • Příspěvky přijímáme ve formátu MS WORD, písmo 12, Times New Roman.
 • Každá strana textu je číslována v pravém dolním rohu.
 • Obrázky a tabulky jsou číslované arabskými čísly a jsou umístěné v textu již na tom místě, kam patří.

Kontaktujte nás prosím, pokud máte jakékoliv další náměty, nápady, jak časopis vylepšovat. Po-vzbuzujeme autory nejrůznějších oborů a disciplín, aby nám poslali své příspěvky a podělili se s čtenáři o svá zjištění, postřehy a pohled na toto aktuální téma.

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příspěvky se přijímají průběžně.

Těšíme se na spolupráci!